37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 44

A rare case of crossed testicular ectopia: Association of inguinal hernia, penile torsion and ductal/epididymal anomalies

G Karagüzel, H Aldemir, M Melikoğlu
Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background/Aim: Although crossed testicular ectopia is very rare, it has been reported that inguinal hernia and mullerian canal anomalies may accompany these cases. On the other hand, ductal-epididymal junction anomalies are also very rare and have not been reported to be associated with crossed testicular ectopia. Here, we aimed to present a case of crossed testicular ectopia, who had ductal/epididymal anomaly in addition to other well-known anomalies.

Case: A 1.5-year-old male patient was found to have no right testicle in place after birth and was recommended to be operated after 1 year of age. On physical examination; right-sided gonad was not palpated but there were penile torsion (80° on the left), reducible swelling in the left inguinal region, and palpable structures compatible with 2 gonads in the lower and upper parts of the left hemiscrotum. First, laparoscopy was performed. There was no mullerian structure, the internal inguinal ring was closed on the right side, open on the left side, and both testicular vessels and ductus deferens entered the inguinal canal. Then, hernia sac was found by inguinal incision and high ligation was applied by separating from spermatic cord structures of both gonads. Following scrotal exploration, both testes were found. However, there was no epididmal continuity of the ductus deferens of the ectopic testis. Biopsy was taken from areas showing discoloration on both testicular surfaces. The right testis was fixed transseptally to the right hemiscrotum and the left testis to the left hemiscrotum. The family did not want penile torsion to be corrected. The patient was discharged on the same day. Histopathological examination of the biopsies revealed testicular tissue consistent with age. The patient has been followed up for 1.5 years without any complaint.

Conclusion: It should be kept in mind that cross testicular ectopia cases may be accompanied by penile/ductal/epididymal anomalies. These anomalies may be associated with a common etiopathogenetic process. Laparoscopic evaluation is helpful to determine concomitant anomalies besides surgical planning.

Nadir bir çapraz testiküler ektopi olgusu: İnguinal herni, penil torsiyon ve duktal/epididimal anomalilerin birlikteliği

G Karagüzel, H Aldemir, M Melikoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Çapraz testiküler ektopi oldukça nadir görülmekle birlikte inguinal herni ve mülleriyen kanal anomalilerinin bu olgularda eşlik edebileceği bildirilmiştir. Diğer yandan duktal-epididmal birleşim anomalileri de oldukça nadirdir ve çapraz testiküler ektopi ile birlikteliği bildirilmemiştir. Burada, diğer anomaliler yanısıra duktal/epididimal anomalisi de olan bir çapraz testiküler ektopi olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 1,5 Yaşındaki erkek hastanın doğumdan sonra sağ testisinin yerinde olmadığı saptanmış ve 1 yaşından sonra ameliyat edilmesi önerilmiş. Başvuru sırasındaki fizik bakıda; sağ tarafta gonad palpe edilmeyip penil torsiyon (sola 80°), sol inguinal bölgede redükte edilebilen şişlik olduğu, sol hemiskrotumun alt ve üst bölümlerinde 2 adet gonad ile uyumlu yapı palpe edildiği saptandı. Önce laparoskopi yapıldı. Mülleriyen yapı olmadığı, internal inguinal halkanın sağ tarafta kapalı olduğu, sol tarafta açık olduğu ve her iki testiküler damarlar ve duktus deferensin buradan inguinal kanala girdiği görüldü. Sonra inguinal insizyon ile herni kesesi bulundu ve her iki gonada ait spermatik kord yapılarından ayrılarak yüksek ligasyon uygulandı. Takiben skrotal eksplorasyon yapılarak her iki testis bulundu. Ancak ektopik testise ait duktus deferensin epididmal devamlılığının olmadığı görüldü. Her iki testis yüzeyinde renk değişikliği gösteren alanlardan biyopsi alındı. Sağ testis transseptal olarak sağ hemiskrotuma, sol testis sol hemiskrotuma tespit edildi. Aile penil torsiyonun düzeltilmesini istemedi. Postoperatif dönemi olağan seyreden hasta aynı gün taburcu edildi. Biyopsilerin histopatolojik incelemesinde yaş ile uyumlu testis dokusu saptandı. Olgu, herhangi bir yakınması olmaksızın 1,5 yıldır izlenmektedir.

Sonuç: Çapraz testiküler ektopi olgularına penil/duktal/epididimal anomalilerin de eşlik edebileceği akılda bulundurulmalıdır. Bu anomaliler ortak bir etiyopatogenetik süreç ile ilişkili olabilir. Laparoskopik değerlendirme eşlik eden anomalileri değerlendirmede ve cerrahi planın yapılmasında yardımcıdır.

Close