37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 52

A new custom designed burn model with computer and software controlled weight force, time and temperature

MS Arda*, S Kandemir**, AE Koçman***, E Söztutar****, M Özkan*****, B Baksan******
*Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery
****Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Istanbul
*****Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Computer Engineering
******Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Engineering, Department of Metallurgy and Materials Engineering

Burns are still an important cause of traumas. Experimental models have played important role for understanding the physiopathology and treatment alternatives. However, there is controversies on control and standardization besides investigator dependency. In this study, a new custom designed model with computer and software controlled mechanism is presented.

In our new custom designed burn model the experimental stages are under the control of a computer and software that is organised for the apparatus. Investigator has not effect on procedure, out of giving the WF, temperature (T) and the duration of procedure.

Sprague-Dawley, female, rats weighing between 280-320 gr has been used randomly. 60ºC low WF (group 1), 60ºC high WF (group 2), 80 ºC low WF (group 3) and 80 ºC high WF (group 4) groups were created. The burns were composed by a 1 cm diameter cylindrical burning bar (BB). After an hour burns were undergone excisional biopsy and was examined by a blind anatomist under light microscopy. From full thickness slices depth of burn healthy skin was measured and the ration of (burn depth/healthy skin depth) burns were used for analysis.

0,38kg/cm2 WF in low WF groups, 1,5gr/cm2WF were performed in high WF groups. Elapsed time was 10 sec. Results are depicted in table 1.

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Mean (%)

35,59

47,14

65,08

80,11

Std. Deviation

6,062

6,125

5,520

3,495

Std. Error of Mean

1,515

1,531

1,301

0,9341

Burn (degre)

Superficial dermal (Second)

Mid dermal (Second)

Deep dermal (Second)

Third

There was no difference in groups however high significantly difference between groups (p<0.0001).

We believe that, the new appartus that is completely managed by a computer and software will preclude the resercher influences on experimental model. Therefore, healing procudures or phsiopathological mechanisms could be figured out more precisely.

Ağırlık kuvveti, süre ve sıcaklığın bilgisayar ve yazılım ile kontrol edildiği yeni tasarım deneysel temas yanık modeli

MS Arda*, S Kandemir**, AE Koçman***, E Söztutar****, M Özkan*****, B Baksan******
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD
****Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, İstanbul
*****Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
******Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bölümü

Giriş: Yanık yaralanmaları halen travmaların önde gelen nedenidir. Altta yatan fizyopatolojik değişiklikler ve tedavi yaklaşımları konusunda deneysel çalışmalar yol gösterici olmuştur. Ancak deneysel çalışmaların kontrol mekanizmalarındaki eksiklik ve çalışmacıya bağımlılık gibi sorunları vardır. Bu çalışmada, tarafımızdan tasarlanan ve tamamen elektronik denetimle çalışan deneysel modelimizi sunduk.

Materyal Metod: Yeni yanık modelinde ağırlık kuvveti, temas süresi ve sıcaklığın, özel yazılım ile bir bilgisayar tarafından denetlendiği yeni tasarım yanık düzeneğimiz kullanıldı. Çalışmada 280-320 gr ağırlığında, Sprague-Dawley, dişi sıçanlar kullanıldı. 60ºC düşük basınç (grup 1) ve 60ºC yüksek basınç (grup 2), 80 ºC düşük basınç (grup 3) ve 80ºC yüksek basınç (grup 4) grubu olmak üzere dört grup oluşturuldu. 1 cm çapındaki yakıcı pabuç kullanılarak yanık yarası elde edildi. İşlemden 1 saat sonra eksiyonel biyopsi yapıldı. Tam kat biyopsilerde yanık derinlikleri ve sağlıklı deri kalınlıkları ölçümü yapılarak birbirine oranlandı. Gruplar oransal değerler açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Sonuç: Düşük basınç gruplarında ortalama 0,38kg/cm2, yüksek gruplarında da 1,5kg/cm2ağırlık kuvveti uygulandı. Temas süresi 10 sn ile sınırlandırıldı. Yanık derinliği açısından grupların sonuçları tablo 1’de verilmektedir.

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Ortalama (%)

35,59

47,14

65,08

80,11

Standart sapma

6,062

6,125

5,520

3,495

Ortalama standart hata

1,515

1,531

1,301

0,9341

Yanık derecesi

İkinci derece yüzeyel

İkinci derece orta

İkinci derece derin

Üçüncü derece

Grup içi karşılaştırmalarda fark gözlenmezken, gruplar arası karşılaştırmalarda tüm gruplar arasında kuvvetli anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.0001).

Yorum: Çalışmacı etkilerinden bağısız yazılım destekli yeni tasarım yanık düzeneğimizin, deneysel çalışmalarda standart nitelikte yanık yarası oluşturabilmesi, gerek fizyopatolojik gerekse de yara iyileşmesi çalışmalarında güvenle kullanılabilecek bir model olduğu kanısındayız.

Close