37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 63

EVALUATION OF LONG TERM RESULTS IN PATIENTS OPERATED FOR HIRSCHSPRUNG DISEASE

E Serbest Çin, İ İnanç, M İnan
Trakya University Department of Pediatric Surgery

AIM: Although Hircshsprung Disease (HD) is a surgically curable disease, postoperative bowel functions may not always be satisfactory. The aim of this study is to evaluate the long term intestinal functions of patients who were diagnosed and underwent definitive surgery for HD in our hospital between 2002 and 2019.

METHODS AND MATERIALS: In order to evaluate the long term results of 19 patients diagnosed with HD in our hospital between January 2002 and January 2019, a 16-question questionnaire was applied to the families of the patients to evaluate the frequency of defecation, enterocolitis, incontinence, soiling, constipation and diarrhea. The results of the survey were compared statistically with the patients who underwent Duhamel and Soave operations.

RESULTS: 19 patients were included in the study, and 3 patients younger than 4 years of age were excluded due to non-continence. One patient could not be reached. The mean age of the remaining 15 patients was 9.8 and the mean follow-up was 69.6 months. 20% of the patients had constipation and 26.6% had diarrhea. 60% of the patients could defecate within 48 hours without any stimulation. Only 13.3% of the patients had enterocolitis.

CONCLUSION: According to the defecation score, 61.5% of our patients had “excellent” bowel functions and 7.7% of our patients had “poor” bowel functions when 2 patients who were incontinent due to additional diseases despite continent age were excluded.

HIRSCHSPRUNG HASTALIĞI NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARDA GEÇ DÖNEM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

E Serbest Çin, İ İnanç, M İnan
Trakya Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Hirschsprung Hastalığı (HH) definitif ameliyat sonrası iyileşebilen bir hastalık olmasına karşın postoperatif bağırsak fonksiyonları her zaman memnun edici olmayabilmektedir. Bu çalışmada hastanemizde 2002 ile 2019 yılları arasında HH tanısı alıp definitif ameliyat yapılan hastaların geç dönem bağırsak fonksiyonlarını değerlendirmek amaçlandı.

YÖNTEM VE GEREÇLER: Ocak 2002-Ocak 2019 yılları arasında hastanemizde HH tanısı alıp definitif ameliyat yapılan 19 hastanın geç dönem fonksiyonlarını incelemek için hastaların dışkılama sıklığı, enterokolit atağı, inkontinans, soiling, kabızlık ve ishal durumlarını değerlendirmeyi amaçlayan ön çalışması yapılmış 16 soruluk anket hasta ailelerine telefonla ulaşılarak uygulandı. Anket sonuçları ile Duhamel ve Soave operasyonları geçiren hastalar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 19 hasta dahil edildi, 4 yaşından küçük olan 3 hasta kontinan olamaması sebebiyle dışlandı. 1 hastaya ulaşılamadı. Kalan 15 hastanın ortalama yaşı 9,8 yaş, hastaların ortalama takip süresi 69,6 aydı. Hastaların %20’sinin kabızlık, %26.6’sının ishal şikayeti mevcuttu. Hastaların %60’ı 48 saat içerisinde hiçbir uyarı olmadan dışkılayabilmekteydi. Hastaların sadece %13,3 ünde enterokolit atakları görülmekteydi.

SONUÇ: Duhamel ve Soave operasyonu geçiren ve kontınan yaşa gelmiş olmasına karşın ek hastalık sebebiyle inkontınan olan 2 hasta dışlandığı takdirde yapılan dışkılama skorlamasına göre %61,5 hastamızda “mükemmel” bağırsak fonksiyonları sonucu çıkarken %7,7 hastamızda ise “zayıf” bağırsak fonksiyonları sonucu çıkmıştır.

Close