37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 96

Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSIT): Preliminary results

ZM Gökbuget*, R Özcan*, A Karagöz*, AÇ Tütüncü**, G Topuzlu Tekant*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Anesthesiology

Aim: To evaluate the short term outcomes of EPSIT method in pilonidal sinüs(PS) treatment.

Method: Cases that were treated via EPSIT method in the time period between June 2018-July2019 were investigated retrospectively. Patient characteristics, duration of the procedure, post-operative pain, time of hospital stay, return to normal daily activity and wound healing were evaluated with the results of EPSIT procedure.

Results: Of the twenty-nine patients ( 20 male, 9 female) the age average was 15,5 years (7-24yr). The average body mass index(BMI) was 25,79 (19,5-35,7). Eight patients (%28) presented with recurrence at their first application to our clinic. Average time of the EPSIT procesure was 57,06 min (30-90 min) and the average time of hospital stay was 11,40 hr(3-24 hr). Pain score average was 0,86 ( range of 0-3) and the time of analgesic use was 37 hr (12-72hr). Mean post-operative day of total wound healing was 24,75 (7-180). Early wound healing was seen in 25 patients (average of 14 days) while late wound healing was seen in 4 patients (average of 90 days). Mean time of follow-up was 8,34 months (4-13mo). Average time of return to full daily activity was 2,1 days (0-30). Of the 8 patients (%27,5) which recurrence was deteced, 7 were primary patients while 1 first applied after recurrence as well. Average time of recurrence presentation was 5,8 mo (1-10mo). Re- EPSIT was applied to 2 of the 7 patients with recurrence and is planned for 5, while 1 of the patients were lost to follow-up.

Outcome: EPSIT is an easily applicable, pain-free minimal invasive procedure with a short period of hospital stay and a fast return to routine daily activity. It provides comfortable and repeatable intervention to recurrences seen after EPSIT procedure and other methods for PS treatment.

Endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): Erken sonuçlar

ZM Gökbuget*, R Özcan*, A Karagöz*, AÇ Tütüncü**, G Topuzlu Tekant*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Pilonidal sinüs(PS) tedavisinde EPSiT yönteminin erken dönem sonuçlarını değerlendirmektir.

Olgular ve Yöntem: Haziran 2018-Temmuz 2019’da EPSiT yöntemiyle tedavi edilen olgular geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik verileri, cerrahi işlem süresi, postoperatif ağrı, hastanede kalış süresi, normal aktiviteye geçiş ve yara iyileşme süresi ve EPSiT işleminin sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Yirmidokuz olgunun (20 erkek, 9 kız) yaş ortalaması 15,5 yaş (7-24 yaş) idi. Vücut kitle indeksi(VKİ) ortalaması 25,79 (19,5-35,7) idi. Sekiz olgu (%28) dış merkezde girişim sonrası nüksle başvurmuştu. Fistül sayısı ortalama 1,17 (1-2) idi. Fistül lokalizasyonu olguların 24’ünde orta hat, 5’inde lateral yerleşimliydi. EPSiT işleminin süresi ortalama 57,06 dk (30-90 dk), hastanede kalış süresi ortalama 11,40 saat (3-24 saat) idi. Ağrı skoru ortalama 0,86 (0-3 arasında) ve analjezik kullanımı ortalama 37 saat (12-72 saat) olarak bulundu. Tam yara iyileşmesi 24,75 gün (7-180 gün) idi. Olguların 25’ünde erken yara iyileşmesi (ortalama 14 gün) ve 4’ünde geç yara iyileşmesi (ortalama 90 gün) görüldü. İzlem süresi 8,34 ay (4-13 ay) idi. Tam günlük aktiviteye geçiş 2,1 gün (0-30 gün) iken 16 olguda(% 53) aynı gün idi. Postoperatif izlemde 9 olguda erken(kanama:1) ve geç (granülasyon dokusu:1, nüks:7) komplikasyonlar görüldü. Nüks saptanan 8 olgunun (%27,5) 7’si primer, 1’i nüks sonrası başvurmuştu. Nüks görülme süresi ortalama 5,8 ay (1-10 ay) idi. Bu 8 olgunun 2’sine re-EPSiT yapıldı, 1’i takipten çıktı, 5’ine tekrar EPSiT planlanmaktadır.

Sonuç: EPSiT yöntemi kolay uygulanabilir, ağrısız, kısa hastanede kalış süresi olan ve normal günlük aktiviteye hızlı dönüşü sağlayan minimal invaziv bir yöntemdir. EPSiT ve diğer tedavi yöntemleri sonrası görülen nükslerde rahatlıkla ve tekrarlayan uygulamalar yapma olanağı sağlamaktadır.

Close