37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 67

Can laparoscopy-assisted percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) prevent majorgastrostomy complications?

BD Demirel, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Aim: To determine gastrostomy method that has the least risk of complications.

Methods: Gastrostomy patients were evaluated according to gender, gastrostomy indications, simultaneous fundoplication and complications. Open gastrostomy group (OG), laparoscopic gastrostomy group (LG), percutaneous endoscopic gastrostomy group (PEG) were grouped. PEG was performed laparoscopy-assisted in patients who underwent PEG with fundoplication. Complications requiring surgical intervention were major and those requiring conservative treatment were evaluated as minor.

Results: 224 patients (male: 114 / female: 110) median age was 3.25 years ( 1 day- 17,91 years). OG consisted of 68 patients (30.4%), LG 56 (25.3%) and PEG 100 (44.6%). 27 (39.7%) of the OG, 49 (87.5%) of the LG, and 13 (13%) of the PEG had simultaneous fundoplication. The indication for gastrostomy was neurological disease in 29 (42.6%) patients in OG, 49 patients (87.5%) in LG and 73 patients (73%) in PEG. 6 patients (8,8%) in OG (3 with and 3 without fundoplication), 9 patients (16,01%) in LG ( 8 with and 1 without fundoplication), 4 patients (4%) in PEG without fundoplication had major complications. None of the patients who underwent laparoscopy asisted PEG (n=13) had major complications. 4 patients (5,8%) in OG (1 with and 3 without fundoplication), 5 patients (8,9%) in LG ( 3 with and 2 without fundoplication), 7 patients (7%) in PEG (3 with and 4 without fundoplication) had minor complications.

Conclusion: PEG is minimally invasive and easily applicable method among gastrostomy precedures. Laparoscopy asisted PEG may eliminate the risk of major complications.

Laparoskopi yardımlı perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ile majör gastrostomi komplikasyonları önlenebilir mi?

BD Demirel, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Farklı gastrostomi yöntemlerinin karşılaştırılması, en az komplikasyon gelişimi olan yöntemin belirlenmesi.

Yöntem: 2009-2019 yılları arasında gastrostomi yapılan hastaların yaş, cinsiyet, fundoplikasyon yapılıp yapılmadığı, hastanede kalış zamanı (HKZ), komplikasyonlar değerlendirildi. Açık gastrostomi (AG) , laparoskopik gastrostomi (LG), perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) olarak gruplandırıldı. PEG eşzamanlı laparoskopik fundoplikasyon (LF) yapılanlarda laparoskopi yardımlı yapıldı. Komplikasyonlardan cerrahi müdahale gerektirenler majör, konservatif tedavi ile düzelenler minör olarak değerlendirildi.

Bulgular: 221 gastrostomi (114 erkek, 110 kız), yaş ortalaması 5.73±5.64 yıl ( 1 gün- 17,91 yıl).

AG grubu 68 hasta, yaş ortalaması 2.76±4.36 yıl. 27’sinde (%39.7) fundoplikasyon. HKZ sadece açık gastrostomi yapılanlarda ortalama 28.09+-28.42, eşzamanlı fundoplikasyon yapılanlarda ortalama 17.17±12.71 gündü. Sadece açık gastrostomi yapılan hastaların 3’ünde majör, 3’ünde minör, eşzamanlı fundoplikasyon yapılanların 3’ ünde majör, 1’inde minör komplikasyon görüldü.

LG grubu 56 hasta, yaş ortalaması 7.25±5.28 yıl. 49’una (%87.5) LF. HKZ sadece LG yapılanlarda ortalama 14.28+-14.06, eşzamanlı LF yapılanlarda ortalama 16,02±21.93 gündü. Sadece LG yapılanların 1’inde majör, 2’sinde minör, eşzamanlı LF yapılanların 8’inde majör, 3’ünde minör komplikasyon görüldü.

PEG grubu 100 hasta, yaş ortalaması 6.87+-5.77 yıl. 13’ünde (%13) LF. HKZ sadece PEG yapılanlarda ortalama 12,43±17,36, eşzamanlı LF yapılanlarda ortalama 8.98±5.73 gündü. Sadece PEG yapılanların 4’ünde majör, 4’ünde minör, eşzamanlı LF yapılanların 3 ‘ünde minör komplikasyon görüldü. Laparoskopi yardımlı PEG yapılanların hiçbirinde majör komplikasyon görülmedi.

Gruplar arasında yaş, cinsiyet, HKZ açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Komplikasyonlar değerlendirildiğinde AG ve LG arasında istatistiksel anlamlı fark görülmezken PEG grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha az komplikasyon görüldü. Laparoskopi yardımlı PEG yapılan grupta hiç majör komplikasyon görülmemesi istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Laparoskopi yardımlı PEG komplikasyon gelişim riski en düşük gastrostomi yöntemidir. Laparoskopi PEG’e bağlı gelişebilecek majör komplikasyon gelişimini önleyebilir.

Close