37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 56

Temporary peritoneal dialysis catheter insertion in children: clinical outcomes

T Pamuk, BD Demirel, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Aim: To evaluate the patients with transient peritoneal dialysis catheter (GPDC).

Materials methods: Patients who underwent GPDC between January 2015 and May 2019 were evaluated retrospectively for age, gender, indication for dialysis, catheter stay, catheter revision and causes, and clinical outcomes.

Results: 84 patients (37 girls, 47 boys) were aged between 2 days and 17.35 years. Thirty-three patients were newborns (28 preterms), 28 were infants and 23 were over 2 years of age. Metabolic disease in 8 patients, congenital heart disease (CHD) in 5, PUV in 2 of the newborns. Hemolytic uremic syndrome (HUS) in 5 patients, metabolic disease in 3 of infants. HUS in 7, CHD in 3 of the patients over 2 years. All of the other patients had multiorgan failure. Catheter revision was required in 23 patients (10 newborns (8 preterms), 4 infants, 9 children), one time in 16, 2 times in 7 patients. Catheter revision was due to leakage in 11 patients, inadequate drainage in 5, obstruction in 5, infection in 2 patients. The mean duration of revision was 4.82 days (1-20 days). The mean length of catheter stay in all patients was between 1 and 35 days, mean 9.5, and 12.91 in patients with catheter revision, and 8.2 in those who did not. Twenty-seven patients (11 neonates (7 prematur), 7 infants, 9 children) benefited from peritoneal dialysis, 3 patients were hemodialized. Chronic peritoneal dialysis catheter was inserted in 2 patients. Fifty-four patients were lost. 12 patients who underwent peritoneal dialysis for HUS benefited. There was no complication during catheter insertion, 2 patients had tissue defect at the wound site, 1 patient had intestinal perforation.

Conclusion: Temporary peritoneal dialysis catheter can be life-saving in patients with high mortality. The frequency of catheter changes increases as the duration of dialysis increases and the patient age decreases.

Çocuklarda geçici periton diyaliz katateri takılması: klinik sonuçlar

T Pamuk, BD Demirel, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Hasta başı geçici periton diyaliz katateri (GPDK) takılan hastaların değerlendirilmesi.

Yöntem: Ocak 2015- Mayıs 2019 tarihleri arasında GPDK takılan hastalar yaş, cinsiyet, diyaliz endikasyonu, katater kalış süresi, katater değişimi ve nedenleri, hastaların klinik sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: 84 hasta (37 kız, 47 erkek), yaşları 2 gün- 17.35 yıl arasındaydı. Hastaların 33’ü yenidoğan (28‘i preterm), 28‘i infant ve 23’ü 2 yaş üzerindeydi. Yenidoğanların 8’inde metabolik hastalık, 5’inde konjenital kalp hastalığı (KKH), 2’sinde PUV, infantların 5 ‘inde hemolitik üremik sendrom (HÜS), 3’ünde metabolik hastalık ve 2 yaş üstü hastaların 7’sinde HÜS, 3’ünde KKH diğer tüm hastalarda sepsise bağlı multiorgan yetmezliği mevcuttu. 16 hastada 1 kez, 7 hastada 2 kez olmak üzere 23 hastada (10 yenidoğan (8’i preterm), 4 infant, 9 çocuk) katater değişimi gerekti. Katater değişim nedeni 11 hastada sızdırma,5 hastada yetersiz drenaj, 5 hastada tıkanıklık ve 2 hastada katater yerinde enfeksiyondu. Revizyon ihtiyacı süresi ortalama 4.82 gün (1-20 gün) dü. Hastalarda katater kalış süresi tüm hastalar değerlendirildiğinde 1-35 gün arasında, ortalama 9,5 gün, katateri değişen hastalarda ortalama 12,91 gün, değişmeyenlerde 8,2 gündü. Hastaların 27’si (11 yenidoğan (7’si prematur), 7 infant, 9 çocuk) periton diyalizinden fayda görürken,3 hasta hemodiyalize alındı. 2 hastada kalıcı periton diyaliz katateri takıldı. 54 hasta kaybedildi. HÜS nedeniyle periton diyalizi uygulanan 12 hastanın tamamı periton diyalizinden fayda gördü. Hastalarda katater takılması sırasında komplikasyon görülmezken, 2 hastada katater çekilmesi sonrası yara yerinde faysa defekti, 1 hastada ise diyaliz devam ederken barsak perforasyonu görüldü.

Sonuç: Acil şartlarda hasta başında takılan geçici periton diyaliz katateri ile sağlanan diyaliz mortalitesi yüksek hasta grubunda hayat kurtarıcı olabilir. Diyaliz süresi uzadıkça ve hasta yaşı küçüldükçe katater değişim sıklığı artmaktadır

Close