37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 1

Epigastric and thoracic parasitic conjoined (Heteropagus) twin with omphalocele

Hİ Tanrıverdi*, S Tanrıverdi**, F Doğaneroğlu*, E Özer**, C Günşar*
*Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Manisa, Turkey

Introduction:Parasitic twin or heteropagus is an asymmetric conjoined twin.It's monozygotic, monochorionic and monoamniotic.It's quite rare, between 0.05-0.1 per 100,000 births.Twins're often male.Epigastric and thoracic heterophaguses are even rarer.Most common anomaly accompanying is omphalocele.A parasitic twin with separate adherent components in both epigastric and thoracic regions accompanied by omphalocele is presented.

Case report:Patient followed up due to omphalocele in prenatally was born at 37th week with C/S as 3300gram.It was seen main host baby(Autosite) without respiratory distress was male and had moderate-sized omphalocele.There was a parasitic structure including pelvis, male genital structures and lower extremities.This was connected to abdomen from a defect in epigastric region by a thin band, which also included vessels provided blood to it.However, it was observed this had impaired circulation in prenatally and went to necrosis.There was also a parasitic upper extremity adhering to trunk in front of sternum in thorax.Chest graphy was normal and PDA, ASD and VSD were determined on echocardiography.CT showed there wasn't structure in thorax and parasitic structure in thorax terminated just in front of sternum.No abdominal mass was observed.Both kidneys were normal, liver was larger than normal, spleen couldn’t be seen.Patient was operated on day of birth because of necrotic structure.Omphalocele sac was opened.Band connecting necrotic parasitic structure including lower extremities and pelvis to epigastric region was seen to go into falciform ligament towards liver.Intestines in omphalocele belonged to parasitic twin and were attached to falciform ligament distally and proximally.Intestines were shorter than normal and included cecum, appendix and Meckel's diverticulum.Small and large intestines of main host baby were in abdomen and in normal location.Also cecum, appendix and Meckel’s diverticulum were seen.Intestines of parasitic twin were excised.Liver was larger than normal, and a small structure was seen at midline, that was thought to be spleen.No other spleen was seen.Upper extremity adhered to trunk in thorax was excised.This structure had no connection with other parasitic structures.Omphalocele and skin were repaired primary.There wasn't problem in postoperative period.

Conclusion:In our case, both epigastric and thoracic parasites were found together.This's very rare.In addition,lack of interconnection of these structures brings to mind question of whether parasitic triplets where two different parasitic structures are together.

Omfaloselin eşilik ettiği epigastrik ve torakal parazitik yapışık (Heterofagus) ikiz

Hİ Tanrıverdi*, S Tanrıverdi**, F Doğaneroğlu*, E Özer**, C Günşar*
*Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Manisa

Giriş:Parazitik ikiz yada heterofagus, asimetrik yapışık ikiz formudur. Monozigotik, monokoryonik ve monoamniyotiktir. Oldukça nadirdir, 100.000 doğumda 0,05 ile 0,1 arasında görülür. İkizler sıklıkla erkektir. Epigastrik ve torakal heterofaguslar daha da nadirdir. Bunlara en sık eşlik eden anomali de omfaloseldir. Aşağıda hem epigastrik, hem de torakal bölgede ayrı yapışık komponentleri olan, beraberinde omfaloselin eşlik ettiği bir parazitik ikiz sunulmuştur.

Olgu:Prenatal dönemde omfalosel nedeniyle takibe alınan olgu, 37. haftada C/S ile 3300 gram olarak doğdu. Doğum sonrasında herhangi bir solunum sıkıntısı olmayan ana konakcı bebeğin (Autosite) erkek cinsiyette olduğu, orta büyüklükte omfaloselinin olduğu görüldü. Bunun dışında pelvis, erkek tipi genital yapılar ve alt ekstremitleri içeren parazitik bir yapının olduğu görüldü. Bu yapı, içinde kanlanmasını sağlayan damarları da içeren ince bir bantla, epigastrik bölgedeki bir defekten karın içine bağlıydı. Ancak bu yapının anne karnında dolaşımının bozulduğu ve nekrozuna gittiği görüldü. Ayrıca toraksta, sternumun önünde gövdeye yapışık bir adet parazitik üst ektremite mevcuttu. Akciğer grafisi olağan olan olgunun ekokardiyografisinde PDA, ASD ve VSD’sinin olduğu görüldü. Bilgisayarlı tomografide toraks içinde herhangi bir yapının olmadığı, torasktaki parazitik yapının sternumun hemen önünde sonlandığı görüldü. Karın içinde herhangi bir kitle görülmedi. Her iki böbrekler olağandı, karaciğer normalden büyüktü, dalak görülemedi. Olgu nekrotik yapı nedeniyle doğduğu gün operasyona alındı. Omfalosel kesesi açıldı. Alt ekstermiteleri ve pelvisi içeren nektorik parazitik yapıyı epigastrik bölgeye bağlayan bantın karaciğere doğru falsiform ligamente gittiği görüldü. Omfalosel içindeki barsakların da parazit ikize ait olduğu, distal ve proksimalden falsiform ligamente bağlandığı görüldü. İnce ve kalın barsaklar normalden daha kısaydılar, çekum, appendiks ve Meckel divertikülünü içermekteydiler. Ana konakçı bebeğe ait ince ve kalın barsaklar karın içinde ve normal yerleşimindeydiler. Ayrıca çekum, appendiks ve yine Meckel divertikülü görüldü. Parazitik ikize ait barsaklar eksize edildi. Karaciğer normalden büyüktü ve medialinde, orta hatta dalak olduğu düşünülen küçük bir yapı görüldü. Bunun dışında başka dalak dokusu görülmedi. Ardından toraksta gövdeye yapışık olan üst ektremite serbestleştirilerek eksize edildi. Bu yapının diğer parazitik yapılarla bir bağlantısı yoktu. Omfalosel ve cilt primer olarak onarıldı. Postoperatif dönemde sorun yaşanmadı.

Sonuç:Olgumuzda hem epigastrik, hem de torakal parazitlik birlikte saptandı. Bu, oldukça nadir gerçekleşebilecek bir durumdur. Ayrıca bu yapıların birbiriyle bağlantısının olmaması, acaba iki farklı parazitik yapının birlikte olduğu parazitik üçüz mü sorusunu akla getirmektedir.

Close