37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 153

The controversy of surgical intervention for anal canal duplication in children

F Akova*, S Altınay**, E Aydın***
*Biruni University
**Bagcilar Training & Research Hospital
***Koc University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim

Since the first anatomical definition of the anal canal little has been discovered about the etiology of this rare condition. We aim to present four asymptomatic cases of anal canal duplication with diverse clinical and surgical findings.

Methods

A retrospective chart review was performed on four infants presenting with asymptomatic anal canal duplication, born between 2014 and 2016. All patients diagnosed with anal canal duplication were included in the study without any exclusion criteria. Clinical characteristics, preoperative diagnosis, and pathologic findings if resection was performed were evaluated by ultrasound, and in most cases magnetic resonance imaging. The primary outcome measure was any complication those seen in these group of patients.

Results

All patients were followed-up with physical examination and ultrasound for a mean of 3.5±1.0 years, lastly seen at the beginning of 2018. The female to male ratio was 3:1. Duplicate anal canal length varied between 12-20mm, and two of the four patients had a presacral cystic mass confirmed as a tailgut cyst following surgery. At follow-up, none of the patients had developed symptoms related to anal canal duplication, regardless of whether they had surgical intervention.

Conclusion

Though surgical management is the preferred treatment for anal canal duplication, it seems that patients who do not undergo surgery might remain free of symptoms, suggesting that surgical intervention may be unnecessary.

Çocuklarda anal kanal duplikasyonun cerrahi yönetimindeki çelişki

F Akova*, S Altınay**, E Aydın***
*Biruni Üniversitesi
**Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
***Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç

Anal kanalın ilk tanımından bu yana, bu nadir durumun etiyolojisine yönelik bilgilerimiz sınırlıdır. Bu çalışmada amacımız klinik ve cerrahi bulguları birbirinden farklı dört asemptomatik olguyu sunmaktır.

Yöntemler

2014 ve 2016 yılları arasında doğan ve asemptomatik anal kanal duplikasyonu ile başvuran dört olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların tamamı çalışmaya dahil edildi. Klinik bulgular, preoperatif tanı ve eğer lezyon çıkarıldı ise patolojik bulgular değerlendirildi. Çalışmanın ana değerlendirdiği nokta bu hasta grubunda görülen komplikasyonlardı.

Sonuçlar

Tüm hastalar fizik muayene ve ultrason ile ortalama 3,5 ± 1,0 yıl izlendi. Son kontrol muayeneleri 2018 başında idi. Kadın erkek oranı 3: 1 idi. Duplike anal kanal uzunluğu 12-20 mm arasında değişmekteydi ve dört hastanın ikisinde ameliyat sonrası tailgut kisti olarak raporlanan presakral kistik kitle vardı. Takipte hiçbir hastada cerrahi müdahale yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın anal kanal duplikasyonu ile ilgili semptomlar gelişmedi.

Sonuç

Cerrahi tedavi anal kanal replikasyonu için tercih edilen tedavi olmasına rağmen cerrahi müdahalede bulunmayan hastaların da takipte şikayetlerinin olamadı görülmüş, bu bulgu cerrahi müdahalenin gereksiz olabileceğini düşündürmektedir.

Close