37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 73

The effects of local anesthetics on smooth muscle tissue in rat trachea : An in vitro study

AO Erdem*, KV Erel**, Ö Girit***, H Erdoğan****, SK Özkısacık*, M Yazıcı*
*Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Department of Anaesthesiology, Medical Faculty, Adnan Menderes University, Aydin
***Department of Biyophysisc, Medical Faculty, Adnan Menderes University
****Department of internal medicine , Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

Objective

Local anesthetics (LA) are used very intensively in many interventional procedures. Although they perform their main effects by providing anesthesia in the surgical field, undesirable side effects may occur on many tissues and organs. Airway spasm dependent with LA is among the most serious side effects. In the study we evaluated the muscle responses of rat trachea to local anesthetic drugs, such as lidocaine and prilocaine in terms of airway spasms

Material and Method

In our study, total of 16 male rats were used. After ketamine anesthesia, the trekeal ring of each rat was removed and placed in the organ bath in krebs solution. The rat tracheal veins were randomly divided into two groups. Firstly, group 1 (n = 8) lidocaine and group 2 (n = 8) prilocaine were applied with in basal tonus level. Secondly, The baths were washed. Supramaximal contraction was obtained by applying acetylcholine to the trachea rings (n = 16) at basal tonus level. Rat tracheas with supramaximal contraction were randomly divided into two groups. Lidocaine to Group 3 (n = 8), prilocaine to group 4 (n = 8) were applied. The contraction responses of each group were recorded and statistically compared.

Results

Lidocaine constituted a significant relaxation response in tracheal tissue in both basal tonus and supramaximal tonus. Moreover it was observed that the relaxation of lidocaine was higher in the supramaximal contraction than in the basal tonus tension level. But in prilocaine is no significant change was observed in both tonus levels.

Conclusion

In this study, it is suggested that lidocaine as a local anesthetic drug should be preferred as the first choice in patients with respiratory risk. The study suggest that lidocaine as a local anesthetic drug should be preferred as a first choice in patients with respiratory risk compared to prilocaine, provided that it is supported by advanced clinical studies.

Rat trakeasında lokal anesteziklerin düz kas dokusu üzerine etkileri

AO Erdem*, KV Erel**, Ö Girit***, H Erdoğan****, SK Özkısacık*, M Yazıcı*
*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
**Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Anabilim Dalı , Aydın
***adnan menderes üniversitesi biyofizik bilim dalı
****Adnan Menderes Üniveristesi Veterinerlik Fakültesi , İç hastalıkları Bilim Dalı , Aydın , Türkiye

Giriş

Lokal anestezikler bir çok girişimsel işlemde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Asıl etkilerini cerrahi alanda analjezi sağlıyarak yapmalarına rağmen bir çok doku ve organ üzerinde istenmeyen yan etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında solunum yollarında oluşan hava yolu spazmı en ciddi yan etkiler arasındadır. Bizde havayolu spazmı açısından organ banyosunda rat trakeasının lokal anestezik ilaçlardan lidokain ve prilokaine verdiği kas yanıtlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmamızda toplam 16 erkek rat kullanıldı. Ketamin anestezisi sonrası her ratın trekeal halkası çıkarılarak krebs solusyonunda organ banyosuna asıldı. Canlılığı kanıtlanan rat trakeaları randomize olarak iki gruba ayrıldı ,önce bazal tonus seviyesinde grup 1 (n=8) lidokain ve grup 2 (n=8) prilokain uygulanarak cevapları alındı. Daha sonra banyolar yıkandı ve tekrar bazal tonus seviyesindeki trakea halkalarına (n=16) asetilkolin uygulanarak supramaksimal kontraksiyon oluşturuldu. Supramaksimal kontraksiyon oluşturulan rat trakeaları randomize olarak iki gruba ayrıldı. grup 3’e (n=8) lidokain, grup 4’e (n=8) prilokain uygulandı. Her bir grubun kontraksiyon cevapları kaydedildi ve sonra istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar

Lidokain hem bazal tonusta hemde supramaksimal tonuste trakea dokusunda anlamlı gevşeme cevabı oluşturmuştur. Prilokainde ise her iki tonus seviyesinde de olarak anlamlı bir değişiklik izlenmemiştir. Lidokain ile elde edilen gevşemelerin supramaksimal kontraksiyonda bazal tonus gerginlik seviyesine göre daha fazla olduğu görüldü.

Tartışma

Organ banyosunda yaptığımız bu çalışma ile solunumsal risk grubundaki hastalarda lokal anestezik ilaç olarak lidokainin prilokaine göre ilk seçenek olarak tercih edilebilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Close