37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 53

A single institutional experience on centrally placed port catheters

M Çağlar Oskaylı, HM Mutuş, ŞK Özel, D Uğurlu, E Uzun, G Erkoç, Ç Ulukaya Durakbaşa
Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: Central venous port catheters (SVPC) provide easy, effective and reliable treatment in patients requiring long term central intravenous line. The study aimed to evaluate the experience and complications of a clinic with SVPCs.

Method: Patients who were implemented with SVPC in a three-year period were screened retrospectively.

Results: There were patients with a median age of 67 months (17 days-17.8 years) underwent SVP catheterization; 63 (56%) male and 50 (44%) were females. Primary diagnosis was hemato-oncologic diseases in 92 patients; 21 had other chronic diseases. SVPC localization was right subclavian in 60 (53%), external jugular in 28 (26%), internal jugular in 15 (13%) and saphen/femoral veins in 10 (9%) patients. Sixteen patients could not be followed, 12 had died. Catheters were removed in 33 patients for no further requirement; 16 had no problems during the course, and 17 had complications. There are 52 patients still with SVPC, 10 previously had complications. The mean follow-up period was 23 months for patients in both catheter removed and with catheter groups. At least one complication occurred in 31 (27%) patients. Complications were as follows; port dysfunction in 11, systemic infection in 9, local infection in 2, pneumothorax in 3, misalignment of catheter tip in 3 patients. There were one patient with fluid collection in thorax, catheter disengagement, thrombus formation and skin eruption. In patients with complications; SVPCs were removed in 24 cases; in 13 patients catheters were re-implemented from another site, and revision was performed in 7.

Conclusion: Although SVPC is an invasive procedure for patients requiring long-term intravenous therapy, its utilization is gradually increasing due to its ease of use and patient comfort. However, approximately one third of the patients who have SVPCs may have complications. Complications such as hemorrhage and pneumothorax are more common in the early period, whereas infection and thrombosis are seen more frequently in the late period.

Santral venöz port kateter girişimlerine yönelik tek merkez deneyimi

M Çağlar Oskaylı, HM Mutuş, ŞK Özel, D Uğurlu, E Uzun, G Erkoç, Ç Ulukaya Durakbaşa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Uzun dönemli intravenöz tedavi gereksinimi olan hastalarda, santral venöz port kateterler (SVPK) tedavinin kolay, etkin ve güvenilir uygulanmasını sağlar. Bu çalışma bir kliniğin SVPK uygulamasına ilişkin deneyimini ve gelişen komplikasyonların değerlendirilmesini amaçladı.

Yöntem: Üç yıllık dönemde SVPK uygulanan hastalar geriye dönük olarak tarandı.

Bulgular: Yaş ortancası 67 (17 gün-17,8 yıl) ay olan 113 hastaya SVPK uygulanmıştı. Hastaların 63’ü (%56) erkek, 50’si (%44) kızdı. Primer tanı 92 hastada hemato-onkolojik hastalıklardı; 21’indeyse diğer kronik hastalıklar vardı. SVPK yerleşim yeri hastaların 60’ında (%53) sağ subklavian, 28’inde (%26) eksternal juguler, 15’inde (%13) internal juguler ve 10’unda (%9) safen/femoral vendi. Takipten çıkan 16 hasta vardı ve 1’inde takip altındayken komplikasyon gelişmişti. Eksitus olan 12 hastanın 3’ünde daha önce komplikasyon gelişmişti. SVPK’e ihtiyaç kalmadığı için çıkartılan 33 hastanın 16’sı sorunsuz çıkarılırken 17’sinde daha önce komplikasyon gelişmişti. Komplikasyon gelişen hastaların 3’ü daha sonra ihtiyaç kalmadığı için çıkarıldı. Halen SVPK ile izlenen 52 hastanın 10’unda daha önce komplikasyon gelişmişti. Kateteri çıkarılan ve halen takipte olan her iki gruptaki hastaların da ortalama takip süresi 23 aydı. 31 (%27) hastada en az bir komplikasyon gelişti. Komplikasyonlar hastaların 11’inde port disfonksiyonu, 9’unda sistemik enfeksiyon, 2’sinde lokal enfeksiyon, 3’ünde pnömotoraks, 3’ünde katater ucunun yanlış yönlenmesi, 1’er toraksta sıvı, kateter ayrışması, trombüs ve ciltte açılmaydı. Komplikasyon gelişen hastaların 24’ünde SVPK çıkarılırken, 7’sinde revizyon yapıldı. Komplikasyon sonucu kateteri çıkartılan hastaların 13’üne tekrar SVPK takıldı.

Sonuç: SVPK’in uzun süreli intravenöz tedavi gereksinimi olan hastalarda kullanımı her ne kadar invaziv bir girişim olsa da sağladığı kolaylıklar ve hasta konforu nedeniyle giderek artmaktadır. Bununla beraber SVPK uygulanan hastaların yaklaşık üçte birinde komplikasyon gelişebilmektedir. Erken dönemde kanama, pnömotoraks gibi komplikasyonlar daha sık görülürken geç dönemde daha çok enfeksiyon ve tromboz görülmektedir.

Close