37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 100

DETERMINING FACTORS OF TREATMENT STRATEGY IN SPONTANEOUS PNEUMOTORAX

OD Ayvaz, Ş Çaman, A Celayir, B Arı
University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, İstanbul, Türkiye

Background/Aim: Although treatment algorithm is shown in a single flow chart regardless of etiology in spontaneous pneumothorax (PX), more conservative treatment tendency were seen according to clinical findings. In this study, approaching to spontaneous pneumothorax were present.

Case Reports: Case 1: A 17-year-old/85kg male admitted with complaint of right side chest pain, which started one day earlier. Breathing sounds of right side was decreased. Rigth-PX 48% on X-ray, tube thoracostomy was performed. The tube was removed on the 6thday. PX absent on 8thday’s X-ray.

2. Case: 15-years old/58kg male which had treated with a vest-corset due to pectus carinatum for one year, admitted with sudden onset of chest pain and shortness of breath. Left respiratory sounds were decreased, and mild tachypnea was present. Chest X-ray showed left PX 36%. After tube thoracostomy, PX absent on 9thday.

Case 3: A 14-year-old/53kg taekwondo had a history of wearing a tight vest without a doctor's advice for posture disorder, admitted with an increased pain of left arm/shoulder and referred from the cardiolog. Oxygen saturation and vital functions were stable, desicion of follow-up was taken although left PX 48% on X-ray and decreased respiratory sounds. CT on 5thday revealed 6thleft code fracture with 7-mm regional effusion and 1cm-PX on apex. Patient discharged on the 11thday, PX absent on 20thday.

Case 4: A 16-year-old/65kg male without trauma history, transfered from an another center. Left side respiratory sounds absent. Tube thoracostomy was placed due to left-PX 65%. After povidone-Iodine pleurodesis for percistance of PX on the 18thday CT, discharged on the 21stday, PX absent on 30thday.

Conclusion: Spontaneous pneumothorax should be considered especially in asthenic adolescent with suddenly onset chest/shoulder pain. The patient's internation and close monitorization determine the treatment strategy in the promothorax, the rate of pneumothorax, as well as the clinical and vital signs.

SPONTAN PNÖMOTORAKSDA TEDAVİ STRATEJİSİNİN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

OD Ayvaz, Ş Çaman, A Celayir, B Arı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş/Amaç: Tedavi algoritması, spontan pnömotoraksda etiyolojiye bakılmaksızın tek bir akış şemasında gösterilmekle birlikte, klinik bulgulara göre daha konservatif bir tedavi eğilimi ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, spontan pnömotorakslı olgularımıza yaklaşımımız sunulmuştur.

Olgu Sunumları: 1.Olgu: 17-yaş/85kg erkek, birgün öncesi başlayan sağ yan göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Sağda solunum seslerinde azalma dışında bir özellik yoktu. Akciğer grafisinde sağda %56 pnomotorax nedeniyle tüp torakostomi takıldı. 6.gün tüp çıkarıldı, 8.gün grafisi normaldi, taburcu edildi.

2.Olgu: 15-yaş/58kg erkek; bir yıldır korse yelekle pectus carinatum tedavisi yapılmış olan hasta ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığıyla başvurdu. Solda solunum sesleri azalmış, hafif takipnesi mevcuttu. Akciğer grafisinde solda %36 pnömotoraksı mevcuttu. Sol tüp torakostomi takıldı, 8.gün tüp çıkarıldı. 9.gün grafisi normaldi, taburcu edildi.

3.Olgu: 14-yaş/53kg tekvando yapan erkekde, postür bozukluğu nedeniyle doktor tavsiyesi olmadan sıkı yelek giyme öyküsü mevcuttu. Bir yıldır sol kol ve omuza vuran ağrının artması nedeniyle kardiyoloji polikliniğinden tarafımıza yönlendirildi. Akciğer grafisinde solda %48 pnömotoraks ile yatırıldı. Solunum sesleri solda azalmış, oksijen satürasyonu ve vital fonksiyonları stabildi; 8.saat kontrol grafisinde pnömotorakda minimal azalma mevcuttu, takibe karar verildi. Pnömotoraksın azalarak sebat etmesi nedeniyle 5.gün yapılan BT'de solda 6.kotda deplasman göstermeyen fraktür, 7mm kalınlığında bölgesel effüzyon ve sol apikalde 1cm kadar hafif pnömotoraks saptandı. 11.gün pnömotoraksı geriledi, taburcu edildi; 20.gün grafisi normaldi.

4.Olgu: 16 yaş/65kg erkek, sabah başlayan sol kola vuran ağrı şikayetiyle dış merkezde sol pnömotoraks saptanarak 112 ambulansla getirildi. Travma öyküsü yoktu. Solda solunum sesleri hiç alınmıyordu, akciğer grafisinde %65 pnömotoraksı mevcuttu. Acil tüp torakostomi takıldı, 18.gün yapılan BT’de %5-10 pnömotoraks devam etmesi nedeniyle Povidon-İyodürle plörodez uygulandı, 19.gün tüp ossilasyonu durdu, 21.gün taburcu edildi. 30.gün grafisi normaldi.

Sonuç: Astenic ergenlerde özellikle ani başlayan omuza vuran göğüs yan ağrısında spontan pnomotoraks ilk düşünülerek ayakta çekelien akciğer grafisiyle tanı doğrulanmalıdır. Hastanın internasyonu ve yakın monitorizasyonu kaydıyla promotoraksta tedavi stratejisini, pnomotoraks oranı yanısıra klinik ve vital bulguları belirlemektedir.

Close