37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 43

A case of omphalomesenteric sinus mimicking strangulated umbilical hernia

MC Şen, MA Akay
Kocaeli University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery Department

Aim: Midgut is associated with the vitelline sac via the omphalomesenteric duct (OMD) in the embryonic period. This canal closes between 10th and 16th gestational weeks. As a result of the failure of obliteration of the canal Meckel diverticulum, patent omphalomesenteric canal, umbilical polyp, umbilical cyst and umbilical sinus pathologies develop. In this study, we aimed to present a case of umbilical sinus mimicking incarcerated umbilical hernia.

Case: A 7-month-old female patient was admitted to the emergency department with a complaint of swelling and bruising of the umbilicus. It was learned from
the history of the patient that she was diagnosed with umbilical hernia and followed up in the outpatient clinic. On physical examination, an ecchymosis
with a diameter of 10 cm was observed with the umbilicus in the center and abdominal skin was markedly edematous. Superficial tissue ultrasonography revealed
a bowel segment with impaired circulation, herniated from the fascial defect. Emergency laparotomy was decided. In surgical exploration, subcutaneous adipose tissue
was found to be gray-white but there was no herniated bowel segment. At the umbilical level, a 2 cm diameter, well-circumscribed nodular lesion was observed and then
excised. Pathology was reported as omphalomesenteric sinus with ectopic pancreatic tissue. On postoperative 3rd day, the ecchymosis of the abdominal skin
completely regressed and the patient was discharged.

Conclusion: We think that OMD remnants should be kept in mind in the differential diagnosis of neonatal and infancy periods which umbilical pathologies are common.

Strangüle umbilikal herniyi taklit eden omfalomezenterik sinüs olgusu

MC Şen, MA Akay
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Midgut, embriyonal dönemde omfalomezenterik kanal (OMK) aracılığıyla vitellin kesesiyle bağlantılı durumdadır. İntrauterin 10. ve 16. haftalar arasında bu kanal kapanmaktadır. Kanalın oblitere olmasında aksaklık olması neticesinde Meckel divertikülü, patent omfalomezenterik kanal, umbilikal polip, umblikal kist ve umblikal sinüs patolojileri gelişmektedir. Bu çalışmamızda strangüle umbilikal herniyi taklit eden umbilikal sinus olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu: 7 aylık kız hasta, umbilikusta şişlik ve morarma şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın öyküsünde umbilikal herni tanısı ile poliklinik takibinde olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde, umbilikus merkezde olacak şekilde 10 cm çaplı ekimoz izlendi ve karın cildi belirgin ödemli idi. Yapılan yüzeyel doku ultrasonografisinde fasya defektinden herniye durumda, dolaşımı bozulmuş barsak segmenti saptandı. Acil laparotomi kararı alındı. Cerrahi eksplorasyonda, cilt altı yağ dokusunun gri-beyaz renk aldığı saptandı ancak herniye barsak segmenti izlenmedi. Umbilikus seviyesinde 2 cm çaplı düzgün sınırlı nodüler lezyon izlenip enblok eksize edildi. Patoloji sonucu ektopik pankreas dokusu içeren omfalomezenterik sinus şeklinde raporlandı. Post operatif 3. gün karın cildindeki ekimoz tamamen gerileyen hasta taburcu edildi.

Sonuç: Umbilikal patolojilerin sık görüldüğü yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde, OMK artıklarının ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Close