37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 83

The Effect of Hesperidine on Stricture Development in Esophagus Corrosions

M Anayurt, A Karaman, Ö Balcı, İF Özgüner, İ Karaman
University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Research and Training Hospital

Purpose:Corrosive esophageal burns due to the ingestion of corrosive substances and esophageal stricture developing afterwards continue to be an important health problem. Hesperidin (HES), a natural flavonoid, is effective in the proliferative and exudative phases of inflammation in inflammatory models. In our study, it was aimed to investigate the effects of HES treatment on changes in histopathological parameters in the esophagus in rats with corrosive esophageal burns with sodium hydroxide.

Methods:29 female Wistar-Albino rats were used. The Gehanno and Geudon experimental model is used to create corrosive esophagus burn. The subjects divided five groups; Sham(group 1), the group not treated, dissected at the end of 14th(group 2) and 21th day(group 4), the group treated, dissected at the end of 14th(group 3) and 21th day(group 5).

Intraperitoneal HES treatment was started at the dose of 100mg/kg 1hour after the burn formation in the treatment groups and the treatment was continued until the sacrification stage. After 14 and 21 days, the rats were sacrificed. Whole blood samples from rats and distal esophageal specimens were examined histopathologically. Stenosis index (SI), histopathologic damage score and comparison of rats weight before and after the experiment were used to evaluate the efficacy of the treatment.

Results:Histopathological evaluation of esophageal tissue specimens showed that injury scores such as inflammation, necrosis and fibrosis were lower in the HES treatment groups and higher in the untreated groups. Similarly, SI was higher in untreated groups (p<0.05), whereas it was similar to Sham group in HES treatment groups. No statistically significant difference was found between the HES treatment groups. In our study, weights of the treatment groups and the Sham group were found to be similar when weights of the rats were compared at the beginning and at the end of the experiment. There was a significant decrease in the weights of the rats in the groups without HES treatment (p<0.001).

Conclusion:In our study, it has been shown that HES reduces macroscopic and microscopic damage findings in the corrosive esophageal burn model, prevents the development of damage and stricture, and has positive effects on nutrition in rats with esophageal burns.

Özofagus Korozyonlarında Hesperidin'in Striktür Gelişimi Üzerine Etkisi

M Anayurt, A Karaman, Ö Balcı, İF Özgüner, İ Karaman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Amaç: Korozif maddelerin alımına bağlı oluşan korozif özofagus yanıkları ve sonrasında gelişen özofagus darlığı önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Doğal bir flavonoid olan Hesperidin (HES) inflamasyon modellerinde inflamasyonun proliferatif ve eksudatif fazında etkilidir. Serbest oksijen radikallerini yok edici etkisi vardır. Çalışmamızda sodyum hidroksit ile korozif özofagus yanığı oluşturulan ratlarda HES tedavisinin özofagusda meydana gelen histopatolojik değişiklikler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 29 adet dişi Wistar-Albino rat kullanıldı. Gehanno ve Guedon modeli kullanılarak ratların özofagusunda yanık oluşturuldu. Çalışmada kullanılan ratlar: Sham grubu (grup 1), tedavi verilmeyip 14 (grup 2) ve 21 gün (grup 4) sonra sakrifiye edilen ratlar ile tedavi verilerek 14 (grup 3) ve 21. günde (grup 5) sakrifiye edilen ratlar olmak üzere toplam 5 gruba ayrıldı.

Tedavi gruplarında yanık oluşumundan bir saat sonra 100mg/kg dozunda intraperitoneal HES tedavisine başlandı ve sakrifikasyon aşamasına kadar tedaviye devam edildi. 14 ve 21 gün sonrasında ratlar sakrifiye edildi. Ratların distal özofagus spesmenleri histopatolojik olarak incelendi. Tedavinin etkinliğini değerlendirebilmek için, stenoz indeksi (SI), histopatolojik hasar skorlaması ile deney öncesi ve sonrası ratların kilosu tartılarak karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızda özofagus doku örneklerinin histopatolojik olarak değerlendirilmesinde, inflamasyon, nekroz, fibrozis gibi hasar skorları, HES tedavi gruplarında daha düşük, tedavi uygulanmayan gruplarda ise daha yüksek bulundu. Benzer şekilde SI da tedavi uygulanmayan gruplarda yüksek bulunurken (p<0,05), HES tedavisi uygulanan gruplarda Sham grubuna benzer bulundu. HES tedavi grupları arasında SI açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Çalışmamızda ratların deney başlangıç ve sonundaki tartıları kıyaslandığında tedavi grupları ve Sham grubunun tartılarının benzer olduğu görüldü. HES tedavisi verilmeyen gruplardaki ratların tartılarında ise belirgin azalma mevcuttu (p<0,001).

Sonuç: Çalışmamızda HES’in korozif özofagus yanık modelinde, makroskopik ve mikroskopik hasar bulgularını azalttığı, hasar derecesi ile striktür gelişimini engellediği ve özofagus yanığı olan ratlarda beslenme üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.

Close