37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 13

Pitfalls And Complications of Ureteral Stent Insertion

B Yağız
Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Ureteral stent insertion is a common practice in pediatric urology which increases the success of surgical procedures. Neverthless, this simple procedure is challenging with pitfalls and may cause serious complications if left unrecognised or managed improperly.

Patients who had undergone ureteral stent insertion between January 2010-June 2019 and challenges and complications encountered during and after the procedure were retrospectively evaluated.

An ureteral stent was inserted in 382 patients (145 (38%) girls, 237(62%) boys). Indications were Congenital Anomalies of Kidney and Urinary Tract (C-AKUT) (n=253),urinary stone disease (n=127) and other conditions (ureteral trauma in 2 and external compression in 1). Complication and/or deviation from routine operative process was encountered in 43 patients (11%) with UPJ obstruction (n=24), UVJ obstruction (n=10), nephrolithiasis (n=7) and VUR (n=2). Stenting was performed in antegrade fashion in 22 and retrograde fashion in 21.

Problems encountered during antegrade stenting were failure to reach the bladder (n=15), prolapse through the urethra (n=6) and inadequate drainage (n=1), while failure to reach the kidney pelvis (n=10), upper migration to ureter (n=5), inadequate drainage (n=3), prolapse through the urethra (n=2) and challenging ureteral intubation (n=1) were encountered during retrograde stenting.

No Clavien-Dindo grade 4 or 5 complications were encountered while grade 3a and 3b complications were encountered in 8 and 19 patients, respectively. Among the 19 patients with grade 3b complications, 12 needed endoscopical, 5 needed percutaneous and 2 needed open unscheduled interventions.

Although ureteral stenting related problems look more prevalent in boys and in C-AKUT, the difference was significant for C-AKUT (p<0.05) but wasn’t significant for boys (p>0.05).

Convenient use of fluoroscopy, performing contrast enhanced imaging when necessary and availability of a wide spectrum of intsruments may reduce the challenges and complications of ureteral stenting.

Üreteral Stent Takılmasında Tuzak Noktalar ve Komplikasyonlar

B Yağız
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Üreteral stent kullanımı çocuk ürolojisi pratiğinde sık kullanılan, cerrahi girişimlerin başarısını arttıran uygulamalardır. Ancak basit görülen bu prosedür sırasında beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilmekte ve fark edilmediğinde yada uygun yönetilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.

Kliniğimizde 2010-2019 yılları arasında üreteral stent takılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı ve stent takılması ile ilişkili, işlem esnasında ve sonrasında karşılaşılan zorluklar ve komplikasyonlar ile bu sorunların aşılması için başvurulan yöntemler incelendi.

Çalışma periyodu içinde 382 hastaya üreteral stent takılmıştı (145 (%38) kız, 237 (%62) erkek). Stent endikasyonları 253 hastada Böbrek ve Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri (BÜSKA), 127 hastada üriner taş hastalığı iken 3 hastada diğer patolojiler (üreter travması ,n=2; harici bası,n=1) idi. Kırküç (%11) hastada komplikasyon ve/veya olağan cerrahi plandan sapma tespit edildi. Stent endikasyonları UP darlık (n=24), UV darlık (n=10), nefrolitiazis (n=7),ve VUR (n=2) idi. Hastaların 22’sinde üreteral J stent antegrad yolla 21’inde retrograd yolla takılmıştı.

Antegrad yolla takılanlarda karşılaşılan sorunlar stent ucunun mesaneye ulaşamaması (n=15), üretradan dışarı çıkması (n=6) veya yetersiz drenaj (n=1) iken retrograd yolda stent ucunun renal pelvise ulaşamaması (n=10), proksimal üretere göç etmesi (n=5), yetersiz drenaj (n=3), stentin üretradan prolapsı (n=2) ve üreter entübasyon güçlüğü (n=1) idi.

Hiçbir hastada Clavien-Dindo sınıflamasına göre evre 4 veya 5 komplikasyon görülmezken 8 hastada evre 3a, 19 hastada evre 3b komplikasyon görülmüştü. Evre 3b komplikasyon görülen 19 hastanın 12’sinde endoskopik, 5’inde perkütan ve 2 ‘sinde açık ek girişimler gerekmişti.

Üreteral stent takılmasında erkeklerde daha sık sorun yaşanmakla birlikte bu fark anlamlı bulunmazken (p>0.05), BÜSKA hastalarında anlamlı olarak daha sık olduğu görülmüştür (p<0.05).

Uygun ve yerinde floroskopi kullanımı, gerektiğinde kontrastla detaylandırılmış görüntülemeye başvurulması, yelpazesi geniş ve uygun ekipmanların hazırda bulundurulması ile üreteral stent takılmasıyla ilişkili zorluk ve komplikasyonlar azaltılabilir.

Close