37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 164

Neonatal Gastric Perforation: A Case Report

M Sarıkaya*, M Gündüz*, M Konak**, T Sekmenli*, İ Çiftçi*
*Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Selcuk University Medical Faculty Department of Neonatology

Introduction

Neonatal stomach perforation is a rare condition with poor prognosis. Necrotizing enterocolitis, tracheoesophageal fistula, gastrointestinal system atresia, and iatrogenic trauma are the etiological factors. It has symptoms such as abdominal distension, dietary intolerance, and generalized impairment in the postpartum period. A condition which diagnosed and treatment by surgery after free air appearance under the diaphragm on the abdomen graphy. Two cases with gastric perforation will be presented in this study.

Case 1

A male newborn was intubated due to respiratory distress. While the patient is being treated in the newborn intensive care unit with the diagnosis of resiratuary distress and pulmonary hipertansion;dietary intolerance,abdominal distension,and general impairment was seen on the third postnatal day.Abdominal x-ray revealed free air in abdomen.During exploration, anterior gastric perforation with 4 cm diameter was seen. Partial gastrectomy was performed. In the post operative period; minimal enteral feeding started on tenth day from nasogastric cathater. Postoperative complications such as abdominal distension and feeding intolerance was not seen. Recovery was uneventful

Case 2

25 weeks, 760 gr female patient was followed up in newborn intensive care unit due to prematurity, while abdominal distension and nutrition intolerance were observed on tenth day after birth. Abdominal x-ray revealed free air in abdomen During exploration, anterior gastric perforation with 3 cm diameter was seen. Partial gastrectomy and primary repair was performed. The patient died due to sepsis on the eighth day after operation

Discussion

The most common causes of neonatal gastric perforations include impairement of gastric wall muscles, increase in gastric pressure, and prematurity. Although in second case these were detected but not in first. It should be kept in mind that gastric perforation may occur without risk factors.

Neonatal Gastrik Perforasyon: Olgu Sunumu

M Sarıkaya*, M Gündüz*, M Konak**, T Sekmenli*, İ Çiftçi*
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş

Yenidoğan mide perforasyonu oldukça nadir görülen, prognozu kötü, etiyolojisinde nekrotizan enterokolit, trakeoözofageal atrezi ve fistül, gastrointestinal sistem atrezileri ve iyatrojenik travmanın olduğu bir durumdur. Doğum sonrası dönemde; batın distansiyonu, beslenme intoleransı ve genel durum bozukluğu gibi semptomlarla kendini gösterir. Doğum sonrası 4. ve 10. günde mide perforasyonu gelişen ve parsiyel gastrektomi uygulanan iki olgu sunulacaktır.

Olgu 1

38 hafta 2820 gr olarak doğan erkek hasta; solunum güçlüğü sebebiyle entübe edildi. Hasta respiratuvar distres ve pulmoner hipertansiyon tanıları ile yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi edilirken; doğum sonrası 3.günde beslenme intoleransı, batında distansiyon ve genel durum bozukluğu gelişti. Batın grafisinde diafragma altı serbest hava görülmesi üzerine hasta opere edildi. Mide ön yüzde yaklaşık 4x4 cm genişliğinde perforasyon alanı saptandı. Perforasyon alanının çevresinde dolaşım bozuk olan bölgeleri de içerecek şekilde parsiyel gastrektomi yapıldı. Operasyon sonrası 10. günde tam beslenme sağlanan hastanın cerrahi takibi sonlandırıldı.

Olgu 2

25 hafta, 760 gr kız hasta;prematurite nedeniyle yenidoğan yoğun bakımda entübe olarak takip edilmekteyken doğum sonrası onuncu günde batın distansiyonu ve beslenme intoleransı gözlendi.Hastaya çekilen ayakta direk karın grafisinde serbest hava gözlenmesi nedeniyle laparotomi yapıldı. Eksplorasyonda mide ön yüzde yaklaşık 3x3 cm genişliğinde perforasyon alanı saptandı.Perfore alan rezeke edilerek primer onarım yapıldı. Hasta operasyon sonrası sekizinci günde sepsis nedeniyle exitus oldu

Tartışma

Yenidoğan mide perforasyonlarının en sık etkenleri arasında mide duvarı kaslarının gelişmemesi, mide içi basıncın artması ve prematürite bulunmaktadır. İkinci olgu risk faktörlerini taşırken farklı olarak ilk olgu miad doğum olup ambulama ya da trakeoözofageal fistül gibi mide basıncını artıracak etkenler bulunmamaktadır. Risk faktörleri olmaksızın da mide perforasyonu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Close