37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 3

Living Donor Liver Transplantation using reduced Segment 2 Monosegment Graft in an infant

K Bahadır*, M Bingöl-Koloğlu*, U Ateş*, Z Kuloğlu**, Ö Selvi Can***, T Kendirli****, S Fitöz*****, K Karayalçın******, A Kansu**, C Kırsaçoğlu**, D Balcı******
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University Faculty of Medicine Department of Pediatrics
***Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation
****Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit
*****Ankara University School Of Medicine Department Of Pediatric Radiology
******Ankara University, School of Medicine, Department of General Surgery

Background :In pediatric LDLT, monosegmental grafts are used to overcome size discrepancies between adult donors and pediatric recipients. However sometimes problems related to large-for-size graft are encountered even when using such grafts. The reduced monosegmental graft has been introduced to address this problem. Herein we report a 5 month old, 5 kg infant with acute on chronic liver failure and underwent LDLT by using reduced S2 monosegment graft from his father.

Case report :5 month old male infant with past medical history of elevated liver enzymes and INR since 40 days old presented with jaundice and lethargy and referred to our center for treatment of acute liver failure. As he was unresponsive to supportive therapy and daily plasmapheresis and his condition deteriorated, the decision to proceed with LDLT from father was made. The predictive GRWR of LLS graft was larger than 4, therefore the use S2 monosegment graft was decided after analyzing intrahepatic vasculature with 3D computer-generated model of the donor liver. S2 graft weighting 240gr was harvested by insitu resection of S3.Further lateral reduction of the S2 graft to 160gr was done on back table. The left hepatic vein of the graft was anastomosed to the common orifice of hepatic veins. PV and HA anastomoses was done in a standard fashion. The bile duct of the graft was anastomozed to the recipient’s main bile duct.

Conclusion: LDLT using monosegment grafts offers a safe and useful option for treating smaller infants. Although it is technically more challenging, S2 monosegment grafts are better for reducing graft thickness. Brief understanding of intrahepatic vascular anatomy of the donor and careful preoperative planning is crucial for successful monosegment LDLT.

Süt çocuğuna küçültülmüş segment 2 grefti kullanılarak yapılan canlı donör karaciğer nakli

K Bahadır*, M Bingöl-Koloğlu*, U Ateş*, Z Kuloğlu**, Ö Selvi Can***, T Kendirli****, S Fitöz*****, K Karayalçın******, A Kansu**, C Kırsaçoğlu**, D Balcı******
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
****Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
*****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
******Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Amaç: Pediatrik canlı donör karaciğer naklinde (CDKN) de, monosegment greftler erişkin donörler ve küçük çocuk alıcılar arasındaki uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için kullanılmaktadır.Buna rağmen bazı pediatrik alıcılarda monosegment graftler bile alıcı boyutu için büyük gelmektedir. Bu sorunun çözümü için küçültülmüş monosegmental greft kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada, kronik karaciğer hastalığı zemininde akut karaciğer yetmezliği gelişen ve babadan küçültülmüş segment 2 monosegment greft kullanılarak CDKN yapılan 5 aylık 5 kg ağırlığında bir bebeğin sunulması amaçlandı.

Hasta sunumu: 40 günlükten beri sarılık, letarji, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve INR yüksekliği öyküsü olan, 5 aylık erkek bebek akut karaciğer yetmezliği tedavisi için merkezimize sevk edildi. Destek tedavisine ve günlük plazmaferezlere yanıt vermeyen, evre III ensefalopati gelişen hastaya, babasından CDKN yapılmasına karar verildi. Sol lateral segment greftinin ön görülen greft ağırlığının alıcı kilosuna oranı (GRWR)'si> 4'ten büyüktü, Bu nedenle vericide intrahepatik vasküler yapıların 3 boyutlu hepatobiliyer görüntüleme programı ile analizinden sonra, segment 2(S2) monosegment greftinin kullanımına karar verildi. 240gr ağırlığındaki S2 grefti, segment 3'ün insitü rezeksiyonu ile çıkartıldı. S2 grefti bactable da 160gr'a kadar küçültüldü. Greftin sol hepatik veni alıcıda hepatik venler tek orifis olucak şekilde birleştirildikten sonra ortak açıklığına anastomoz edildi. Greftin 15mm çapındaki sol portal veni alıcının 4mm çapındaki ana portal venine ve graftin sol hepatik arteri alıcını sağ hepatik arterine, greftin safra kanalı, alıcının ana safra kanalına anastomoz edildi. Postoperatif erken dönem sorunsuz geçti ve hasta 9 aylık takipte sorun yaşamadı.

Sonuç: CDKN de monosegment greftlerin kullanımı küçük bebeklerin tedavisinde güvenli ve kullanışlı bir seçenek sunar. Her ne kadar teknik olarak daha zor olsa da, S2 monosegment greftleri greft kalınlığı az olduğu için daha uygundur. Donörün intrahepatik vasküler anatomisinin iyi değerlendirilmesi ve preoperatif dikkatli planlama, bebeklerde monosegment CDKN’nin başarılı bir şekilde yapılması için çok önemlidir.

Close