37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 105

Congenital epulis of the newborn

O Uzunlu*, M Şentürk*, G Hamid*, F Bir**, Ö Herek***
*Pamukkale University, School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Denizli
**Pamukkale University School of Medicine Department of Pathology
***Private Odak Hospital, Denizli

Aim: Congenital epulis (Congenital granular cell epulis) is a very rare benign tumour originating from the oral cavity. We aimed to present the diagnosis and treatment of this neonatal tumour.

Case: There was any significant feature in antenatal follow-up and the routine neonatal examination after delivery was normal. A mass lesion in the anterior maxilla was detected within the oral cavity. The patient was referred to our clinic for diagnosis and treatment, because of lesions were interfere with breastfeeding and suspicious for aspiration. A 5-day old female neonate had multiple, 0.5-1.5 cm in diameter, hard, smooth surfaces and pedicled lesions in the anterior maxilla in the oral cavity. No additional pathological findings were found. Physical examination findings showed us these lesions were typically congenital epulis. Any further imaging method was needed. Surgical excision was planned. The lesions; on the anterior maxilla excised with monopolar cautery from the gingiva border under general anaesthesia. No additional bleeding control was required. The patient was discharged from the hospital the second postoperative day, without any difficulty in breathing. Histopathological and immunohistochemical findings of the mass; large, round, eosinophilic granular cytoplasm with uniformly confined tumour cells were seen. No sign of malignancy was found. The findings were consistent with congenital granular cell tumour (congenital epulis). The case has been followed up uneventfully since 1.5 years.

Conclusıon: It is important for pediatric surgeons to recognize this tumour that may be encountered during the general examination of newborns. Physical examination is the most important step for diagnosis. Primary treatment is surgical excision; although spontaneous regression has been reported. Recurrence after surgical excision has not been reported up to date.

Konjenital epulis

O Uzunlu*, M Şentürk*, G Hamid*, F Bir**, Ö Herek***
*Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Denizli
**Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
***Özel Odak Hastanesi, Denizli

Amaç: Konjenital epulis; oral kaviteden kaynaklanan, çok nadir görülen selim bir tümördür. Yenidoğan döneminde görülen bu tümörün tanınmasını ve tedavisini sunmayı amaçladık.

Olgu: Antenatal takiplerinde belirgin özellik saptanmayan, doğumu takiben yapılan genel yenidoğan muayenesi olağan olan olgunun; oral kavite içerisinde, anterior maksillada kitlesel lezyon saptanmış. Beslenirken zorlanma ve oral kavite içerisinde kopmak üzere olan lezyonların tanı ve tedavisi için olgu kliniğimize refere edildi. Beş günlük kız yenidoğanın oral kavite içerisinde, anterior maxillada multiple sayıda, 0.5-1.5cm çapında, sert, düzgün yüzeyli ve pediküllü lezyonlar saptandı. Olguda ilave patolojik bulgu saptanmadı. Fizik muayene bulguları tipik bir şekilde konjenital epulis ile uyumlu olarak değerlendirildi. Görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulmadı. Olguda cerrahi eksizyon planlandı. Genel anestezi altında anterior maxilladaki lezyonlar gingiva sınırından monopolar koter ile primer olarak eksize edildi. İlave kanama kontrolüne ihtiyaç duyulmadı. Operasyon sonrası 2. gününde beslenmesi düzelen ve solunum güçlüğü yaşamayan olgu taburcu edildi. Kitlenin histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgularında; geniş, yuvarlak, eosinofilik granuler sitoplazmalı düzgün sınırlı tümöral hücreler görüldü. Malignite bulgusuna rastlanmadı. Bulgular konjenital granüler hücre tümörü (konjenital epulis) ile uyumlu olarak sonuçlandı. Olgu 1.5 yıldır sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir.

Sonuç: Yenidoğanların genel muayenesi esnasında karşımıza çıkabilecek bu tümörü tanımak çocuk cerrahları için önem arzetmektedir. Fizik muayene tanı için en önemli basamağı oluşturmaktadır. Spontan regresyon bildirilse de; primer tedavi şekli cerrahi eksizyondur. Cerrahi eksizyon sonrası nüks ile karşılaşılan olgu bugüne kadar bildirilmemiştir.

Close