37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 46

The place of contrast agent usage during ultrasonography guided hydrostatic intussuception reduction

S Sabuncu, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Introduction

Ultrasonography (US) guided hydrostatic intussuception reduction is the preferred nonoperative treatment method. A study was planned to determine the place of contrast agent usage during hydrostatic US guided intussuception reduction.

Materials and methods

The records of patients that underwent US guided hydrostatic reduction between 2015-2018 were evaluated retrospectively. Non-ionic contrast agent was included into the hydrostatic enema. The success hydrostatic reduction was initially evaluated by US and confirmed by erect abdominal direct radiograph (EADR)

Findings

91 patients (48 boys, 43 girls) underwent US guided hydrostatic reduction. 84 patients’ intussuceptions were determined to be reduced by US, of 82 were confirmed to be reduced by EADR, however 2 were found not to be reduced by EADR. 7 patients’ intussuception were determined not to be reduced by US and confirmed by EADR thus underwent operative treatment.

Conclusion

Inclusion of non-ionic contrast agent to the hydrostatic enema solution increases sensitifity of intussusception reduction success by providing more sensitive confirmation of US assessed intussuception reduction success.

•Evaluation with US (n=91)

•Successful (n=84)

•Confirmation with EADR

Successful (n=82)

•Unsuccessful (n=2)

• Operation (n=2)

•Unsuccessful (n=7)

Confirmation with EADR

•Successful (n=0)

•Unsuccessful (n=7)

•Operation (n=7)

Ultrasonografi kılavuzluğunda hidrostatik invajinasyon redüksiyonunda kontrast madde kullanımı gereklimidir?

S Sabuncu, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ

Ultrasonografi (US) kılavuzluğunda hidrostatik redüksiyon tercih edilen ameliyatsız tedavi yöntemdir. Bu yöntem ile invajinasyon redüksiyonu sırasında kontrast madde kullanımının klinik uygulamada etkilerini saptamak amacı ile mevcut araştırma planlanmıştır.

MATERYAL METHOD

2015-2018 yıllarında US kılavuzluğunda hidrostatik invajinasyon redüksiyonu yapılan hastaların kayıtları geriye yönelik olarak incelenmiştir. Hidrostatik redüksiyonu non-iyonik kontrast madde lavmanı ile uygulanmıştır. İnvajinasyon redüksiyonu başarısı US ile değerlendirilmiş ancak tedavi başarısını değerlendirmede teyit edici yöntem olarak ayakta direk karın grafisi (ADBG) elde olunmuştur.

BULGULAR:

US kılavuzluğunda non-iyonik kontrast madde lavmanı verilerek hidrostatik redüksiyon 91 hastaya (48 erkek, 43 kız) uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 28.9 ± 27.7 ay idi (3-168). Redüksiyon başarısı US ile değerlendirildiğinde 84 hastada redüksiyonun başarılı olduğu saptandı. Bu hastalar ADBG ile teyit edildiğinde 82 hastada redüksiyonun başarılı olduğu, 2 hastada ise redüksiyonun olmadığı saptandı. Redüksiyonun olmadığı US ile saptanan 7 hastanın ADBG ile teyidinde, redüksiyonun olmadığı teyit edildi.

SONUÇ:

İnvajinasyon tedavisinde US kılavuzluğunda hidrostatik redüksiyon etkili ve güvenli bir yöntemdir. Redüksiyonda non-iyonik kontrast madde kullanılarak direkt grafide ileal ansların vizüalize edilerek redüksiyonun teyit edilmesi, yanlış pozitif başarı sonuçlarına bağlı nüks oranlarını azaltacaktır.

•US ile değerlendirme (n=91)

•Başarılı (n=84)

•ADBG ile teyit

•Başarılı (n=82)

•Başarısız (n=2)

• Ameliyat (n=2)

•Başarısız (n=7)

•ADBG ile teyit

•Başarılı (n=0)

•Başarısız (n=7)

•Ameliyat (n=7)

Close