37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 166

A Rare Abdominal Mass in Newborn: Ovarian Auto-Amputation

B Beger*, B Sönmez**, M Şimşek***
*Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery, VAN
**Van yuzuncuyı university pediatry department
***Van Regional Training Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

The rupture of the ovary after torsion and its conversion into a freely moving mass in the abdomen is a very rare pathology that can be definitively diagnosed during surgery. Case: A 3-day-old baby girl was evaluated for abdominal distention. On physical examination, a mobile, well-circumscribed, rigid mass was palpated by palpation in the right lower abdominal region. Ultrasonography revealed a 6x3 cm cystic mass in the right lower quadrant of the abdomen with calcific areas on the wall. In operation. The right ovarian structures were normal in appearance. No left ovary was found, and the left fallopian tube terminated blindly at a close distance to the uterus. There were no problems in the postoperative period, and he was discharged on the 4th day. Histopathological examination revealed a highly necrotic and calcified cystic wall filled with hemorrhagic material.

As a result; Ovarian auto-amputation may occur during the intrauterine period or after birth due to torsion and may cause a mass lesion that is definitively diagnosed during surgery. It should be kept in mind in the differential diagnosis of intraabdominal cystic pathologies in the preoperative period.

Yenidoğanda Nadir Bir Abdominal Kitle : Over Otoampütasyonu

B Beger*, B Sönmez**, M Şimşek***
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
**van yüzüncüyıl üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği
***Van Bölgesel Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Torsiyon sonrasında overin kopması ve batın içinde serbest olarak hareket eden bir kitle haline dönüşmesi ise çok nadir rastlanan ve kesin tanısı ameliyat sırasında konulabilen bir patolojidir.

Olgu: Üç günlük kız bebek karında şişlik nedeni ile değerlendirildi. Fizik muayenesinde sağ alt abdominal bölgede palpasyonla mobil, düzgün sınırlı, sert kitle palpe edildi. Ultrasonografide batın sağ alt kadranda 6x3 cm boyutlarında, duvarında kalsifik alanlar içeren kistik kitle saptanması üzerine operasyon planlandı. Operasyonda . Sağ tubaovarian yapılar normal görünümdeydi . Sol over bulunamadı, sol follapian tüp ise uterusa yakın mesafede kör olarak sonlanıyordu. Postoperatif dönemde herhangi bir sorun yaşanmadı, 4. gün şifa ile taburcu edildi. Yapılan histopatolojik incelemede hemorajik materyal ile dolu, duvarı ileri derecede nekrotik ve kalsifiye yapıda kistik yapı saptandı.

Sonuç olarak ; Over oto-ampütasyonu, intrauterin dönemde veya doğumdan sonra torsiyon nedeneiyle oluşabilen ve kesin tanısı ameliyat sırasında konulan kitlesel lezyon oluşturabilir. Preopratif dönemde intraabdominal kistik patolojilerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Close