37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 13

Laparoscopic ovarian transposition before pelvic radiotherapy

BD Demirel, S Hancıoğlu, F Bernay, Ü Bıçakcı, E Arıtürk
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Aim: Ovarian transposition is a surgical procedure to prevent / reduce ovarian function loss in patients undergoing radiotherapy to the pelvic region. In this study, we aimed to present the cases who underwent laparoscopic ovarian transposition.

Methods: The age, indication, postoperative follow-up of patients who underwent laparoscopic ovarian transposition were retrospectively evaluated.

Results: The mean age of the patients was 8.85 years. Five of the patients were prepubertal. Three patients had menarche before surgery. The indication for pelvic radiotherapy was grade 4 medullablastoma in 5 patients, glial tumor in 1 patient, Ewing sarcoma in 1 patient and primitive neuroendocrine tumor in 1 patient. Bilateral ovarian transposition was performed laparoscopically. Radiotherapy was started on the first postoperative day. In the postoperative 3rd month ultrasound, the appearance and blood supply of the ovarian parenchyma was normal. Menstruation of 3 patients who had previously started menarche continued regularly. Blood gonodotropin levels were consistent with their ages at 3 months postoperatively.

Conclusion: Laparoscopic ovarian transposition is a safe, easy, and applicable method that can provide protection of ovarian functions in patients who will receive pelvic radiotherapy. However, since they are not in the reproductive age, it is not possible to evaluate ovarian functions in childhood and long-term follow-up of the patients is required.

Çocuklarda pelvik radyoterapi öncesi laparoskopik over transpozisyonu

BD Demirel, S Hancıoğlu, F Bernay, Ü Bıçakcı, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Over transpozisyonu, pelvik bölgeye radyoterapi uygulanacak hastalarda, over fonksiyon kaybını engellemek/azaltmak amaçlı uygulanan cerrahi prosedürdür. Bu çalışmada laparoskopik over transpozisyonu yapılan olguların sunulması amaçlandı.

Yöntem: Laparoskopik over transpozisyonu yapılan hastaların yaşı, radyoterapi endikasyonu, postoperatif takipleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: 8 hasta, yaşları 2,83- 17 yıl arasında, ortalama 8,85 yıldı. Hastaların 5’i prepubertaldi. 3 hastada cerrahi öncesinde menarş başlamıştı. Pelvik radyoterapi endikasyonu 5 hastada evre 4 medullablastom, 1 hastada glial tümör, 1 hastada ewing sarkom ve 1 hastada da primitif nöroendokrin tümördü. Hastalara laparoskopik bilateral over transpozisyonu yapıldı. Postoperatif 1. günde radyoterapi başlandı. Postoperatif 3. ay ultrasonlarında ove rparankiminin görüntüsü ve kanlanması normaldi. Daha önce menarşı başlamış olan 3 hastanın menstruasyonları düzenli olarak devam etti. Hastaların hepsinde postoperatif 3. ay kan gonodotropin düzeyleri yaşları ile uyumlu idi.

Sonuç: Laparoskopik over transpozisyonu pelvise radyoterapi alacak hastalarda over fonksiyonlarının korunmasını sağlayabilecek güvenli, kolay, uygulanabilir bir yöntemdir. Ancak reproduktif çağda olmadıkları için çocukluk çağında over fonksiyonlarının değerlendirilebilmesi mümkün olmayıp hastaların uzun dönem takipleri gereklidir.

Close