37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 16

THORACOSCOPİC REMOVAL OF MEDİASTİNAL MASS

A Parlak, F Çelik, S Sağlam, AN Gürpınar
Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

Thoracoscopy has been accepted as a diagnostic and treatment option in mediastinal masses in recent years. Thymic, bronchogenic, mesothelial, enteric and neurogenic cysts are benign and they are seen in different localizations of mediastinum and most commonly seen in anterior mediastinum. Mediastinal teratomas are usually benign and complete resection is recommended to exclude possible immature elements. We present a 10-year-old patient undergoing thoracoscopy who had a 10 * 9 cm thymic cyst in the anterior mediastinum but could not be clearly differentiated from the teratoma radiologically. After complete excision, the pathology was consistent with cystic teratoma. Technical details will be presented in the form of video presentation in order to report the feasibility of thoracoscopic removal of large cystic mediastinal teratoma.

TORAKOSKOPİK MEDİASTİNAL KİTLE EKSİZYONU

A Parlak, F Çelik, S Sağlam, AN Gürpınar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

Son yıllarda torakoskopi mediastinal kitlelerde tanı ve tedavi seçeneği olarak kabul görmektedir. Timik, bronkojenik, mezotelyal , enterik ve nörojenik kistler benign olmakla birlikte mediastende farklı lokalizasyonlarda ve en sık ön mediastende görülür. Mediastinal teratomlar ise genellikle benigndir ve olası immatur elemanları içerip içermediğinin dışlanması için komplet rezeksiyon önerilir. Biz radyolojik olarak ön mediastende 10*9 cm’lik timik kist düşünülen ancak teratomdan ayrımı net olarak yapılamayan torakoskopi yaptığımız 10 yaşında bir olguyu sunacağız. Komplet eksizyon sonrası patolojisi kistik teratomla uyumluydu. Büyük kistik mediastinal teratomun torakoskopik olarak çıkarılmasının uygulanabilirliğini bildirmek amacıyla teknik ayrıntıları video sunumu şeklinde sunulacaktır.

Close