37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 95

Proportion of pediatric surgery articles from Turkey in the literature in past 40 years

Ö Balcı, E Ergün
Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
Object: The aim of this article is to determine the place of pediatric surgery articles published from Turkey in the international literature.
Material–Method: On July 10, 2019, with "Eur J Pediatr Surg”[Journal]OR"J Pediatr Surg”[Journal]OR“Pediatr Surg Int”[Journal] search keys, the datas were downloaded from the NIH PubMed database in.xml format and analyzed by tabulating with R-Project(3.6). Publications are grouped as from Turkey and other countries using the adress information in the author publications. In the abstracts of the articles, the most frequently used terms were chosen among the keywords determined by the authors and MeSH terms. Numbers, terms and rates of articles were compared between Turkey and other countries.
Result: A total of 26068 articles were found between 1966 and 2019. 1132 of these (4.3%), were adressed from Turkey. The first 10 of most common terms and the comparison between publications made from Turkey and other countries are shown in Graphic 1 and 2. Also some examples of the different frequencies of terms between Turkey and other countries are presented in Table 1.
Conclusion: When the literature on pediatric surgery in all three main journals were analyzed, 4.3% of the publications were found to be from Turkey. When the frequently used terms were evaluated, the most frequently studied topics were partly similar although some very important topics showed significant differences for Turkey and other countries. The intensity of publications includes "caustic"and"burn" in our country was important in terms of the possibility to prevent these situations. It has also been observed that biochemical studies occupy a large place in the field of pediatric surgery in our country. The authors think that if we may be able to examine the literature of past years throughly, we will be able to take lessons and carry our country to the future.

Turkey

Others

Burn

%6,7

%0,2

Caustic

%3,2

%0,1

Echinococcosis

%2

%0,05

Oxidative stres

%3,4

%0,2

Preclinic drug research

%2,9

%0,05

Enzym inhibitors

%2

%0,05

Lipid peroxydation

%1

%0,1

Spermatic cord torsion

%6,5

%0,15

Biliary atresıa

%0,02

%3

Extracorporeal membrane oxygenation

%0,09

%1,7

Liver transplantation

%0,2

%1,6

Neoplasy grading

%0,2

%1,1

Neuroblastoma

%0,2

%2,3

Önemli Çocuk Cerrahisi Dergilerinde son 40 yılda Türkiye'den yayınlanan makalelerin Dünya Literatürü ile karşılaştırılması

Ö Balcı, E Ergün
Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D

Amaç: Bu yazının amacı, Türkiye’den yazılmış çocuk cerrahi makalelerinin uluslararası literatürdeki yerinin belirlenmesidir.

Materyal-Metod: NIH PubMed veri tabanından 10 Temmuz 2019 tarihinde “Eur J Pediatr Surg” [Journal] OR “J Pediatr Surg” [Journal] OR “ Pediatr SurgInt” [Journal] arama terimi ile veriler xml formatında indirilmiş ve R-project (3.6) ile tablolaştırılarak analiz edilmiştir. Yazar adres bilgilerinde geçen bilgiler kullanılarak yayınlar Türkiye ve diğer ülkeler olarak gruplandırılmıştır. Makale özetlerinde yazarlar tarafından belirlenen anahtar kelimeler ve MeSH terimleri arasında en çok geçen terimler seçilmiştir. Terimlerin ve makalelerin sayı ve oranları; diğer ülkeler ile Türkiye arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular:1966 ile 2019 yılları arasında yayımlanan toplam 26068 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerin 1132’si (%4.3) Türkiye adreslidir. Konularına göre değerlendirildiğinde Türkiye ve diğer ülkelerden yayımlanan makalelerin anahtar kelimelerinde geçen ilk 10 tanesinden 6’sı ortaktır ( Radyolojik görüntüleme, postoperatif periyod, ince bağırsak, hayvan, üriner, özofagus). Türkiye ve diğer ülkelerden yapılan yayınlar arasında en sık ilk 10 tanesi ve karşılaştırılması Grafik 1 ve 2’de verilmiştir. Yine diğer ülkeler ve Türkiye arasında sıklıkları en farklı olan terimlerden seçilmiş bazı örnekler Tablo1’de sunulmuştur.

Sonuç: Literatürde çocuk cerrahisi özelinde yayın yapan en geçerli 3 dergi irdelendiğinde Türkiye kökenli yazıların tüm yayınların %4.3’ünü oluşturduğu kaydedilmiştir. Yayınların içerdiği terimler incelendiğinde ise, en sık çalışılan konu başlıklarının kısmen benzer olduğu ancak çocuk cerrahisinde önemli yer tutan bazı durumlar ve hastalıklar özelinde Türkiye literatürünün belirgin farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Özellikle kostik ve yanık terimlerini içeren yayınların ülkemizdeki yoğunluğu bu durumların önlenebilir olması açısından çarpıcıdır. Öte yandan biyokimyasal çalışmaların da ülkemizde çocuk cerrahisi alanında geniş yer tuttuğu izlenmiştir. Geçtiğimiz 40 yıldaki çocuk cerrahisi literatürüne hakim olmak ve buradan dersler çıkarmak, ülkemizin dünya literatüründeki yeri açısından önem önem arz etmektedir.

Türkiye

Diğer

p değeri

Yanık

%6,7

%0,2

p<0.001

Kostik

%3,2

%0,1

p<0.001

Ekinokokkozis

%2

%0,05

p<0.001

Oksidatif stres

%3,4

%0,2

p<0.001

Preklinik ilaç araştırması

%2,9

%0,05

p<0.001

Enzim inhibitörleri

%2

%0,05

p<0.001

Lipidperoksidasyonu

%1

%0,1

p<0.001

Spermatikkordtorsiyonu

%6,5

%0,15

p<0.001

Bilieratrezi

%0,02

%3

p<0.001

Ekstrakorporealmembranoksijenizasyonu

%0,09

%1,7

p<0.001

Karaciğer transplantasyonu

%0,2

%1,6

p<0.001

Neoplazievrelemesi

%0,2

%1,1

p<0.001

Nöroblastom

%0,2

%2,3

p<0.001

Close