37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 34

Percutaneous tracheostomy by Griggs technique under rigid bronchoscopic guidance is safe and feasible in children: Long term outcomes

S Sözduyar*, U Ateş*, G Göllü*, E Ergün*, K Bahadır*, ÖS Can**, T Kendirli***, A Yağmurlu*, M Çakmak*, T Aktuğ*, H Dindar*, M Bingöl-Koloğlu*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation
***Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics

Objective: Percutaneous tracheostomy (PT) has replaced the traditional open surgical tracheotomy in adults; but PT is still rarely used in children.We aimed to report prospective data of 74 consecutive pediatric cases that underwent PT to show that PT has acceptable long term outcomes in children.

Patients and methods: PT was done in 74 consecutive patients between 2012-2018.Demographic data, indications, complications and long term outcomes were recorded prospectively. Initial 6 PT was done by Giaglia technique whereas the Griggs technique was used in the consecutive 68 patients.All procedures were done in the operating room under intravenous general anesthesia and bronchoscopic visualization.

Results: Seventy-four patients with mean age of 48,2months (1month-17years) underwent PT. 18(24%) were under one year.The mean weight of children was 11,2kg (2,8-71kg).Chronic neurological disease (n=35,47%) was the underlying pathology followed by neuromuscular condition (n=14,19%) and chronic pulmonary,cardiac, metabolic conditions(n=14,19%) and other conditions(n=11,15%). The only major complication was perforation of esophagus (n=1,1,7%) which was recognized early and immediately repaired by cervical approach. This complication occurred in the 6th case done with the Giaglia technique.The mean period of follow up was 26months(6months-72months). We did not experience any accidental decannulation in the early postoperative period.Decannulation was tried on six patients.Four of them tolerated decannulation and discharged on the next day. Narrowing of the stoma site(n=4) and tracheostomy site granuloma(n=6) developed.

Conclusion: PT done by Griggs technique under rigid bronchoscopic guidance is a safe and easy procedure, even in small infants. Preservation of the tracheal cartilage and creation of a smaller tracheal opening compared to surgical tracheostomy, therefore low risk of accidental decannulation and the possibility of permanent decannulation without surgery are the major advantages of the procedure.

Çocuklarda rijit bronkoskopi eşliğinde Griggs tekniği ile perkütan trakeostomi : uzun dönem sonuçlar

S Sözduyar*, U Ateş*, G Göllü*, E Ergün*, K Bahadır*, ÖS Can**, T Kendirli***, A Yağmurlu*, M Çakmak*, T Aktuğ*, H Dindar*, M Bingöl-Koloğlu*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Amaç:Perkütan trakeostomi (PT) erişkinlerde yatak başı kolay uygulanabilir bir işlem olması nedeniyle klasik cerrahi trakeostominin yerini almıştır.Ancak çocuklarda deneyim çok sınırlıdır ve işlemin güvenirliliğini gösteren geniş ve uzun izlem süreli çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada kliniğimizde PT uygulanan çocuklarda PT’nin güvenirliliğinin ve uzun dönem sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır

Hastalar ve Yöntem:Çalışmaya 2012-2018 yılları arasında kliniğimizde PT uygulanan 74 çocuk dahil edildi. Demografik veriler, endikasyonlar, komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlar prospektif olarak kaydedildi. İlk altı çocukta PT Giaglia tekniği, diğer hastalarda ise Griggs tekniği ile uygulandı. Tüm işlemler intravenöz genel anestezi ve rijd bronkoskopik görüş altında ameliyathanede yapıldı.

Sonuçlar:Çocukların yaş ortalaması 48,2 ay(1 ay-17 yaş), ortalama ağırlıkları 11,2 kg(2,8-71 kg) idi. On sekizi(%24) bir yaşın altındaydı. En sık endikasyonlar sırasıyla; kronik nörolojik hastalıklar (n=35,%47), nöromusküler hastalıklar (n=14, %19), kronik kardiak ve metabolik hastalıklar (n=14,%19) ve uzun dönem entübasyon gerektiren diğer hastalıklar(n=11,%15)dı. Yirmi bir(%28.3) çocuğa PT ile eş zamanlı laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ve gastrostomi, 7(%9.4) çocuğa perkütan endoskopik gastrostomi yapıldı. Seride tek major komplikasyon altıncı hastada görülen özofagus perforasyonuydu ve ameliyathanede erken farkedilip servikal yaklaşım ile onarıldı. Bu vakadan sonra Griggs tekniğine geçildi ve 68 çocuğa bu teknik ile PT yapıldı. Altı(%8) çocukta trakeostomi çevresinde gümüş nitratla tedavi edilen granülom, 4(%5.4) çocukta ise basit dilatasyon gerektiren trakeostomi açıklığının daralması gözlendi Ortalama takip süresi 26 aydı (6-72ay). Hiçbir hastada erken dönemde kazara dekanülasyon gözlenmedi. Altı (%8.1) çocukta kalıcı dekanülasyon denendi;dördü tolere etti ve ertesi gün taburcu edildi.

Tartışma:Çocuklarda rijit bronkoskopi altında Griggs tekniği ile yapılan PT, güvenli ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. En önemli avantajı trakeanın kıkırdak yapısının korunması ve küçük bir açıklık oluşturulması nedeniyle erken dekanülasyon riskinin çok düşük olması ve kalıcı dekanülasyonun ek cerrahi işleme ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilmesidir.

Close