37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 150

The imperforate hymen case mimicking ovarian torsion: Importance of clinical examination

M Duman Küçükkuray, İH Aydın, YA Kara, Ö Balcı, B Yağız, E Ergün
Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Imperforate hymen has been reported to occur in 1 in 2000 in females and it is mostly a sporadic event. In almost all cases, patients apply to the hospital with complaints of primary amenorrhea or pelvic pain. The diagnosis is made during physical examination. A 13 years old female patient was referred to our hospital with a preliminary diagnosis of ovarian torsion. Physical examination showed that the external genital organs were normal, but bulging-bombing with blue reflection (without straining) was found where the vestibule should be monitored. She was operated under general anesthesia for hematocolpos due to imperforate hymen. Physical examination may prevent unnecessary procedures and examinations and also accelerate the treatment process especially as in the cases that can be easily diagnosed with a special examination finding such as imperforate hymen.

Over torsiyonunu taklit eden imperfore himen olgusu: Fizik muayenenin önemi

M Duman Küçükkuray, İH Aydın, YA Kara, Ö Balcı, B Yağız, E Ergün
Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D

İmperfore himen yaklaşık olarak 2000 kadında bir görülmekle birlikte sıklıkla sporadiktir. Hemen hemen tüm vakalarda tanı adolesan döneminde primer amenore veya pelvik ağrı incelemesi esnasında fizik muayene ile konmaktadır. 13 yaş kız hasta hastanemize dış merkezden over torsiyonu ön tanısıyla yönlendirildi. 13 yaş kız hasta hastanemize dış merkezden over torsiyonu ön tanısıyla yönlendirildi. Hastanemize başvurduğunda yapılan batın muayenesinde pelvik bölgeden umbilikusa dek uzanan dolgunluk ve her iki alt kadranda hassasiyeti mevcuttu. Yapılan genital muayenede dış genital organlar normal olmakla birlikte vestibülün izlenmesi gerektiği yerde mavi refle veren (ıkınma olmaksızın) bulging-bombeleşme saptandı. İmperfore himen nedeniyle oluşan hematokolpos öntanısı ile acil olarak genel anestezi altında opere edildi. Her ne kadar son yıllarda görüntüleme yöntemleri öne çıksa da fizik muayene ve anamnez ilk basamak tanı yöntemi olmalıdır. Özellikle imperfore himen gibi özellikli muayene bulgusu ile kolay tanınabilen durumlarda dikkatli fizik muayene gereksiz tetkiklerin önüne geçebilir ve tedavi sürecini hızlandırabilir.

Close