37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 45

Comparision of phenol application and Limberg flap procedure in children with pilonidal sinus disease

E Ergün*, YA Kara*, SU Çelik**, B Yağız*, Ö Balcı*, G Kadakal*, HA Maden*, A Karaman*, İ Karaman*
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Gülhane Training and Research Hospital, General Surgery

Introduction: Sacrococcygeal pilonidal sinus disease is common among adolescents. Current treatment choices include; surgical excision with/without suturing the defect, rhomboid excision, flap and relatively new minimal invasive methods such as phenol application, endoscopic surgery, fibrin-glue application etc. Even though many studies have been presented, the controversy still exists.In this study, it is aimed to contribute this issue as the crystallized phenol application was compared to Limberg flap procedure.

Patients and methods: This retrospective study included pediatric patients with the disease who were treated with Limberg flap technique and phenol application from 2016 to 2019.

Results: This study included 66 patients. There were 31 girls (47%) and 35 boys (53%). Mean age of children was 15.39 (12–18) years. Limberg flap procedure was method of choice in 25 patients and phenol was applied to 41 patients. The children in phenol group were discharged on the operation day while mean hospitalization time in the Limberg flap group was 5 (4-7) days (p<0.05). In phenol application group, the recurrence was 5/41 for 1 time and 1/41 in 3 times application versus 2/25 in Limberg flap group. When the recurrence ratios of phenol application were compared to those in Limberg flap group, the results were showed no significance (p=0.591 for 1 time and p=0.292 for 3 times application).There were 1 minor complication in phenol group (wound infection) when compared to 9 (3 wound infections and 6 wound dehiscence) in Limberg flap group (p<0.001).Mean follow-up was 17.24 (5-26) months for phenol group and 16.76 (7-26) months for Limberg flap group.

Conclusion: Although many surgical and non-surgical treatment modalities have been described for pilonidal sinus disease, the optimal one remains unknown. Limited with the retrospective nature of the data, crystallized phenol application when applied multiple times, seems a feasible minimal invasive alternative to Limberg flap procedure with comparable recurrence and lower complication rates in children.

Çocuklarda pilonidal sinüs tedavisinde fenol uygulaması ve Limberg flep yönteminin karşılaştırılması

E Ergün*, YA Kara*, SU Çelik**, B Yağız*, Ö Balcı*, G Kadakal*, HA Maden*, A Karaman*, İ Karaman*
*Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi AD

Giriş: Sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığı adölesanlarda yaygın olarak görülmektedir. Günümüzde tercih edilen tedavi yöntemleri; cerrahi eksizyon ile defektin kapatılması/açık bırakılması, romboid eksizyon, flep uygulaması ve nispeten yeni yöntemler olan fenol, doku yapıştırıcısı uygulaması, endoskopik cerrahi gibi minimal invaziv tekniklerdir. Bu konu ile ilgili çok sayıda çalışma sunulmuş olsa da, ideal tedavi yöntemi konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmada, kristalize fenol uygulaması ile limberg flep tekniğinin karşılaştırılması ve bu tartışmaya katkıda bulunulması amaçlandı.

Hastalar ve Metodlar: Bu retrospektif çalışmada 2016 ve 2019 yılları arasında pilonidal sinüs tanısı ile başvuran, Limberg flep tekniği ve kristalize fenol uygulaması yöntemleri ile tedavi edilen çocuk hastalar karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Çalışmada 66 hasta değerlendirmeye alındı. Bunların 31’i (%47) kız, 35’i (%53) erkekti. Çocukların ortalama yaşı 15,39’du (12-18 yıl). 25 hastaya Limberg flep yöntemi ile müdahale edildi, 41 hastaya ise fenol uygulaması yapıldı. Fenol uygulaması yapılan hastalar postoperatif aynı gün içinde taburcu edilirken; Limberg flep grubundaki hastaların ortalama hastanede yatış süresi 5 (4-7) gündü (p<0.05). Fenol uygulanan grupta tek sefer uygulama sonrası nüks 5 çocukta, 3 sefer uygulama sonrası ise 1 çocukta gözlenirken; Limberg flep grubunda 2 çocukta nüks görüldü. Nüks oranları kıyaslandığında her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (tek sefer uygulamada p=0.591, 3 sefer uygulamada p=0.292). Fenol uygulama grubunda 1 minör komplikasyon (yara enfeksiyonu) saptanırken; limberg flep grubunda 9 minör komplikasyon (6 yara açılması, 3 yara enfeksiyonu) saptandı (p<0.001). Ortalama takip süresi fenol uygulanana grupta 17,24 (5-26) ay, limberg flep uygulanan grupta 16,76 (7-26) ay idi.

Tartışma: Pilonidal sinüs tedavisinde cerrahi ya da cerrahi olmayan çok sayıda tedavi yöntemi tanımlanmış olmasına rağmen, en uygun yöntem halen bilinmemektedir. Retrospektif çalışmanın kısıtlılıklarıyla birlikte; çoklu fenol uygulaması kıyaslanabilir nüks ve düşük komplikasyon oranlarıyla; limberg flep prosedürüne alternatif olarak tercih edilebilecek uygun bir minimal invaziv yöntem olarak görünmektedir.

Close