37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 74

Serum Pentraxin 3 is a Valuable Inflammatory Biomarker for Acute Appendicitis in Children.

L Duman*, Ö Cesur*, D Kumbul Doğuç**, S Çelik**, A Karaibrahimoğlu***, MÇ Savaş*
*Department of Pediatric Surgery, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey
**Department of Biochemistry, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey
***Department of Biostatistics and Medical Informatics, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey

Appendicitis is one of the most common surgical emergencies in pediatric population. Early diagnosis of appendicitis is important in children, because any delay in treatment substantially leads to complicated appendicitis. Here, it is aimed to be investigated the diagnostic and prognostic value of pentraxin 3 (PTX3) for acute appendicitis in children. Seventy children were included in this study, and divided into three groups: group 1 (appendicitis; n=37), group 2 (abdominal pain; n=25), group 3 (control; n=8). Demographic data, medical history, the time period from onset of abdominal pain to blood sampling, operative and pathological findings of the patients were noted, and white blood cell (WBC), C-reactive protein (CRP) and PTX3 values were measured. The mean WBC, CRP and PTX3 values were found to be significantly increased in the appendicitis group when compared with the others (p<0.001). PTX3 has the highest diagnostic value (AUC=0.828) in appendicitis group. PTX3 value was also significantly correlated with time period from onset of abdominal pain (p=<0.05). This study showed that PTX3 is a valuable inflammatory biomarker in the diagnosis of acute appendicitis, and has also a prognostic value in children. Nevertheless, the results should be interpreted carefully in conjunction with medical history, physical examination, and radiological studies for an accurate diagnosis.

Serum Pentraxin 3 Çocuklarda Akut Apandisit için Değerli bir Yangısal Biyobelirteçdir.

L Duman*, Ö Cesur*, D Kumbul Doğuç**, S Çelik**, A Karaibrahimoğlu***, MÇ Savaş*
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Isparta
**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta, Tütkiye
***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Apandisit çocuklarda en sık görülen cerrahi acillerden birisidir. Çocuklarda apandisitin erken tanısı önemlidir, çünkü tedavideki herhangi bir gecikme sonucunda komplike apandisit ortaya çıkar. Bu çalışmada Pentraxin 3’ün (PTX3) çocuklarda akut apandisitte tanısal ve prognostik değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yetmiş çocuk bu çalışmaya dahil edilerek 3 gruba ayrıldı: grup 1 (apandisit; n=37), grup 2 (karın ağrısı; n=25), grup 3 (kontrol; n=8). Demografik veriler, tıbbi öykü, karın ağrısının başlangıcından kan örneği alınana kadar geçen süre, hastaların ameliyat bulguları ve patoloji sonuçları kaydedildi, ve beyaz küre (BK), C-reaktif protein (CRP), ve PRX3 değerleri ölçüldü. Apandisit grubunda ortalama BK, CRP ve PTX3 değerleri diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek bulundu (p<o.oo1). Apandisit grubunda tanısal değeri en yüksek olarak PTX3 bulundu (AUC=0.828). PTX3 aynı zamanda karın ağrısının süresi ile de anlamlı derecede bağıntılıydı (p<0.05). Bu çalışma akut apandisit tanısında. PTX3’ün değerli bir yangısal biyobelirteç olduğunu ve ayrıca prognostik bir değeri bulunduğunu göstermiştir. Şüphesiz ki, kesin tanı için sonuçların anamnez, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle birlikte değerlendirilmesi gereklidir.

Close