37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 90

Contribution of bone marrow derived mesenchymal stem cells on healing in testicular torsion induced rats

A Ertürk*, S Demir*, Y Günal**, M Zengin***, M Çınar****, D Yıldız*****, S Karahan******, E Karaöz*******, E Şenel********
*Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Kırıkkale University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
***Kirikkale University Faculty of Medicine Dept. of Pathology
****Kırıkkale University, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry
*****Kırıkkale University Faculty of veterinary, Deparment of Anatomy.
******Kırıkkale University, Veterinary Faculty, Department of Histology and Embryology
*******İstanbul İstinye University, Department of Histology and Embryology
********Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Introduction:Testicular torsion is an emergency that occurs when the spermatic cord twists on its own axis.Today, bone marrow derived mesenchymal stem cells(BM-MSC) are utilized in wound healing, regenerative medicine, and various diseases.The aim of this study is to investigate the healing effects of BM-MSC on testicular torsion/detorsio(T/D) model.

Material and method:We used 30 male Wistar Albino rats in this study. In the control group, left testis of the subjects were explored and relocated in the scrotum without any attempt.In the T/D group, after torsion of left testis for 3 hours, the testicle was detorsed and relocated in the scrotum. In T/D+MSC group, after 3 hours of torsion and detorsion subsequently intratesticular administration of BM-MSC was performed.The subjects were sacrificed on postoperative day 7, and the healing status of left testicles were investigated with histopathological and biochemical analysis.

Results:Immunoflorescence microscopy showed that BM-MSCs were located around the Leyding cells in T/D+MSC group.Under light microscopy the mean Johnsen Score (JS) of T/D+MSC group (5.7±2.35) was significantly higher than mean JS of T/D group (3.33±1.11)(p=0.035). The anti-inflammatory cytokine interleukin-10 (IL-10) level was significantly higher in T/D+MSC group as compared to T/D group(p=0.003). Left testicles of the groups were analyzed for malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD) levels as oxidative stress indicators. While the MDA levels in control group was significantly lower than the other two groups(p=0.037), SOD levels were similar(p=0.158). Although there was no significant difference between T/D and TD+MSC groups in terms of MDA levels, MDA level was lower in T/D+MSC group(8.80±0.86, and 7.72±1.06, respectively).There was no significant difference between groups in terms of tissue SOD levels, however, SOD level in TD+MSC group was higher than T/D group (87.56±8.87, and 60.59±9.56, respectively).

Discussion:Since BM-MSC significantly corrects JS and increases anti-inflammatory cytokine levels, it suggests that BM-MSC contributes to the reduction of tissue damage in testicular torsion.

Testis torsiyonu oluşturulan ratlarda kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin iyileşmeye katkısı

A Ertürk*, S Demir*, Y Günal**, M Zengin***, M Çınar****, D Yıldız*****, S Karahan******, E Karaöz*******, E Şenel********
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
****Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Biyokimya AD
*****Kırıkkale Üniversitesi Veteriner fakültesi, Anatomi AD.
******Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.
*******İstanbul İstinye Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AD
********Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Testis torsiyonu, spermatik kord ve yapılarının kendi etrafında dönmesiyle ortaya çıkan acil bir durumdur. Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücreler(Kİ-MKH), günümüzde yara iyileşmesi, rejeneratif tıp ve birçok hastalıkta kullanılmaktadırlar. Çalışmamızın amacı, testis torsiyon/detorsiyon(T/D) modelinde Kİ-MKH’in iyileşmeye etkilerini araştırmaktır.

Materyal ve metod: Çalışmamızda 30 erkek Wistar Albino cinsi rat kullanıldı. Kontrol grubunda deneklerin sol testisi eksplore edildi ve herhangi bir girişim yapılmadan tekrar skrotuma geri yerleştirildi. T/D grubundaki deneklerde, sol testise üç saatlik torsiyon sonrası detorsiyone edilerek skrotuma yerleştirildi. T/D+MKH grubundaki deneklere, üç saatlik torsiyonun ardından yine detorsiyon yapıldı ve detorsiyonun hemen sonrasında sol testise intratestiküler Kİ-MKH verildi. Denekler cerrahi sonrası 7.günde sakrifiye edilip sol testisteki iyileşme düzeyi histopatolojik ve biyokimyasal olarak incelendi.

Bulgular: İmmünfloresan mikroskopta Kİ-MKH’lerin T/D+MKH grubundaki deneklerin Leydig hücreleri etrafında yerleştiği görüldü. Işık mikroskobunda T/D+MKH grubundaki deneklerin Johnsen Skoru (JS) ortalaması(5,7±2,35), T/D grubundaki deneklerin JS’dan(3,33±1,11) daha yüksek bulundu. T/D ve T/D+MKH grupları arasında JS açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı(p=0,035). T/D+MKH grubunda, antiinflamatuar bir sitokin olan İnterlökin-10(IL-10) düzeyi T/D grubuna göre daha yüksek bulundu(p=0,003). Grupların sol testis dokularında oksidatif stres belirteçlerinden malondialdehit(MDA) ve süperoksit dizmutaz(SOD) düzeyleri ölçüldü. Kontrol grubunda, MDA düzeyleri diğer iki gruba göre anlamlı derecede düşük iken(p=0,037), SOD düzeyleri benzerdi(p=0,158). Ölçülen MDA düzeyleri açısından T/D ile T/D+MKH grupları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamasına karşın, T/D+MKH grubunda daha düşük bulundu(sırasıyla 8,80±0,86 ve 7,72±1,06). Doku SOD düzeyleri açısından da gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamasına karşın T/D+MKH grubunum ölçülen SOD düzeyi T/D grubundan daha yüksek bulundu (sırasıyla 87,56±8,87 ve 60,59±9,56).

Tartışma: JS’nu anlamlı derecede düzeltmesi ve antiinflamatuar sitokin düzeyini artırması Kİ-MKH’in testis torsiyonunda oluşan doku hasarının azaltılmasına katkısı olduğunu düşündürmektedir.

Close