37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 61

A case of Crohn's disease presenting with psoas abscess

SM Tilev*, S Moralıoğlu*, A Celayir*, NA Bayrak**, H Aktürk***
*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Pediatric Gastroenterology
***University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Research and Training Center, Department of Pediatric Infectious Diseases

Introduction/Aim: Psoas abscess, a rare condition with high mortality/morbidity when diagnosis and treatment are delayed, may be caused by inflammatory, hemorrhagic and neoplastic processes. We herein present a Crohn’s case diagnosed after psoas abscess drainage.

Case Report: 13-year-old female patient presented to the emergency department with 3 week-old hip pain, inability to step on right leg, limping and 38.5oC fever. Physical examination revealed a palpable mass in right lower abdominal quadrant where defense and rebound were positive. Movement of the right thigh was limited. Her laboratory values were: WBC:22000 103/mm3 (%85 neutrophils), Hgb:6.5g/dl, Htc:%25.2, PLT:788.000 103/mm3, CRP:16.4mg/dl, ESR:117mm/hr. She had a history of intermittent abdominal pain and 4 kg-weight loss in the last 6 months.

Abdomen ultrasonography showed an abscess of 82x22 mm in right psoas, segmentally thickened walls and nodularity in cecum and terminal ileum. Abdomen CT showed an abscess of 16x4 cm in right iliopsoas, wall thickenings in cecum and jejunum in favor of inflammatory bowel disease.

During explorative laparotomy, hemorrhagic peritoneal fluid was sampled. Cecum, ascending colon, appendix and terminal ileum showed thickened walls forming a mass; adhesions/segmental wall thickenings were present among small bowel loops. Appendiceal wall was thickened and meso-appendiceal fatty tissue increased. Psoas abscess was drained, and appendectomy was performed. Frozen examination of the appendix was benign and compatible with granulomatous diseases. Postoperative period was uneventful and patient was discharged after appropriate antibiotherapy.

Crohn's disease was considered primarily for differential diagnosis of the appendectomy specimen. The examination of cecum biopsies obtained during colonoscopy by Gastroenterology revealed Crohn's disease and the patient was started on mesalazine and TNF-α blocker. She started gaining weight and Gastroenterology follow-up continues.

Conclusion: It should be remembered that the etiology of psoas abscess may be Crohn's disease. Diagnostic and treatment delays will prolong diagnosis and treatment of etiological conditions.

Psoas absesiyle prezente olan bir Crohn hastalığı olgusu

SM Tilev*, S Moralıoğlu*, A Celayir*, NA Bayrak**, H Aktürk***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Gastroenterolojisi
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Enfeksiyon

Giriş/Amaç: Psoas absesi, pediatrik popülasyonda nadir görülen, tanı ve müdahalesi geciktiğinde morbidite ve mortalitesi yüksek seyreden, inflamatuar, hemorajik ve neoplastik süreçlerden kaynaklanabilen bir durumdur. Burada, psoas absesi drenajı drenajı sonrası tanılanan bir Crohn olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu: 13 yaşındaki kız hasta, 3 haftadır mevcut kalça ağrısı, sağ bacağın üzerine basamama, topallama ve ateş ile acil servise başvurdu. Ateşi 38.5oC, genel durumu düşkün olan hastada batın sağ alt kadranda kitle ele geliyordu; defans ve rebound pozitifti; sağ uyluğun kalçadan hareketi kısıtlıydı. WBC:22000 103/mm3 (%85nötrofil), Hgb:6.5g/dl, Htc:%25.2, PLT:788.000 103/mm3, CRP:16.4mg/dl, ESR:117mm/saat idi. Gaita mikroskobisinde 9-10 lökosit mevcuttu. Ayrıntılı öyküsünde 6 aydır aralıklı karın ağrısı ve 4kg tartı kaybı olduğu öğrenildi.

Abdomen US’de sağda psoas lojunda 82x22 mm abse, çekum ve terminal ileum lojunda atlamalı tutulum gösteren duvarı kalınlaşmış barsak ansları, duvarı kalın barsak segmentlerinde yer yer nodülarite gözlendi. Batın BT’de sağ iliopsoas içerisinde 16x4 cm apse, çekum ve jejunal ansta inflamatuar barsak hastalığı lehine duvar kalınlaşması izlendi.

Eksploratif laparotomide batında ve pelvisteki bol hemorajik mayiiden örnekler alındı. Çekum, çıkan kolon, apendiks ve terminal ileumda kitle halini alacak şekilde lümen duvarlarında diffüz kalınlaşma, tüm ince barsak ansları arasında yer yer yapışıklıklar ve atlayarak tutulum gösteren duvar kalınlaşması vardı. Appendiks duvarı kalınlaşmış ve mezosunda yağlanma artışı mevcuttu. Psoas absesi drenajı ve appendektomi yapıldı. Appendiksin frozen incelemesi granülomatöz hastalıklarla uyumlu ve benign raporlandı. Kültür antibiyogramına göre piperasilin-tazobaktam tedavisi 3 haftaya tamamlanarak hasta taburcu edildi.

Apendektomi örneklerinin konsültasyonunda ayırıcı tanıda öncelikle Crohn Hastalığı düşünüldü. Fleksibl kolonoskopi ile çekum biyopsilerinin Crohn hastalığı lehine sonuçlanması üzerine, bir üniversite hastanesinde Çocuk Gastroenteroloji Hasta Konseyi ve Çocuk İmmünolojisi değerlendirmesiyle hastaya mesalazin ve TNF-α bloker tedavisi başlandı. Kilo alımı başlayan hastanın pediatrik Gastroenterolojik takibine devam edilmektedir.

Sonuç: Psoas absesinin etiyolojisinde Crohn hastalığı olabileceği unutulmamalıdır. Psoas absesi tanı ve tedavisindeki gecikmeler, etiyolojik nedenlerin de tanı ve tedavisini geciktirir.

Close