37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 6

Concurrent laparoscopic cholecystectomy and splenectomy experiences for hematologic diseases

M Akın*, ÇA Karadağ*, A Ünal*, M Kaba*, M Demir*, N Sever*, Z Yıldız Yıldırmak**, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Pediatric Surgery Clinic. Istanbul. Turkey
**Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Pediatric Hematology Clinic. Istanbul. Turkey

Introduction: Coexisting intraabdominal pathologies can be treated laparoscopically during the same operation due to recent advancements in minimally invasive surgery. In some hematologic diseases, there are indications for both splenectomy and cholecystectomy. The aim of this study was to assess the outcomes and feasibility of concurrent laparoscopic approach for coexisting spleen and gallbladder diseases in hematologic patient group.

Materials and Methods: Fourteen combined laparoscopic splenectomy(LS) and cholecystectomy(LC) operations were performed in our department between February 2011-May 2019. We retrospectively collected and analyzed the clinical and intraoperative findings.

Results: Nine female, 5 male, total 14 patients were operated and a mean age of 12.2 years (7-17years). 12 patients had hereditary spherocytosis (%85.7),1 patient had alpha thalassemia (%7.1) and 1 patient had autoimmune hemolytic anemia (%7.1). Mean spleen size measured with preoperative ultrasonography was a mean of 153 mm (130-180). Cholelithiasis was present on USG in all of the patients. Preoperatively, 1 patient (%7.1) had acute pancreatitis, 4 patients (%28.4) had choledocholithiasis attacks in their disease story. All patients were operated using right semilateral decubitus position and four-trocar (6 cases, 42.8%) or 5-trocar technique (8 cases, 57.2%) was selected on surgeon preference. Which operation to start first was also dependent on surgeon preference. In 4 patients LC and in 10 cases LS was performed first. The patient group in which LS was performed first, an additional trocar was introduced in 8 cases. Mean operation time and mean blood loss were 244 mins (130-360) and 20ml (0-200ml),respectively. Mean hospital stay was 2.7 days (2-5). Accessory spleens were identified and removed in 2 patients (M:F=1,%14.2). İnguinal hernias which were found perioperatively were reparied using PIRS technique during same operation. There was no conversion to open surgery. One patient was transfused with erythrocyte suspension due to 200 ml intraoperative bleeding. No major complications was developed in other patients.

Conclusions: Concurrent laparoscopic splenectomy and cholecystectomy operation for hematologic patients is a safe and feasible approach for centers with laparoscopy experience.

Hematolojik hastalıklarda eş zamanlı laparoskopik kolesistektomi ve laparoskopik splenektomi deneyimlerimiz

M Akın*, ÇA Karadağ*, A Ünal*, M Kaba*, M Demir*, N Sever*, Z Yıldız Yıldırmak**, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
**Şişli Hamidiye Etfal EAH, Çocuk Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Günümüzde minimal invaziv cerrahideki gelişmeler sayesinde birden fazla intraabdominal patolojiye eş zamanlı müdahale edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bazı hematolojik hastalıklarda hastalarda splenektomi ve kolesistektomi ihtiyacı mevcuttur. Bu çalışmanın amacı eş zamanlı olarak laparoskopik splenektomi ve kolesistektomi yaklaşımının sonuçlarını ve uygulanabilirliğini değerlendirmektir.

Materyal ve metod: Kliniğimizde, Şubat 2011-Mayıs 2019 arasında, eş zamanlı olarak 14 hastada laparoskopik splenektomi (LS) ve laparoskopik kolesistektomi (LK) operasyonu uygulandı. Klinik bulgular ve ameliyat bulguları geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 9’u kız, 5’i erkek olup ortalama yaş 12,2 yıldı (7-17 yıl). Herediter sferositoz 12 hastada (%85.7), alfa talasemi 1 hastada (%7.1) ve otoimmün hemolitik anemi 1 hastada (%7.1) mevcuttu. Ultrasonografi ile yapılan preop ölçümlerde ortalama dalak uzun eksen boyu 153 mm (130-180mm) olarak saptandı. Bütün hastaların safra keselerinde taş mevcuttu. Preoperatif 1 hastada akut pankreatit (%7.1), 4 hastada ise koledokolityazis (%28.4) öyküsü mevcuttu. Hastalara 30 derece sağ lateral dekübitüs pozisyonu verilerek cerrah tercihine göre 4 port (6 vaka,%42.8) veya 5 port (8 vaka, %57.2) ile operasyon yapıldı. İlk hangi operasyonun yapılacağı cerrahın tercihine göre değişmektedir, 4 hastada önce kolesistektomi, 10 hastada önce splenektomi yapıldı. Splenektomi sonrası kolesistektomi için ek port 8 hastada girilmiştir. Ortalama kan kaybı 20 ml (0-200ml) ve ortalama operasyon süresi 244 dk (130-360dk) olarak belirlendi. Ortalama hastanede kalış 2,7 gündü(2-5 gün). 2 hastada(E:K =1) aksesuar dalak tespit edilerek çıkarıldı (%14.2). 2 erkek hastada(%14.2) perioperatif saptanan inguinal herni aynı seansta onarıldı. Hastalarda laparoskopiden açığa dönülmesine gerek olmadı. 1 hastada perioperatif 200 ml kanama meydana geldi ve eritrosit suspansiyonu ile transfüze edildi. Diğer hastalarda postop ciddi komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Hematolojik hastalıklarda eş zamanlı laparoskopik splenektomi ve kolesistektomi operasyonu, laparoskopinin rutin uygulandığı merkezlerde güvenli ve iyi sonuçlarla yapılabilir.

Close