37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 55

Evaluation of dynamic / thiol disulfide balance and ischemia modified albumin in children with trauma

Cİ Öztorun*, H Doruk**, D Güney**, ÜN İrdem Köse***, T Örnek Demir**, VS Şahin**, S Demir**, A Ertürk***, A Güngör****, A Kara Uzun*****, C Nural******, S Neşelioğlu******, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
***Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
****Ankara Child Disease Hematology and Oncology Education and Research Hospital
*****Chıld Health and Diseas,Hematology Onkology Training and Research Hospital Department of Pathology,Ankara
******Ankara Yildirim Beyazit University, Medical faculty, Department of Biochemistry, Turkey

Objective: Trauma is the most common cause of death in childhood. Tissue damage, ischemia-reperfusion injury and inflammatory response are mainly responsible for increasing free oxygen radicals. Thiol/disulfide hemostasis is a good marker of oxidative stress. In this study, we aimed to investigate the use of thiol-disulfide and ischemia-modified albumin levels as a diagnostic laboratory parameter in trauma children.

Material- Method: Of 202 children, 101 of them were hospitalized in pediatric surgical intensive care unit due to trauma and 101 of others were healthy children. Blood thiol- disulfide parameters and IMA levels were determined via an automatic analyzer. Levels of native thiol(-SH), total thiol(SH + SS), dynamic disulfide(SS), dynamic disulfide(SS)/total thiol(SH + SS), albumin and ischemic modified albumin(IMA) were measured from the sera of patients and healthy volunteers

Results: The mean age of the patients in the trauma group was 7,88 years and the control group 8,00 years. In trauma group, 86 of children were exposed to blunt trauma, 15 of children had penetrating trauma and 54 patients had multiple trauma. Surgical procedures were performed in 17 patients. In the trauma group, native thiol, total thiol, dynamic disulfide / total thiol, albumin and IMA levels were significantly lower than that of control(p <0.001) and their dynamic disulfide was higher compared to the control. There was no difference thiol-disulfide parametres and IMA levels in trauma groups sub-division as surgery and follow-up (n=84) groups, or multiple and isolated organ trauma (n=47) groups, or penetrating or blunt trauma groups (p>0.05).

Conclusion: Findings support that thiol-disulfide balance and IMA levels show changes in favor of oxidative stress in children with trauma, however, indicates that it cannot be used as a laboratory marker to show the affected system and organ by the trauma and to decide the surgical intervention.

Travma geçiren çocuk hastalarda dinamik/tiyol disülfid dengesi ve iskemi modifiye albumin değerlendirilmesi

Cİ Öztorun*, H Doruk**, D Güney**, ÜN İrdem Köse***, T Örnek Demir**, VS Şahin**, S Demir**, A Ertürk***, A Güngör****, A Kara Uzun*****, C Nural******, S Neşelioğlu******, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
***Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
****Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
*****Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
******Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D., Türkiye

Amaç: Travma, çocukluk çağında en sık görülen ölüm nedenidir. Doku hasarı, iskemi-reperfüzyon hasarı ve inflamatuvar yanıta sekonder serbest oksijen radikalleri artar. Tiyol / disülfit hemostazı oksidatif stresin iyi bir belirtecidir. Bu çalışmada, travma geçiren çocuklarında, tiyol-disülfit ve iskemi modifiye albümin seviyelerinin tanısal bir laboratuvar parametresi olarak kullanımını araştırmayı amaçladık.

Materyal-metod: Çalışmamıza, 101'i travma nedeniyle pediatrik cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan ve 101'i de kontrolg grubu olarak sağlıklı çocuk olmak üzere toplam 202 çocuk dahil edildi. Kan tiyol – disulfid parametreleri Erel&Neselioglu tarafından yeni geliştirilen otomatik ölçüm yöntemiyle ve İMA düzeyleri Bar-Or ve arkadaşlarının tanımladığı kolorimetrik metodla otomatik analizörlerde çalışıldı. Hastaların ve sağlıklı gönüllülerin serumlarından native thiol (-SH), total thiol (SH+SS), dinamik disülfid (SS), dinamik disülfid (SS)/total thiol (SH+SS), albümin ve iskemik modifiye albümin (IMA) düzeyleri bakıldı.

Bulgular: Travma grubundaki hastaların yaş ortalaması 7,88, kontrol grubu 8,00 idi. Travma grubunda 86 çocuk künt travmaya, 15 çocuk penetran travma maruz kalmıştı ve 54 hastada çoklu travma vardı. 17 hastaya cerrahi işlem uygulandı. Travma grubunda native tiyol, total tiyol, dinamik disülfit / total tiyol, albümin ve İMA düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p <0.001) ve dinamik disülfid kontrol grubuna göre daha yüksekti. Travma alt gruplarından, cerrahi işlem yapılan ve takip grupları veya çoklu ve izole organ travma grupları veya penetran ve künt travma grupları arasında tiyol-disülfit parametreleri ve IMA düzeyleri açısından fark yoktu (p> 0.05).

Sonuç: Bulgular, tiyol disülfit dengesinin ve İMA seviyelerinin travmalı çocuklarda oksidatif stres lehine değişiklikler gösterdiğini desteklemektedir, ancak travmadan etkilenen sistemi ve organı göstermeye ve cerrahi müdahale karar vermeye yardımcı bir laboratuar belirteçi olarak kullanılamayacağını göstermektedir.

Close