37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 100

Magnetic surgery

İ Uygun
Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Kutahya Health Sciences University

Magnetic Surgery is defined as surgical treatment by utilization of magnetic technology. There have been many clinical and experimental studies on this field over the last 10 years. After first Magnetic Surgery congress in China last year, in this year, the 2nd International Congress of Magnetic Surgery was held at 12-14 April, in Xi'an, China, again. The experts experienced in Magnetic Surgery invited from United States, China, Czech Republic, Italy, Japan, Sweden, Turkey, Argentina and Hong Kong have shared their knowledge and recent developments about Magnetic Surgery. At the end of the congress, Magnetic Surgery Alliance was established, second consensus on Magnetic Surgery was determined, and the publication of the Magnetic Surgery Book was also planned.

Magnetic Surgery, which has been tried in the treatment of many diseases, is now used in the routine treatment of many diseases. It is applied clinically in Pediatric Surgery especially in treatments such as esophageal atresia repair, treatment of esophageal strictures, intestinal anastomosis (Magnetic Compression Anastamosis-Magnamosis, Harrison Ring™), pectus excavatum treatment (Magnetic Mini-Moover®), laparoscopic surgery (ImanLap® Alligator Clamp), (LINX® Magnetic Gastroesophageal Reflux Barrier). Magnamosis is used increasingly in large patient series in hepatobiliary anastomoses, strictures and even liver transplantation. The magnet, which has been used since ancient times, is now being used in many treatments.

It is understood through the search of articles related to Magnetic Surgery that unfortunately, this field does not receive enough attention in Turkey. In this presentation, it is aimed to share, albeit briefly, the latest national and international knowledge and experiences, latest developments and clinical applications related to Magnetic Surgery with the society of Pediatric Surgery, and to open the door of national and international collaboration which will increase the experimental and clinical studies related to this subject.

Manyetik cerrahi

İ Uygun
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Manyetik cerrahi (Magnetic Surgery) mıknatısın çekim gücünden yararlanarak cerrahi tedavide kullanılmasıdır. Bu konu ile ilgili özellikle son 10 yılda giderek artan klinik ve deneysel birçok çalışma bulunmaktadır. Geçen yıl Çin'de düzenlenen ilk Manyetik Cerrahi kongresinden sonra, bu yıl yine Çin’de 2. Uluslararası Manyetik Cerrahi Konferansı (2nd International Conference of Magnetic Surgery, 12-14 April, Xi’an, China) düzenlenmiş ve başta Amerika ve Çin olmak üzere Hong Kong, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İtalya, Japonya, Arjantin ve Türkiye’den Manyetik Cerrahi konusunda deneyimli bilim insanları davetli olarak bilgilerini ve son gelişmeleri paylaşmışlardır. Kongre sonunda Manyetik Cerrahi Birliği kurulup ikinci konsensus belirlenmiş ve Manyetik Cerrahi Kitabı basımı planlanmıştır.

Birçok hastalığın tedavisinde denenen Manyetik Cerrahi artık birçok hastalığın rutin tedavisinde kullanıma girmiştir. Çocuk Cerrahisi’nde özellikle özofagus atrezisi onarımı, özefagus striktürlerinin tedavisi, barsak anastamozları (Magnetic Compression Anastamosis-Magnamosis, Harrison Ring™), pektus excavatum tedavisi (Magnetic Mini-Moover®), laparoskopik cerrahi (ImanLap® Alligator Clamp), gastroözofageal reflü cerrahisi (LINX® Manyetik Gastroözofageal Reflü Bariyeri) gibi alanlarda klinikte uygulanmaktadır. Hepatobiliyer cerrahi anastomozlarda, striktürlerde ve hatta karaciğer transplantasyonunda Magnamosis büyük hasta serilerinde giderek artan sayıda kullanılmaktadır. Eski tarihlerden beri tıpta kullanılmakta olan mıknatıs günümüzde daha birçok tedavide kullanılmaktadır.

Manyetik Cerrahi ile ilgili yayınlanan makaleler irdelendiğinde maalesef bu konunun Türkiye’de gereken ilgiyi göremediği anlaşılmaktadır. Bu sunu ile Manyetik Cerrahi ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel bilgi ve deneyimleri, son gelişme ve klinik uygulamaları Çocuk Cerrahisi topluluğu ile kısa da olsa paylaşmak ve bu konu ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaların artmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası işbirliğinin kapılarının aralanması amaçlanmıştır.

Close