37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 111

Comparison of 2 ports and 3 ports in laparoscopic appendectomy

B Ahmedzade, MA Narsat, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Appendectomy is one of the most common operations. Laparoscopic appendectomy has become the gold standard practice especially in uncomplicated cases. Laparoscopic appendectomy with 3 port (3p) can be performed with one or two ports. In this study, we aimed to evaluate the characteristics and outcomes of patients who were using 2 ports (2p) and 3p in laparoscopic appendectomy cases.

The files of 266 patients who underwent laparoscopic appendectomy between 2015-2018 in our clinic were retrospectively reviewed. Cases completed with open appendectomy and patients with insufficient data were excluded from the study. Demographic data and characteristics of the patients were compared.

There were 174 male and 92 female patients. There were 43 patients with 2p. The mean age was found to be 12.06±3.6 years (2p=12.08±3.2 3p=12.07±3.7 p=0.2). The mean of white blood cells at admission was 15520±4861 (2p=16253±4685 3p=15377±4892 p=0.5). The mean time from onset of complaint was 1.8±1.4 days (2p=1.7±2.0 3p=1.8±1.3 p=0.25).

Complications were not statistically different between the two groups. The duration of hospitalization was found to be 2 days in two port appendectomies but there was no statistically significant difference between 3p appendectomy. The operative time was 45.9±5.9 min in 2p appendectomies and 50.6±8.8 in 3p appendectomies (p<0.05).

There was a significant difference between the two groups in terms of pathology outcome (p<0.02). All of the appendectomies performed with two ports were acute or acute phlegmanous appendicitis.

In the appropriate patient, 2p appendectomy was a preferable method to shorten the operation time without increasing the complication.

Laparoskopik apendektomide 2 port ve 3 port kullanımının karşılaştırılması

B Ahmedzade, MA Narsat, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Apendektomi en sık uygulanan ameliyatlardandır. Laparoskopik apendektomi ile özellikle komplike olmayan vakalarda altın standart uygulama durumuna gelmiştir. Klasik tarifi 3 port (3p) ile yapılan laparoskopik apendektomi tek ya da iki portlada yapılabilmektedir. Kliniğimizde yapılmış olan laparoskopik apendektomi vakalarında 2 port (2p) ve 3p kullandığımız hastaların özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Kliniğimizde 2015-2018 tarihleri arasında laparoskopik apendektomi yapılan 266 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Açık apendektomi ile tamamlanan vakalar ve veri yetersizliği olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik verileri ve özellikleri karşılaştırıldı.

Apendektomi 3p uygulanacağı zaman göbekten 1 adet 10'luk sol alt kadrandan 1 adet 5'lik ve sağ üst kadrandan 1 adet 5'lik trokar batına ilerletildi. Sol alt kadrandan 5'lik trokar batına ilerletildikten sonra apandiks sağ alt kadrandan intraket içerisinden ilerletilecek ip ile askıya alınabilecek pozisyonda ise 2p ile apendektomi yapıldı.

Erkek 174 kız 92 hasta vardı. Port sayısı iki olan 43 hasta vardı. Ortalama yaş 12.06±3.6 yıl (2p=12.08±3.2 3p=12.07±3.7 p=0.2) bulundu. Hastaların başvurudaki ortalama beyaz küre sayısı 15520±4861 (2p=16253±4685 3p=15377±4892 p=0.5) olarak hesaplandı. Şikayet başlangıcından geçen süre ortalama 1.8±1.4 gündü (2p=1.7±2.0 3p=1.8±1.3 p=0.25).

Komplikasyonların iki grup arasında istatistiksel olarak farklılık göstermediği görüldü. Hastanede yatış süresi iki port apendektomilerde 2 gün olarak bulundu ancak istatistiksel olarak 3p apendektomiden anlamlı farklılık göstermedi. Ameliyat süresinin 2p apendektomilerde 45.9±5.9 dk 3p apendektomilerde 50.6±8.8 olduğu görüldü (p<0.05).

İki grup arasında patoloji sonucu açısından anlamlı fark mevcuttu(p<0,02). İki port ile yapılan apendektomilerin tamamının akut veya akut flegmanöz apandisit olduğu görüldü.

Uygun hastada 2p apendektominin komplikasyonu artırmadan ameliyat süresini kısaltıcı tercih edilebilir bir yöntem olduğu görüldü.

Close