37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 13

Treatment of arteriovenous malformation of the oral cavity by intralesional bleomycin injection

A Karagöz*, R Özcan*, T Rahimli*, S Kuruğoğlu**, P Kendigelen***, G Topuzlu Tekant*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology
***Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Anesthesiology

Aim: To evaluate a case of arteriovenous malformation (AVM) located in the oral cavity (base of tounge) treated by intralesional bleomycin injection.

Case: In a patient delivered at 40 weeks of gestation with no abnormal feature reported on prenatal imaging, a leison was detected after birth, filling the oral cavity without causing respiratory distress. Enteral propranolol treatment was administered with a primary diagnosis of hemangioma. MRI showed the progression of the leison towards the retropharengeal area with an increase in its size, leading to the add of prednisolone to the treatment regimen. The patient presented to our clinic at 5 months of age with no treatment response. The leison seen on MRI was interpreted as an AVM formed by multiseptated caverns, taking origin from the base of tounge and expanding posteriorly with a total size of 6x2x3 centimeters. Under general anesthesia fluid contrast was administered into the leison and because the real time floroscopy showed no major connection with the systemic circulation, bleomycin was injected into the caverns. After a significant clinical response was gained with the first injection, a total of 6 injections were performed in a 14 month period. The patient is still being followed up, with a free and full range of tounge movements and a minimal residual leison at the floor of the mouth. No complications were seen secondary to the procedure.

Conclusion: In a AVM located in the oropharyngeal reigon with no response to medical treatment and a significant surgical morbidity risc, a satisfactory and successful outcome was gained with intralesional bleomycin injection.

Oral kavite yerleşimli arteriovenöz malformasyonun intralezyoner bleomisin enjeksiyonu ile tedavisi

A Karagöz*, R Özcan*, T Rahimli*, S Kuruğoğlu**, P Kendigelen***, G Topuzlu Tekant*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
***İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Oral kavite (dil altı) yerleşimli arteriovenöz malformasyon (AVM) nedeniyle intralezyoner bleomisin uygulanan olgunun değerlendirilmesi.

Olgu: Miadında, 40 haftalık doğan ve prenatal takibinde özellik olmayan olguda doğumu takiben dil altında, oral kaviteyi dolduran ancak solunum sıkıntısına yol açmayan lezyon saptanmış. Dış merkezde hemanjiom ön tanısıyla propranolol tedavisi başlanmış. MR incelemesinde ağız tabanında bulunan kitlenin retrofarengeal alana doğru uzandığı, boyutlarında artış olduğu görülerek tedaviye prednizolon eklenmiş. Tedavi yanıtının olmaması üzerine 5 aylıkken kliniğimize başvuran olgunun MR’ında dil altında ve ağız tabanından posteriora uzanan, multiseptalı kavernöz yapılardan oluşan 6x2x3cm boyutlarında lezyon AVM olarak değerlendirildi. Genel anestezi altında floroskopi eşliğinde lezyon içine kontrast madde enjeksiyonu yapılarak sistemik dolaşım ile majör bağlantısı olmadığı görüldü. Kavernöz yapıdaki lezyon içine bleomisin enjeksiyonu yapıldı. İlk enjeksiyon sonrası belirgin yanıt olması üzerine 14 aylık izlemde toplam 6 kez bleomisin enjeksiyonu uygulandı. Halen izlemde olan olguda dil kökü tamamen serbestlenmiş ve ağız tabanında minimal rezidü kalmış durumdadır. İşleme bağlı bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır.

Sonuç: Medikal tedaviye yanıtsız ve cerrahi morbidite riski olan orofarengeal yerleşimli AVM’da intralezyoner bleomisin enjeksiyonu ile tatminkar ve başarılı sonuç elde edilmiştir.

Close