37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 89

A Serious Complication of Liver Hydatid Cysts in Children; Cystobiliary Fistulas

S Demir*, G Bayram Ilıkan**, A Ertürk*, Cİ Öztorun***, D Güney*, MN Azılı***, E Şenel***, HT Tiryaki*
*Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Children's Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Clinic of Radiology
***Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim: The aim of study is to determine the predictive factors for predicting cysto-biliary fistulas (CBF) in children after treatment of liver hydatid cyst (LHD).

Material and Method: Files of patients who were treated for LHD between 01.06.2009-1.06.2019 were retrospectively reviewed. Age, sex, preoperative laboratory results, size and number of cysts, other organ involvement, method of first-intervention (percutaneous or surgery), whether or not CBF developed and how it was treated were investigated. Among findings, those could be predictive were investigated. Data were evaluated with SPSS 21.0, and p <0.05 was considered statistically significant.

Results: Of the 97 patients, 48 (49.5%) were male, 49 (50.5%) female, the mean age was 11.2 years (Min-Max;SD:2.5-17.7; 3.80). Eighty patients had right (82.5%), 13 left (13.4%), and 4 (4.1%) bilobar involvement. Surgery was performed in 39 (40.2%); percutaneous treatment was performed in 58 (59.8%) patients. In 8 patients (20.5%) in surgery group and in 6 patients (10.3%) in percutaneous group, totally in 14 patients (14.4%) CBF developed. The mean cyst diameter of the group developing CBF was 114.36 (Min-Max;SD:80-170;26.58), and the group without developing cyst was 74.30 mm (Min-Max; SD: 22-184; 31.01). There was no statistically significant difference between two groups in terms of age, sex, involved lobe, other organ involvement, and preoperative results (p> 0.5). There was a significant relationship between the cyst diameter and the rate of CBF development in both surgical and percutaneous groups (p <0.05). ROC analysis was performed, and the children were identified as 69 mm cut-off value in terms of CBF development.

Conclusion: A significant correlation was found between the size of the cyst and developing CBF. Cysts greater than 69 mm have a higher risk of developing CBF after both percutaneous and surgical treatment and should be closely monitored.

Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiklerinin Önemli Bir Komplikasyonu; Kisto-Biliyer Fistüller

S Demir*, G Bayram Ilıkan**, A Ertürk*, Cİ Öztorun***, D Güney*, MN Azılı***, E Şenel***, HT Tiryaki*
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocuklarda karaciğer kist hidatiği (KKH) tedavisi sonrası gelişen kisto-biliyer fistülleri (KBF) önceden tahmin etmemize yarayacak olan prediktif faktörleri belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 01.06.2009- 01.06.2019 arasında KKH nedeniyle tedavi edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Yaşları, cinsiyetleri, preoperatif laboratuvar tetkikleri (ALT, AST, GGT, LDH, total ve direk bilirübin), kist büyüklükleri, sayıları, başka organ tutulumu olup olmadığı, ilk girişimin hangi yöntemle yapıldığı (perkütan veya açık cerrahi), KBF gelişip gelişmediği, geliştiyse nasıl tedavi edildiği araştırıldı. Bu bulgular arasından prediktif olabilecek olanlar araştırıldı. Veriler SPSS 21.0 programı ile değerlendirildi ve p< 0.05 olan veriler istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi. Cut-off değerinin tespiti için ROC analizi yapıldı.

Bulgular: Tedavi edilen 97 hastanın 48’i (%49.5) erkek, 49’u (%50.5) kız, yaş ortalamaları 11,2 yıl (Min-Max;SD:2.5-17.7;3.80) idi. Seksen hastada sağ lob (%82.5), 13’ünde sol lob (%13.4) 4’ünde (%4.1) iki lob tutulumu vardı. İlk girişim olarak 39 (%40.2) hastada açık cerrahi yapılırken, 58 (%59.8) hastaya perkutan tedavi yapıldı. Cerrahi grubundaki 8 hastada (%20.5) ve perkütan tedavi grubundaki 6 hastada (%10.3) toplam 14 hastada (%14.4) KBF gelişti. KBF gelişen grubun kist çapı ortalamaları 114.36 (Min-Max;SD:80-170;26.58) gelişmeyen grubun ise 74.30 (Min-Max;SD:22-184;31.01) mm idi. Her iki grubun yaş, cinsiyet, tutulan lob, başka organ tutulumu, preoperatif tetkik sonuçları değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.5). Hem cerrahi grubunda hem de perkutan grubunda kistin çapı ile KBF gelişme oranı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). ROC analizi yapılarak, çocuklarda KBF gelişmesi açısından cut-off değer olarak 69 mm olarak tespit edildi.

Sonuç: KKH nedeniyle opere edilen hastalarda, sadece kistin büyüklüğü ile KBF gelişme riski arasında ilişki bulundu. Kist çapı 69 mm’den büyük kistlerde hem perkütan hem de cerrahi tedavi sonrası KBF gelişme riski daha yüksek olup yakın takip edilmelidir.

Close