37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 60

A rare complication of umbilical catheterization: preperitoneal abscess and colon perforation mimicking invagination

M Bilen, G Karagüzel
Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background/Aim: Extravasation is the most common complication of umbilical catheterization and intestinal perforation is very rare. Herein, we present a case of preperitoneal abscess and colon perforation as a rare complication in the late period after umbilical catheterization.

Case: A 4-month-old male patient with a history of premature birth was referred to our hospital with a preliminary diagnosis of intraabdominal mass from another hospital where he presented with sudden swelling in the right upper quadrant. Physical examination revealed a partially mobile and painful mass in the right upper quadrant. When the mass was found to be compatible with invagination on ultrasonography, hydrostatic reduction was attempted. However, the procedure was unsuccessful and the patient underwent laparotomy. Extensive preperitoneal inflammation alongside umbilical vein and an abscess formation were detected. The transverse colon showed severe adhesion to this formation. After the abscess was drained, it was seen that the transverse colon was perforated into this abscess pouch (closed perforation). Abscess wall debridement including umbilical vein tract and falciform ligament was performed. The adjacent colon segment was resected to cover the perforation area and primary anastomosis was performed. In his retrospective history, it was learned that total parenteral nutrition was performed via umbilical vein catheterization. The patient was discharged on the 5th postoperative day and there was no surgical problem during the 1-year follow-up.

Conclusion: It should be kept in mind that umbilical vein catheterization may lead to a complication resulting in local abscess and colon perforation after a subclinical course. Possible underlying etiopathogenetic mechanisms include; transdermal transmission of microorganisms, trauma and extravasation directly related to catheter. In such cases, clinical and radiological findings may mimic invagination. Abscess drainage, debridement and resection-anastomosis are the options which can be used in combination as surgical treatment.

Key Words: umbilical catheterization, intussusception, preperitoneal abscess, colon perforation

Umbilikal kateterizasyona bağlı nadir bir komplikasyon: İnvajinasyonu taklit eden preperitoneal apse ve kolon perforasyonu

M Bilen, G Karagüzel
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Umbilikal kateterizasyona bağlı komplikasyonlar arasında göreceli en sık görülen ekstravazasyon olup intestinal perforasyon oldukça nadirdir. Burada, umbilikal kateterizasyonun oldukça nadir komplikasyonları olarak geç dönemde preperitoneal apse ve kolon perforasyonu gelişen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: Prematüre doğum öyküsü olan 4 aylık, erkek hasta sağ üst kadranda aniden ortaya çıkan şişlik nedeniyle başvurduğu dış merkezde intraabdominal kitle ön tanısı ile hastanemize sevk edilmiş. Fizik muayenede sağ üst kadranda kısmen mobil ve ağrılı kitle palpe edildi. Ultrasonografide kitlenin invajinasyon ile uyumlu görülmesi üzerine hidrostatik redüksiyon denendi. Ancak başarılı olunamayınca laparotomi yapılmasına karar verildi. Umbilikal ven trasesi boyunca preperitoneal alanda yaygın inflamasyon ve apse oluşumu saptandı. Transvers kolon bu oluşuma ciddi derecede yapışıklık gösteriyordu. Apse derene edildikten sonra yapılan eksplorasyonda transvers kolonun da bu apse poşu içerisine perfore olduğu görüldü (kapalı perforasyon). Umbilikal ven traktı ve falsiform ligamanı da içeren apse duvarı debritmanı yapıldı. Perforasyon alanını içine alacak şekilde kolon segmenti rezeke edildi ve primer anastomoz uygulandı. Geriye dönük öyküsünde umbilikal ven kateterizasyonu yoluyla parenteral beslenme uygulandığı öğrenildi. Hasta postoperatif 5. günde taburcu edildi ve 1 yıllık izleminde cerrahi bir sorun saptanmadı.

Sonuç: Umblikal ven kateterizasyonunun nadir de olsa subklinik bir seyir sonrasında lokal apse ve kolon perforasyonu ile sonuçlanan bir komplikasyona yol açabileceği akılda bulundurulmalıdır. Altta yatan olası etiyopatogenetik mekanizmalar arasında; mikroorganizmaların transdermal bulaşı, doğrudan katetere bağlı travma ve ekstravazasyon sıralanabilir. Böyle olgularda klinik ve radyolojik bulgular invajinasyonu taklit edebilir. Cerrahi tedavi olarak apse drenajı, debritman ve rezeksiyon-anastomoz seçenekleri kombine olarak kullanılabilir.

Close