37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 129

Orchiectomy? orchiopexy? for partial necrosis after testicular torsion

E Kılınç, Ö Öztürk Akar, A Şencan
Health Sciences University Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction:Testicular torsion is a common urological emergency in pediatric population. Diagnosis is often made by doppler ultrasonography (USG) and requires immediate surgical treatment. Although orchiectomy is the most common surgical method in late admission, testicular detorsion may be useful in early admissions.The time between the onset of torsion and loss of testicular viability varies. There is no consensus in the literature on the approach to testes that do not have complete necrosis after detorsion.It is reported that atrophy develops in testes treated with detorsion and loss of function in contrlateral testis. In addition, contralateral testis would be affected in the postbubertal period when spermatogenesis starts and that viable testes may be left in place in patients under 10 years of age whose spermatogenesis and blood-testis barrier has not developed yet. In this study, a case of testicular torsion treated with orchiopexy which had partial necrosis after detorsion was reported.

Case Report:A 10-year-old male patient was admitted to the hospital with sudden onset of testicular pain and hyperemia. He was operated 8 hours after the onset of complaints after scrotal doppler usg revealed left testicular torsion. Counterclockwise 540 degree torsion was detected. After detorsion, it was seen that the blood circulation improved except for the 1/3 distal part of the testicle. Bilateral testicular fixation was performed. The patient has been under follow-up for 6 months postoperatively and his control USGs showed a decrease in blood supply and size after 5 months, while the right testicle was normal.

Conclusion:There is no definite criteria whether orchiectomy should be performed for testicles that are under ischemia less than 24 hours due to torsion. Testicular torsions treated with detorsion in the prepubertal period require long-term follow-up for atrophy development and spermatogenesis.

Testis torsiyonu sonrası parsiyel nekrozda orşiektomi mi? orşiopeksi mi?

E Kılınç, Ö Öztürk Akar, A Şencan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Giriş: Testis torsiyonu çocukluk çağında yaygın görülen ürolojik acildir. Tanısı sıklıkla doppler usg ile tanı konur ve acil cerrahi tedavi gerektirir. Orşiektomi geç başvurularda en sık uygulanan cerrahi yöntem olmakla birlikte, testiküler detorsiyon erken başvurularda yararlı olabilmektedir. Tosiyonun başlangıcı ile testis canlılığının kaybolması arasındaki süre değişkenlik gösterir. Literatürde detorsiyon sonrası tam nekroz görülmeyen ancak dolaşımı bozuk alanlar içeren testislere yaklaşımda görüş birliği bulunmamaktadır. Detorsiyon ile tedavi edilen testislerde uzun dönemde atrofi geliştiği, kontrlateral testiste de fonksiyon kaybının gelişeceği bildirilmektedir. Bunun yanı sıra kontrlateral testisin spermatogenezin başladığı postpubertal dönemde etkileneceği, spermatogenez ve kan- testis bariyeri henüz gelişmemiş 10 yaş altı hastalarda dolaşımı şüpheli testislerin yerinde bırakılabileceği de ifade edilmektedir. Bu çalışmada detorsiyon sonrasında testiste kanlanmanın büyük oranda düzeldiği ancak parsiyel nekrozu olan ve orşiektomi yapılmayan testis torsiyonu olgusu sunulmuştur.

Olgu: Hastaneye ani başlayan testiküler ağrı ve kızarıklık nedeniyle başvuran 10 yaşındaki erkek hasta çekilen skrotal doppler ultrasonografide (USG) sol testis torsiyonu saptanması üzerine şikayetlerin başlamasından 8 saat sonra operasyona alındı. Saat yönünün tersine 540 derece torsiyon saptandı. Detorsiyon sonrasında testis periferinin 1/3 lük kısmında kanlanmanın geri dönmediği ancak diğer alanlarda kanlanmanın iyi olduğu görüldü. Olguya bilateral testiküler fiksasyon uygulandı. Postoperatif 6 aydır takipte olan hastanın kontrol USG’lerde 5. aydan sonra detorsiyone edilen testisin kanlanma ve boyutunda azalma saptandı. Sağ testis boyutları,kanlanması ve parankim yapısı normaldi.

Sonuç: Torsiyona bağlı 24 saatten kısa süreli iskemi altında kalmış testislerin yerinde bırakılıp bırakılmayacağını belirten kesin bir kriter yoktur Prepubertal dönemde detorsiyon ile tedavi edilen testis torsiyonlarının atrofi gelişimi ve spermatogenez açısından uzun dönem takipleri gerekmektedir.

Close