37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 82

Our treatment experience of primary spontaneous pneumothorax in childhood

E Aydın, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Aim: Primary spontaneous pneumothorax (PSP) is seen in childhood in the rate of 3-4 / 100,000. It is more common in long, thin, asthenic adolescent males who smoke similar to adults. Treatment approach is still controversial in chilhood. We aimed to present the results of diagnosis and treatment methods in patients treated for PSP in our department.

Materials and methods: Data of 18 patients treated for PSP between January 2006 and March 2018 were evaluated retrospectively.

Results: The mean age of 18 patients treated for PSP was 15.7±1.23 (13-17 years), while 3 (16.6%) were girls and 15 (83.4%) were boys. In addition to chest pain in 17 (94.4%) patients with the most common presentation symptoms, one (5.6%) patient had respiratory distress. Pneumothorax was detected similar in both side. When additional diseases were evaluated, one patient was treated for asthma and one patient had Marfan syndrome. While five patients (27.7%) were active smokers, four (%22.2) patients were passive smokers. All patients were evaluated by thorax computed tomography (CT) after tube thoracostomy in the emergency department. Seven patients (38.8%) had bilateral bullae, while two patients (11.1%) had unilateral bullae, two patients (11.1%) had unilateral bleb. 15 patients underwent thoracoscopy and 12 (80%) patients underwent bullae or bleb excision. The sensitivity and specificity of thorax CT were 92% and 67%, respectively.

Conclusion: Clinicians should be careful with regard to PSP in patients with long, thin, asthenic, active or passive smoker adolescent male patients who present to the pediatric emergency department with chest pain . Thorax CT is an effective test to evaluate not only the lung with pathology but also the other side after tube thoracostomy. Bullae or bleb excision with toracoscopy, which is a minimally invasive treatment method, can be used effectively in PSP treatment.

Çocukluk yaş grubunda primer spontan pnömotoraks tedavisi deneyimlerimiz

E Aydın, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Primer spontan pnömotoraks (PSP) çocukluk çağında 3-4/100.000 oranında görülmektedir. Yetişkinlere benzer şekilde sigara içen, uzun, zayıf, astenik yapılı adölesan erkeklerde daha sık görülür. Çocukluk çağında tedavi yaklaşımı halen tartışmalıdır. Anabilim Dalımızda PSP nedeniyle tedavi uyguladığımız hastalardaki tanı ve tedavi yöntemlerinin sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Ocak 2006 - Mart 2018 tarihleri arasında PSP nedeniyle tedavi uygulanan 18 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: PSP nedeniyle tedavi uygulanan 18 hastanın ortalama yaşı 15,7±1,23 (13-17 yaş) iken 3’ü (%16,6) kız, 15’i (%83,4) erkekti. En sık başvuru semptomu olan ve 17 (%94,4) hastada görülen göğüs ağrısına ek olarak bir (%5,6) hastada solunum sıkıntısı mevcuttu. Dokuz (%50) hastada sağ tarafta, dokuz (%50) hastada ise sol tarafta pnömotoraks saptandı. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde bir hasta astım nedeniyle tedavi alırken, bir hastada Marfan sendromu mevcuttu. Hastaların beşi (%27,7) aktif sigara içicisi, dördü (%22,2) pasif sigara içicisiydi. Hastaların tamamı acil servisde tüp torakostomi uygulanması sonrası toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Toraks BT’de yedi hastada (%38,8) bilateral bül saptanırken, iki hastada (%11,1) tek taraflı bül, iki hastada (%11,1) tek taraflı bleb saptandı. 15 hastaya torakoskopi yapıldı ve 12’inde (%80) torakoskopik bül veya bleb eksizyonu uygulandı. Toraks BT’nin sensivitesi %92, spesifitesi %67 olarak hesaplandı.

Sonuç: Göğüs ağrısı yakınması ile çocuk acil servis başvurusunda bulunan aktif ya da pasif sigara içen, uzun, zayıf, astenik yapılı adölesan erkek hastalarda PSP açısından dikkatli olunmalıdır. Tüp torakostomi uygulaması sonrası sadece patolojinin olduğu akciğerin değil aynı zamanda bilateral olguların da değerlendirilmesi açısından da toraks BT etkili bir tetkiktir. Minimal invaziv bir tedavi yöntemi olan torakoskopik bül veya bleb eksizyonu, PSP tedavisinde etkin olarak kullanılabilir.

Close