37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 97

Evaluation of treatment results in patients treated with conventional single port endoscopic method

D Yılmaz, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Aim: The advantages of laparoscopic surgery include smaller incisions, less postoperative pain, shorter hospital stay, and better cosmetic results. With the advances in technology, single port laparoscopic surgery has become increasingly popular. In this study, we aimed to present patients treated with “Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endoscopic Surgery (SPICES)” method.

Material and methods: Data of 1627 patients treated with SPICES between 2004-2018 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics, diseases treated with SPICES and complications were evaluated.

Results: Of the 1627 patients who underwent endoscopic surgery, 680 (41.7%) were female and 947 (59%) were male. The mean age of the patients was 10.8 ± 4.75 years. All patients were treated with SPICES without the need for additional ports. In 124 (7,6%) patients, treatment was started with SPICES, but converted to open surgery due to various reasons. 1114 (68.4%) patients were treated for appendicitis (152 (13.6%) perforated appendicitis, 962 (86.4%) acute appendicitis). The other pathologies were ovarian pathologies in 167 (10.2%) patient, indirect inguinal hernia in 141 (8.6%) patient, gallbladder pathologies in 25 (1.5%) patient, varicocele in 24 (1.5%) patient, amphiyema secondary to pneumonia in 18 (1.1%) patients, Meckel diverticula in 12 (0.8%) patient, urachus cyst in 6 (0.4%) patient. SPICES method was performed in 120 (7.5%) patients for diagnostic laparoscopy with various reasons.

Conclusion: SPICES method can be applied safely and effectively in different disease groups.

Konvansiyonel single port endoskopik yöntemle tedavi edilen hastalarda tedavi sonuçlarımızın değerlendirilmesi

D Yılmaz, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Laparoskopik cerrahinin sağladığı avantajlar arasında daha küçük insizyon, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı, daha kısa yatış süreleri ve daha iyi kozmetik sonuçlar sayılabilir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte single port laparoskopik cerrahi giderek popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada ‘’Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment Endoscopic Surgery (SPICES)’’ ile tedavi uyguladığımız hasta grubunu sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eğitim kurumumuzda 2004-2018 yılları arasında 1627 hastada SPICES ile gerçekleştirilen çocuk cerrahisi ameliyatları geriye dönük olarak derlendi. Hastaların demografik özellikleri, SPICES ile tedavi edilen hastalıklar ve karşılaşılan komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Endoskopik cerrahi uygulanan 1627 hastadan 680 (%41,7) hasta kız, 947(%58,3) hasta erkekti. Hastaların ortalama yaşı 10,8 ± 4,75 idi. Hastaların tümü ek port gerekliliği olmadan SPICES ile tedavi edildi. 124 (7,6%) hastada ise SPICES ile tedaviye başlandı ancak çeşitli nedenlerle açık cerrahiye geçildi. 1114 (%68,4) hasta apandisit nedeniyle tedavi edildi. Bu hasta grubunda 152 (%13,6) hasta perfore apandisit iken 962 (%86,4) hasta ise akut apandisitti. Diğer patolojiler arasında 167 (%10,2) hastada over patolojileri, 141 (%8,6) hastada indirek inguinal herni, 25 (%1,5) hastada safra kesesi problemleri, 24 (%1,5) hastada varikosel, 18 (%1,1) hastada pnömoniye ikincil gelişen ampiyem, 12 (%0,8) hastada Meckel divertikülü, 6 (%0,4) hastada urakus kisti yer almaktaydı. 120 (%7,5) hastada farklı sebepler nedeniyle tanısal laparaskopi amaçlı SPICES yöntemi uygulandı.

Sonuç: SPICES yöntemi farklı hastalık gruplarında güvenli ve etkili olarak uygulanabilir

Close