37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 36

A rare cause of upper gastrointestinal system bleeding: Heterotopic gastric mucosa

A Karagöz*, P Yorulmaz*, R Özcan*, E Polat**, N Kepil***, G Topuzlu Tekant*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**İstanbul Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Pediatric Gastroenterology
***Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Pathology

Aim: To present a rare patholology described in a patient with duodenal mass presenting with upper gastrointestinal system(gis) bleeding.

Case: A 15 year old female patient, with a history of malaise and anemia since 3 years of age, presented to an outer clinic with pallor, increase in weakness and hematemesis. Hemoglobin level was decreased as 4.7g/dL. Immunological workup towards inflammatory bowel disease, colonoscopy, MR Enterography and Meckel scintigraphy showed no pathology. Abdominal CT showed a lobulated leison of 5 centimeters filling the jejunal lumen with an increased contrast retention, firstly evaluated as a leiomyoma. Upper-gis endoscopy showed polypoid leisons with an estimated location beginning at the 4th part of the duodenum, advancing distally. Endoscopic biopsy was compatible with heterotopic gastric mucosa (HGM), while neoplasia couldn’t be excluded. The patient was referred to our clinic with ongoing bleeding. When endoscopy was repeated, a mass protruding to the bowel lumen with an irregular surface and a curved course located at the level of ligament of Treitz was seen, and laparotomy was performed. Surgical exploration showed the 8 centimeters long polypoid mass starting 4 centimeters proximal to the ligament of Treitz. Frozen biopsy stated HGM. Tumor margins were determined and resection-anastomosis was performed. The histopathological examination confirmed the diagnosis of HGM and neoplasia was excluded. The patient’s hemoglobin levels were 11g/dL and above since early post-operative period. She is still being followed-up, complaint free.

Result: HGM is a rare cause of upper-gis bleeding in the pediatric age group. In resistant cases of upper-gi bleeding which the etiology could not be clarified by clinical and endoscopic studies, distal duodenal- proximal jejunal localisation should be investigated and HGM should be thought of in the differential diagnosis.

Gastrointestinal sistem kanamasının nadir nedeni: Gastrik heterotopi

A Karagöz*, P Yorulmaz*, R Özcan*, E Polat**, N Kepil***, G Topuzlu Tekant*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji
***İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Üst gastrointestinal sistem(gis) kanaması nedeni ile araştırılırken duodenal kitle saptanan bir olguda nadir rastlanan bir patolojinin sunulması.

Olgu: Üç yaşından beri halsizlik, anemi nedeniyle medikal tedavi alan 15 yaşında kız olgunun solukluk, halsizlikte artma ve hematemezi olması üzerine yapılan tetkiklerinde hemoglobin 4.7g/dL saptanmış. Dış merkezde yapılan inflamatuar bağırsak hastalığına yönelik immünolojik panel, kolonoskopi, MR enterografi ve Meckel sintigrafisinde patoloji saptanmamış. Batın BT incelemesinde 5 cm’lik segmentte jejunal lümeni tama yakın dolduran, belirgin kontrastlanan lobüle konturlu lezyon ön planda leiomyom olarak değerlendirilmiş. Üst GİS endoskopisinde duodenum 4. kıtada olduğu tahmin edilen ve distale doğru ilerleyen polipoid lezyonlar izlenmiş. Alınan biyopsi sonucu ön planda gastrik heterotopi ile uyumlu olsa da neoplazi ekarte edilememiş. Üst GİS kanama bulguları devam eden olguya kliniğimizde yapılan endoskopide Treitz ligamanı hizasında bağırsak lümenine protrude olan, kıvrımlı bir seyir gösteren ve düzensiz yüzeye sahip kitle görülerek laparotomi yapıldı. Eksplorasyonda Treitz ligamanının yaklaşık 4 cm proksimalinden başlayan 8 cm uzunluğunda polipoid yapıda kitle saptandı. Frozen biyopsinin gastrik heterotopi ile uyumlu olması üzerine kitle sınırları belirlenerek rezeksiyon ve anastomoz yapıldı. Lezyonun histopatolojik incelemesinde de gastrik heterotopi tanısı doğrulandı ve neoplazi saptanmadı. Post-operatif erken dönemden itibaren hemoglobin 11 g/dL ve üzerinde seyretti. Olgu halen yakınmasız olarak izlemdedir.

Sonuç: Pediatrik yaş grubunda gastrik heterotopi üst-gis kanamalarının nadir bir nedenidir. Klinik ve endoskopik incelemelerde nedeni bulunamayan dirençli üst-gis kanamalarında distal duodenum-proksimal jejunum lokalizasyonu araştırılmalı ve de ayırıcı tanıda gastrik heterotopi akılda tutulmalıdır.

Close