37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 180

Delayed diagnosis of tubular intestinal duplication in a patient presenting with gastrointestinal bleeding

S Aydöner, A Pirim, ŞK Özel, D Uğurlu, M Çağlar Oskaylı, Ç Ulukaya Durakbaşa
Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: In this study, we aimed to emphasize the importance of the pathway and differential diagnosis in the etiology of a 14-month-old patient with melena who had late diagnosis.

Case report: A 20-month-old female patient who had been followed-up with melena for 14months in various centers , was admitted to the pediatric surgery department for examination and treatment. The patient had a history of transfusion of erythrocyte suspension for 15 times. Upper and lower gastrointestinal endoscopy was normal. Bleeding scintigraphy was normal. No abnormality was detected in terms of bleeding disorder. During follow-up in our clinic, abdominal USG showed a structure of 13x17 mm in size, protruding to lumen and echogenic causing filling defect in the mid umbilicus. MR enteroclysis revealed a thickening of the abdominal wall at the right lower quadrant with a 5-6 cm distal ileal dilatation. Because of the increased frequency of melena and the need for transfusion in the previous week, diagnostic laparotomy was decided. Laparotomy revealed tubular intestinal duplication, starting at 35 cm distally from the Treitz ligament, approximately 60 cm in length and 40 cm proximal to the ileocecal valve. The duplicated segment was found to have blind onset. At the end of the duplicated segment, the mass structure filling the lumen was found to be surrounded by omentum and this segment was excised. In the pathology of the patient, ulcerated ileal tissue, ectopic gastric mucosa was detected. In the postoperative follow-up period, the patient's melena disappeared and she was discharged in healthy condition.

Conclusion: Intestinal duplication is a rare congenital disease. There are two forms of duplication cyst and tubular duplication. Tubular intestinal duplication is more rare. Diagnosis can be difficult occasionally. For this reason, as in the presented patient, it is important not to hesitate to make a surgical decision in cases of unexplained melena despite all the investigations.

Sindirim sistemi kanaması ile bulgu veren ve oldukça geç tanı alan tübüler intestinal duplikasyon olgusu

S Aydöner, A Pirim, ŞK Özel, D Uğurlu, M Çağlar Oskaylı, Ç Ulukaya Durakbaşa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş ve Amaç: Bu yazıda 14 aydır melena şikayeti olup oldukça geç tanı alan hastanın etyolojisinin araştırılmasında izlenen yolun ve ayırıcı tanıdaki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu: Çeşitli dış merkezlerde 14 aydır melena şikayeti ile takip edilen 20 aylık kız hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. 15 kez eritrosit süspansiyonu transüzyon öyküsü olan hastanın takiplerinde yapılan üst ve alt gastrointestinal endoskopisinde patoloji saptanmamış , kanama sintigrafisi normal olarak değerlendirilmişti. Hastanın kanama bozuklugu açısından kan tetkikleri yapılmış herhangi bir bozukluk saptanmamıştı. Kliniğimizde takibi sırasında yapılan tüm batın USG de umbilikus altı orta hatta lümende dolum defektine neden olan 13x17 mm boyutlarında lümene protrüde ekojen yapı izlendi. Yapılan MR enteroklizis tetkikinde batın sağ alt kadranda 5-6 cmlik distal ileal ansta duvar kalınlaşması görüldü. Hastanın son 1 haftada melena sıklığının artması ve transfüzyon ihtiyacının sıklaşması nedeniyle hastaya tanısal laparotomi kararı alındı . Yapılan laparotomide, Treitz ligamanının 35 cm distalinden başlayan yaklasık 60 cm uzunluğunda ileocekal valvin 40 cm proksimalinde sonlanan tubuler intestinal duplikasyon saptandı . Duplike segmentin kör başlangıçlı olduğu tespit edildi. Dublike segmentin bittiği kısımda üzerine omentumun sardığı lümeni dolduran kitlesel yapı saptandı ve eksize edildi. Hastanın patolojisinde bu segmentte ektopik mide mukozası ve omentumun sardığı bölgede ülsere ileal doku tespit edildi. Hastanın postoperatif dönemde takiplerinde melena şikayeti kayboldu ve sağlıklı şekilde taburcu edildi .

Sonuç: İntestinal duplikasyonlar nadir görülen konjenital bir hastalıktır. Duplikasyon kisti ve tubuler duplikasyon şeklinde iki formu vardır. Tubuler intestinal duplikasyon daha nadir görülmektedir. Yapılan tetkiklerle tanı konulması zor olabilmektedir. Bu nedenle sunulan hastada olduğu gibi tüm tetkiklere rağmen etyolojısı aydınlatılamamış melena olgularında ameliyat kararı almaktan çekinmemek gerekir.

Close