37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 7

CLINICAL EXPERIENCE IN SUBINGUINAL VARICOCELECTOMY (MARMAR TECHNIQUE) IN BOYS

H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki
University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Urology

Varicocele is defined as dilatation and tortuosity of internal spermatic veins due to venous reflux. Fertility problems are detected in about 20% of the patients.

One hundred-thirty patients are admitted with complaints of varicocele and 42 of them were treated surgically. The ages of patients were between 10-17 with a mean age of 13,8. The grades of surgically treated varicoceles were grade 3 in 31, grade 2 in 7 and grade 1 in 4 patients, all of them were left sided. The concomitant anomalies detected were ipsilateral renal agenesis in 1 patient, hypospadias in 1 patient and inguinal hernia in 4 patients (ipsilateral in 3 and bilateral in 1 patient). The diagnostic modality used in all patients was color doppler ultrasonography. Venous reflux was marked especially by valsalva in 39 patients. The chosen surgical technique was subinguinal varicocelectomy (Marmar technique) and magnification was provided by loop. Pain was the reason of surgical treatment in grade 1 and 2 patients while testicular atrophy and pain were the reason for grade 3 patients. Hydrocele in 1 patient and recurrence in another was detected during postoperative follow up.

It is evident that the unfavorable consequences of varicocele are progressive and fertility problems are detected in 20% of patients. The surgical interventions are still an important corner stone of treatment. Aim of the surgery is to tie all of the varicose veins and preserve arterial and lymphatic circulation. Subinguinal varicocelectomy (Marmar technique) is an effective surgical procedure in children with low complication and recurrence rates.

ÇOCUKLARDA SUBİNGUİNAL VARİKOSELEKTOMİ (MARMAR TEKNİĞİ) DENEYİMİMİZ

H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği

İnternal spermatik venlerin venöz reflüye bağlı dilatasyonu ve tortuozitesi olarak tariflenen varikosel yaklaşık %20 hastada fertilite sorunu oluşturma potansiyeline sahiptir.

Kliniğimize varikosel nedeniyle başvuran 130 hastadan 42’si cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Hastaların yaşları 10-17 yaş aralığında ve ortalama yaş 13,8 olarak saptanmıştır. Cerrahi olarak tedavi edilen hastaların 31’i grade 3, 7’si grade 2, 4’ü grade 1 varikoseldi ve tümü sol taraftaydı. Eşlik eden anomali olarak bir hastada ipsilateral renal agenezi, bir hastada hipospadias ve dört hastada inguinal herni (üç hastada ipsilateral, 1 hastada bilateral) saptandı. Görüntüleme yöntemi olarak tüm hastalara renkli doppler ultrasonografi uygulandı. Hastaların 39’unda reflü akım özellikle valsalva manevrası ile belirgindi. Ameliyat tekniği olarak subingunal varikoselektomi (Marmar tekniği) kullanıldı ve magnifikasyon loop ile sağlandı. Ameliyat edilen grade 1 ve 2 varikosellerde ağrı endikasyon olarak kullanılırken grade 3 varikosellerde testis atrofisi ve ağrı endikasyon olarak kullanıldı. Postoperatif komplikasyon olarak bir hastada hidrosel bir hastada da rekürrens görüldü.

Her ne kadar çocukluk çağında varikoselin tedavisi tartışmalı da olsa neden olduğu olumsuz sonuçlar zamanla ilerlediğinden ve %20 hastada fertilite problemlerine neden olduğundan cerrahi tedavi hala ana köşebaşlarından birini oluşturmaktadır. Cerrahide amaç variköz venlerin bağlanması, arteryel ve lenfatik dolaşımın korunmasıdır. Subinguinal varikoselektomi (Marmar tekniği) düşük komplikasyon riski ve düşük rekürrens oranlarıyla varikosel tedavisinde çocuklarda etkili bir yöntemdir.

Close