37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 12

DISTAL AND PROXIMAL HYPOSPADIAS REPAIR CASES

M Yazıcı*, SK Özkısacık*, AO Erdem*, AT Başer*, ö durmaz coşkun**
*Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Şehitkamil State Hospital, Department of Pediatric

Objective: In hypospadias cases,different operation techniques are used by evaluating many factors such as the localisation of urethral orifice,presence of urethral cordi.After the procedure,some complications such as urethral stricture or urethrocutaneous fistula can be seen.

Material and Method: Patients who underwent surgical treatment for distal and proximal hypospadias between 2013 and 2019 were reviewed retrospectively.The cases were evaluated in terms of age,localisation of urethral orifice,surgical technique,urethrocutaneous fistula formation,number of the urethral dilatation and postoperative follow-up.

Results:The mean age of 236 patients operated in our clinic in the last 5years was 5(1-17). 27patients had proximal and 209had distal hypospadias.In 73 of the distal hypospadias, hypospadias repair technique was modified MAGPI and in 90of them it was TIPU(Snodgrass).There was no urethrocutonous fistula in any of the patients who had modified MAGPI.16% fistula was observed in TIPU distal repairs.All the patients were admitted to the dilatation program after 3 weeks.16 of 27patients who underwent proximal hypospadias repair had double-session.None of the patients were given testosterone preoperatively and the tourniquet time was kept below 10minutes.Patients who underwent proximal hypospadias repair were discharged within approximately 7-10days after the operation and this duration was 3-7days for distal hypospadias repair. 30%patients had 30 degrees and less urethral cordi and in 15% of the patients had urethral cordi detected above 30 degrees. The mean age of the patients with fistula was 6years.Fistula repair was performed at the earliest 6months and no later than 2 years.The patients had a follow-up period of 3months to 5 years.

Conclusion: In patients with hypospadias,treatment and follow-up period of patients should be determined by considering the parameters such as surgical technique, localisation of the urethral orifice and presence of urethral cordi. Surgeon should be carefull about urethral stricture and urethrocutaneous fistula which are the most common complications.

DİSTAL VE PROKSİMAL HİPOSPADİAS ONARIMI OLGULARIMIZ

M Yazıcı*, SK Özkısacık*, AO Erdem*, AT Başer*, ö durmaz coşkun**
*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
**Şehitkamil Devlet Hastanesi, Pediatri Kliniği, Gaziantep

Amaç: Hipospadias olgularında üretral meanın lokalizasyonu, kordi eşlik etmesi ve üretral yatağın durumu gibi birçok faktör değerlendirilerek değişik operasyon teknikleri kullanılmaktadır. Uygulanan işlem sonrası en sık üretra darlığı yada üretrokütanöz fistül gibi bazı komplikasyonlar görülebilmektedir.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2013 ile 2019 yılları arasında distal ve proksimal hipospadias nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Opere edilen olgular yaş, üretral meanın lokalizasyonu (distal- proksimal ), kordi derecesi, uygulanan cerrahi teknik, üretrokutanöz fistül gelişmesi, glandüloplastinin açılması, yapılan üretral dilatasyon sayısı ve ameliyat sonrası takipleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde son 5 yılda opere edilen 236 hastanın yaş ortalaması 5(1-17) idi. Hastaların 27’sinde proksimal, 209’unda distal hipospadias mevcuttu. Distal hipospadiasların 73 tanesine modifiye MAGPI tekniği ile hipospadias onarımı gerçekleştirilirken 163’üne TIPU (Snodgrass ) tekniği uygulandı. Modifiye MAGPI tekniği kullanılan hiçbir olguda üretrokutonöz fistül izlenmedi. TIPU yapılan distal onarımlarda %16 fistül izlendi. Tüm distal hipospadias onarımı yapılan hastalar 3 hafta sonra dilatasyon programına alındı. Proksimal hipospadias onarımı yapılan 27 hastanın 16’sına çift seanslı onarım gerçekleştirildi. Proksimal hiposppadias nedeniyle opere edilen hastalara operasyon öncesi testosteron uygulanmadı ve turnike süresi10 dakikanın altında tutuldu. Proksimal hipospadias onarımı uygulanan hastalar operasyondan sonra yaklaşık 7-10 gün içerisinde üretral kateterleri çekilerek eksterne edilirken; distal hipospadias onarımında bu süre 3-7 gün olarak gözlendi. Hastaların %30‘unda 30 derece ve altı kordi görülürken; %15’inde 30 derecenin üzerinde kordi saptandı. Fistül saptanan hastaların yaş ortalaması 6 idi. Fistül saptanan hastalarda en erken 6 ay en geç 2 yıl içinde fistül onarımı gerçekleştirildi. Hastaların 3 ay -5 yıl arasında takip süresi mevcuttu.

Sonuç: Hipospadias hastalalarında uygulanan cerrahi teknik, üretral meanın lokalizasyonu, üretral kordi varlığı gibi parametreler göz önüne alınarak hastaların tedavi ve takip süreleri belirlenmelidir. En sık görülen komplikasyonlar olan üretra darlığı ve üretrokutanöz fistül konusunda cerrahlar dikkatli olmalıdır.

Close