37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 102

Preoperative dexametasone and b-Agonist administration to children with airway foreign bodies: effects on intraoperative respiratory complications

U Ateş*, E Ergün**, Ö Selvi Can***, K Bahadır*, A Gurbanov*, C Özbiçer*, A Yağmurlu*, M Çakmak*, M Bingöl-Koloğlu*, G Göllü*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
***Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

Introduction: Foreign bodies in airway in children is one of the most challenging situations for both anesthesiologists and surgeons. Partially or totally obstructed airway may also cause hypersensitive airway and exagerrate the condition. Bradycardia due to bronchospasm and desaturation may even lead to death. In the study, it is aimed to evaluate the effect of preoperative dexametasone and b2 agonist administration to children with airway foreign bodies during the rigid bronchoscopy on these undesired complications.

Material- method: This controlled randomised study to placed in University of Ankara Department of Pediatric Surgery between 2016-2019. Children were divided into 2 groups independently of their clinical conditions via random numbers table. B2 agonists (2,5 mg < 20 kg , 5 mg > 20 kg ) and dexametasone (0.5 mg/kg) with ranitidine (1mg/kg) were administrated to group 1 30 minutes before the procedure. The same agents were administrated intravenously to group 2 with the anesthetic induction. The occurance of bronchospasm,desaturation,bradicardia were evaluated.

Results: There were 27 children in each group. Mean age of group 1 was 18.2 (8-48) months and 18.4(3-81) in group 2. There were 21 girls and 33 boys in the study. The time period between the onset of the symptoms and procedure were similar in two groups ( p>0.05). Since the children who were intervented in emergency conditions were excluded from the study, two groups were similar in clinical aspects. The bronchospasm numbers, desaturation and bradicardia periods were similar in both groups ( p:0.37,p:0.72,p:0.24) respectively.

Conclusion: Even though the results seem statistically similar, increasing the patient number may lead to more significant results. Because the authors observed a slight benefit in group 1; in which the agents administred preoperatively.

Yabancı cisim aspirasyonu ile başvuran çocuklarda işlem öncesi deksametazon ve b agonist uygulaması : İntraoperatif komplikasyonlara etkileri

U Ateş*, E Ergün**, Ö Selvi Can***, K Bahadır*, A Gurbanov*, C Özbiçer*, A Yağmurlu*, M Çakmak*, M Bingöl-Koloğlu*, G Göllü*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Amaç: Çocuklarda solunum yolundaki yabancı cisimler anesteziyolojist ve cerrahlar için en zorlayıcı durumlardan biridir. Kısmi veya total hava yolu obstrüksiyonları ayrıca hipersensitif hava yoluna neden olup durumu ağırlaştırabilir. Bronkospazm ve desatürasyona bağlı bradikardi ve bronkospazm hastanın kaybı dahil ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Çalışmada yabancı cisim aspirasyonu nedeni ile rijid bronkoskopi yapılan çocuklarda ,preoperatif dekzametazon ve b2 agonist kullanımının ameliyat esnasındaki komplikasyonlar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Materyal Metod: Bu randomize kontrollü çalışma 2016-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapıldı. Çocuklar klinik durumlarına göre rastgele sayılar tablosu kullanılarak klinik durumlarından bağımsız olarak 2 gruba ayrıldı. 1. Gruba rijid bronkoskopiden 30 dakika önce B2 agonist (2,5 mg < 20 kg , 5 mg > 20 kg ) ve deksametazon ( 0.5 mg/kg/gün) -ranitidin (1 mg/kg) ile birlikte- uygulandı. Aynı ilaçlar 2. gruba anestezi indüksiyonu sırasında intravenöz uygulandı. Bronkospazm, desatürasyon , bradikardi gibi komplikasyonların ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirildi.

Bulgular : Her grupta 27 çocuk bulunmaktaydı. 1. Grubun yaş ortalaması 18.2 (8-48 ) ay, 2. grubun yaş ortalaması ise 18.4 (3-81) ay idi. Çalışmada 21 kız ve 33 erkek çocuk bulunmaktaydı. Semptomların başlangıcı ve prosedür arasındaki periyot her 2 grupta da aynı idi (p>0.05). Acil koşullarda müdahale edilen çocuklar çalışmaya dahil edilmediğinden her iki grubun klinik tablosu benzer idi. Bronkospazm meydana gelme sayıları, desatürasyon ve bradikardi periyodları her iki grupta da benzerdi. ( sırasıyla p:0,37 , p:0.72 , p:0.24)

Sonuç: Komplikasyon oranları her iki grupta istatistiksel olarak benzer olsa da hasta sayısının artırılması ile bu sonuçlar değişebilir. Yazarların gözlemi her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da preoperatif ilaç uygulanan grupta ameliyat sırasında ve sonrasında fayda görülmüş olduğu yönündedir.

Close