37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 115

A case of bowel obstruction due to ventriculoperitoneal shunt knot

MA Narsat, S Ahmedova Yöntem, ŞS Kılıç, Ö Özden
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

İntroduction: Ventriculoperitoneal shunt is the most common procedure in neurosurgery. VP shunt infection or cyst formation is a known complication. In our case, ventruloperitoneal shunt was knotted around the intestinal segment, causing mechanical obstruction. In the literature, bowel obstruction due to VP shunt knot is very rare.

Case: A 2-year-old male patient who was followed up for vetriculoperitoneal shunt dysfunction in the brain surgery clinic of our hospital was consulted because of abdominal distention and direct X-ray. Right inguinal hernia was present when the patient was seen. It could be reduced. Abdomen was distended and tender. The ultrasonographic examination was unremarkable. During the laparotomy, the intestines were highly dilated and during exploration, the ventriculoperitoneal shunt was wrapped around the intestines at the level of the internal inguinal ring and caused obstruction. The ventriculoperitoneal shunt was folded 4 times over the bowel and the vp shunt was cut and the obstruction was eliminated. The internal ring was closed intraabdominally and the operation was completed. Oral feeding was started on the third postoperative day.

Conclusion: It should be kept in mind that ventriculoperitoneal shunt knot may cause mechanical obstruction in the intestine, although it is rare in the literature.

Ventriküloperitoneal şant düğümlenmesi nedeniyle oluşan barsak obstrüksiyonu olgusu

MA Narsat, S Ahmedova Yöntem, ŞS Kılıç, Ö Özden
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Ventriküloperitoneal şant, beyin cerrahisini en sık yapılan işlemidir. VP şant enfeksiyonu ya da kist oluşumu bilinen komplikasyonudur. Bizim vakamızda, ventirüloperitoneal şantın barsak segmentinin etrafında düğümlenerek, mekanik obstrüksiyona yol açmıştır. Literatürde, VP şant düğümlenmesi nedeniyle barsak obstrüksiyonu çok nadirdir.

Olgu: Hastanemiz beyin cerrahi kliniğinde vetriküloperitoneal şant disfonksiyonu sebebiyle takip edilen 2 yaş erkek hasta karın distansiyonu ve çekilen direk grafisinde obstrüksiyon bulgusu olması üzerine tarafımıza konsülte edildi. Hasta görüldüğünde sağ inguinal hernisi mevcuttu. Redukte edilebiliyordu. Karın gergin distandü ve hassastı. Yapılan ultrasonografik incelemesinde özellik olmayan hastaya akut karın sebebiyle operasyon kararı alındı. Yapılan laparotomide barsaklar ileri derece dilate idi eksplorasyonda ventriküloperitoneal şantın internal inguinal ring hizasında barsakların etrafına dolanmış olduğu ve obstrüksiyona neden olduğu görüldü. Ventriküloperitoneal şant barsak üzerinde 4 kat kıvrılmış haldeydi ventriküloperitoneal şant kesilerek obstrüksiyon ortadan kaldırıldı. İntraabdominal olarak internal ring kapatıldı ve operasyon bitirildi. Hasta operasyon sonrası 3. gün oral beslenmeye başlandı.

Sonuç: Ventriküloperitoneal şant düğümlenmesinin, litreratürde nadir de olsa barsakta mekanik obstrüksiyona sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Close