37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 26

Urethral catheter cases knotted in the bladder

M Sarıkaya*, M Gündüz**, T Sekmenli**, İ Çiftçi**
*KIZILTEPE STATE HOSPİTAL PEDİATRİC SURGERY/KIZILTEPE/MARDİN
**Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Accidental knotting of urethral catheters and enteric feeding tubes in the bladder is a rare complication in pediatric patients. If the catheters, which are thin and flexible, are advanced too far into the bladder, the catheter may be knotted in the bladder. In such cases, it may be impossible to remove the catheter without surgery. Traumatic urethral injuries may also be encountered in some of those who were removed without surgery. We present two cases of knotted catheters in the bladder. The first case was a 2-month-old male patient who was catheterized with a 5fr feeding tube. In this case, the catheter was removed after slight traction. The catheter was seen knotting twice. There was no complication except mild urethral bleeding. The other case was a 6-month-old male patient who was catheterized with a 6 fr feeding tube. In this case, the catheter could only be removed by traction after general anesthesia. The catheter was seen to be a knot once. Doctors dealing with pediatric patients should be careful. In particular, catheters that are 6 fr and thinner are bendable and have a high risk of folding and knotting in the bladder. Therefore, these catheters should not be advanced too far into the bladder.

Mesanede düğümlenmiş üretral katater olguları

M Sarıkaya*, M Gündüz**, T Sekmenli**, İ Çiftçi**
*KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ/KIZILTEPE/MARDİN
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Üretral kateterlerin ve enterik besleme tüplerinin mesane içerisinde yanlışlıkla düğümlenmesi, pediatrik hastalarda nadir görülen bir komplikasyondur. İnce ve esnek olan kataterler mesane içerisine çok fazla ilerletilirse kateter mesanede düğümlenebilir. Bu gibi durumlarda katateri cerrahi gerektirmeden çıkarmak imkansız olabilir. Cerrahi gerekmeden çıkarılanların bir kısmında da travmatik üretral yaralanmalarla karşılaşılabilir. İki adet mesanede düğümlenmiş katater olgusu sunmaktayız. Birinci olgumuz 5fr beslenme sondası ile kataterize edilmiş 2 aylık erkek hasta. Bu olgumuzda katater hafif traksiyon sonrasında çıkarıldı. Kataterin iki kez düğüm yaptığı görüldü. Hafif üretral kanama dışında komplikasyon olmadı. Diğer olgumuz 6 fr beslenme sondası ile kataterize edilmiş 6 aylık erkek hasta. Bu olguda katater ancak genel anestezi sonrasında yapılan traksiyonla çıkarılabildi. Kataterin bir kez düğüm olduğu görüldü. Pediatrik yaş gurubundaki hastalarla ilgilenen hekimlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Özellikle 6 fr ve daha ince olan kataterler bükülebilir özellikte olduğundan mesane içerisinde katlanma ve düğümlenme riskleri çok yüksektir. Bu yüzden bu kataterler mesane içerisine gereğinden fazla ilerletilmemelidirler.

Close