37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 41

Reasons for removal of central venous catheters with permanent tunnel in children

A Gurbanov, U Ateş, G Göllü, A Gurbanova, K Yarımbaş, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, M Çakmak
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

İntroduction: Permanent tunneled central venous (TCV) catheters provide an easier and userful permanent vascular access especially in children who require long-term intravenous intervention. The aim of this study was to evaluate the reasons for catheter removal in the last seven years.

Materials and methods: The data of 430 patients who had a permanent TCV catheter removed between 2013-2019 were reviewed retrospectively. The mean age was 8.3 (17 days-20 years) and the mean weight was 27.6kg(2.7 - 98kg). 234(54.4%) of the patients were male and 196 (45.6%) were female. The diagnosis of patients was hematologic diseases in 316(73.6%), solid organ tumors in 90(21%), intestinal system disorder in 17(4%) and other system diseases in 6 (1.4%). When the reasons for catheter removal were examined, 237 patients (55.1%) had no need for catheter, 55(12.8%) catheter-related bloodstream infection, 34(7.9%) occlusion the catheter lumen, 27(6.3%) local infection, 17(4%) catheter rupture, 17(4%) unexplained fever, 16(3,7%) leakage from vascular access, 14(3.2%) catheter lumen diameter was insufficient for treatment, 11(2.6%) displacement of the tip of the catheter in the vessel lumen, 1(0.2%) developed Horner syndrome, and 1(0.2%) dysrhythmia was observed. All catheters were removed under general anesthesia and the ends of all catheters in the vessel lumen were sent to sterile culture. 62(14.4%) of them was growth. The mean duration of catheters was 11.5 months(7 days - 105 months).

Results: TCV catheters simplify patient management in patients requiring long-term intravenous therapy. When the reasons for removal were examined, it was seen that the removal near half of catheters from different complications before the end of the treatment period was related to the poor management of the catheter medical care process. Therefore, daily optimal care of the catheters under sterile conditions is important.

Çocuklarda kalıcı tünelli santral venöz kateterlerin çıkarılma nedenleri

A Gurbanov, U Ateş, G Göllü, A Gurbanova, K Yarımbaş, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, M Çakmak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Kalıcı tünelli santral venöz (TSV) kateterler özellikle hematolojik ve onkolojik hastalar gibi uzun süreli intravenöz girişim ihtiyacı olan çocuklarda daha kolay ve kullanışlı bir kalıcı damaryolu imkanı sağlamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız son yedi yılda kateterlerin çıkarılma nedenlerini değerlendirmektir.

Hastalar ve yöntem: 2013-2019 yılları arasında kalıcı TSV kateteri çıkarılan 430 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların ortalama yaşı 8,3 (17 gün-20 yaş), ortalama kilosu 27,6kg (2,7 – 98kg) idi. Hastaların 234’ü (%54,4) erkek, 196’sı (%45,6) kızdı. Kateteri çekilen hastaların 316’sında (%73,6) hematolojik hastalıklar, 90’ında (%21) solid organ tümörleri, 17’sinde (%4) intestinal sistem bozukluğu ve 6’sında (%1,4) diğer sistem hastalıkları tanısı mevcuttu. Kateter çekilme nedenlerine bakıldığında 237 hastada (%55,1) kateter ihtiyacı kalmaması, 55’inde (%12,8) kateterden alınan kan kültüründe üreme olması, 34’ünde (%7,9) kateter lümeninin tıkanması, 27’sinde (%6,3) lokal enfeksiyon, 17’sinde (%4) kateter yırtılması, 17’sinde (%4) nedeni açıklanamayan ateş, 16’sında (%3,7) kateterin damara giriş yerinden sızdırması, 14’ünde (%3,2) kateter lümen çapının tedavi için yetersiz kalması, 11’inde (%2,6) kateterin damar lümenindeki ucunun yerdeğiştirmesi, 1’inde (%0,2) kateter takılması sonrası Horner sendromu gelişmesi, diğer 1 hastada (%0,2) ise disritmi oluştuğu görülmüştür. Genel anestezi altında çıkarılan tüm kateterlerin damar lümeninde olan uç kısımları steril şekilde kültüre gönderildi ve 62’sinde (%14,4) üreme oldu. Kateterlerin takılma sonrası ortalama kalış süresi 11,5 (7 gün – 105 ay) aydı.

Sonuç: Uzun süreli intravenöz tedavi gereksinimi olan hastalarda TSV kateterleri hasta yönetimini kolaylaştırmaktadır. Çıkarılma nedenlerine bakıldığında hastaların yarıya yakınında tedavi süresi bitmeden kateterlerin farklı komplikasyondan çıkarılması katater medikal bakım sürecinin iyi yönetilmemesiyle ilgili olduğu görülmüştür. Bu nedenle kateterlerinin günlük steril şartlarda optimal bakımı önem taşımaktadır.

Close