37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 91

The importance of history and radiological imaging in foreign body aspiration

S Hancıoğlu, BD Demirel, B Dağdemir, F Bernay
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Aim: To determine the importance of history and radiological imaging in the diagnosis of patients presenting with suspected foreign body aspiration (FBA).

Methods: The age, sex, history, bronchoscopy findings of patients who underwent rigid bronchoscopy with the preliminary diagnosis of FBA between 2009-2019 were retrospectively analyzed. Chest X-ray of the patients were evaluated.

Results: 702 patients underwent bronchoscopy. FB was detected in 447 patients (269 males, 178 females). The mean age was 2.42 ± 2.82 years. 86.5% of patients had aspirated inorganic material. FB was removed from right bronchus in 206, left in 188, trachea in 43, and both bronchi in 10 patients. There were no FB encountered in 255 patients (166 boys, 89 girls). The mean age of the patients without FB was 2.63 ± 2.93 years. History of foreign body aspiration was positive in 553 patients, and 399 (72%) of them had FBA. The sensitivity and specificity of the history were 86.26% and 39.61%, respectively. Of all patients, 155 (22%) had no pathological findings on chest X-ray, and 105 had foreign bodies. The sensitivity and specificity of the pathological findings of the chest radiography were calculated (Table 1).

Conclusion: Foreign body aspiration causes air trapping on the most frequently affected side radiologically. In the diagnosis of FBA, history has higher sensitivity and specificity than radiological findings. Bronchoscopy should be recommended to every patient with positive history.

Foreign body aspiration

+

(n)

Foreign body aspiration

-

(n)

p

sensitivity

%

specificity

%

PPV

%

NPV

%

overinflated

186

92

˂0,05

41

63

66

38

atelectasis

49

35

˂0,05

10

86

58

35

Pneumonic infiltration

82

78

˂0,05

18

69

51

32

Radiopaque foreign body

25

0

˂0,05

5

100

100

37

radiological pathological finding

342

205

˂0,05

76

19

62

32

PPV: positive predictive value

NPV: negative predictive value

Yabancı cisim aspirasyonunda öykü pozitifliği ve radyolojik görüntülemenin yeri

S Hancıoğlu, BD Demirel, B Dağdemir, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) şüphesiyle başvuran hastaların tanısında öykü pozitifliği ve radyolojik görüntüleme bulgularının tanıdaki yerinin belirlenmesi.

Yöntem: 2009-2019 yılları arasında YCA ön tanısıyla rijit bronkoskopi yapılan hastaların yaş, cinsiyet, öykü varlığı, bronkoskopi bulguları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvurularında çekilen akciğer grafileri atelektazi, havalanma artışı, pnömonik infiltrasyon, radyoopak yabancı cisim varlığı açısından değerlendirildi.

Bulgular: 702 hastaya YCA ön tanısı ile bronkoskopi yapıldı. 447 hastada (269 erkek, 178 kız) yabancı cisim saptandı. Yaşları 0.58- 17.75 yıl arasında (ortanca 1.58 yıl) ortalama 2.42±2.82 yıldı. %86.5 hasta inorganik madde aspire etmişti. Yabancı cisim hastaların 206’sında sağ bronş, 188’inde sol bronş, 43’ünde trakea ve 10’unda her iki bronştan çıkarıldı. 255 hastada (166 erkek, 89 kız) yabancı cisme rastlanmadı. Bu hastaların yaşları 0,16- 16.75 yıl arasında ortalama 2.63±2.93 yıldı. Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü, bronkoskopi yapılan tüm hastaların 553’ünde pozitifti, bu hastaların 399’unda (%72) yabancı cisim görüldü. Öykü varlığının sensitivitesi %86.26, spesifitesi %39.61 di. Bronkoskopi yapılan tüm hastaların 155’inde (% 22) akciğer grafisinde patolojik bulgu yoktu, bunların 105’inde yabancı cisim görüldü. Akciğer grafisi patolojik bulgularının duyarlılık ve özgüllükleri hesaplandı (Tablo 1).

Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonu radyolojik olarak en sık etkilenen tarafta hava hapsine neden olur. Yabancı cisim aspirasyon tanısında öykü pozitifliği radyolojik bulgulardan daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Öykü pozitifliği olan her hastaya bronkoskopi önerilmelidir.

Radyolojik bulgu

Yabancı cisim saptanan

(n)

Yabancı cisim saptanmayan

(n)

p

Duyarlılık

%

Özgüllük

%

PTD

%

NTD

%

Etkilenen tarafta havalanma artışı

186

92

˂0,05

41

63

66

38

Atelektazi

49

35

˂0,05

10

86

58

35

Pnömonik infiltrasyon

82

78

˂0,05

18

69

51

32

Radyoopak yabancı cisim

25

0

˂0,05

5

100

100

37

Akciğer grafisinde patolojik bulgu

342

205

˂0,05

76

19

62

32

PTD: pozitif tahmin değeri

NTD: negatif tahmin değeri

Close