37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 65

A rare breast tumor of adolescence: Phyllodes Tumor

A Ertürk*, A Ertoy*, S Demir*, D Güney*, Cİ Öztorun**, ÇE Afşarlar*, M Altınok*, MN Azılı*, E Şenel**
*Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim:

Phyllodes tumor is a rare fibroepithelial neoplasm. Although it constitutes less than 1% of pediatric breast diseases, it is the primary malign breast tumor of adolescence. In this case we aimed to emphasize the importance of excluding phyllodes tumor in cases with a history of rapid growth, which causes destruction in breast even it is rarely encountered in children, and in order to specify the surgical resection type, we intended to highlight the importance of fine needle aspiration biopsy

Case

A 12-years-old girl was admitted to emergency department with the complaints of hyperemia, local fever, and swelling on left breast for the last 3 weeks. Initial diagnosis was mastitis, and antibiotic treatment was started at emergency department, however, there was no relief in her complaints and the patient was consulted to our department. Physical examination demonstrated a palpable breast mass, which caused contour change, destruction in areola, and local fever on left breast. On ultrasonography, there was a 6x4.5 cm sized significantly edematous fibroglandular tissue beneath the areola. Due to rapid growth history and large size of the mass, a fine needle aspiration biopsy was performed with an initial diagnosis of phyllodes tumor. Total excision was done with the biopsy result which was in favor of benign growth pattern. Histopathology examination revealed a benign phyllodes tumor with a mitosis rate below 2%. There was no problem within a 3-month follow-up period.

Discussion

Although fibroadenoma is the most common mass in children presenting with breast mass, the rare phyllodes tumor should be considered in the differential diagnosis. The ultrosonographic findings of phyllodes tumor may not allow clear distinction from fibroadenoma. Although diagnostic fine needle biopsy has limited ability to differentiate phyllodes tumor from fibroadenoma, it may be helpful to determine the extent of surgical excision.

Adölesan yaşta nadir meme tümörü: Filloides Tümör

A Ertürk*, A Ertoy*, S Demir*, D Güney*, Cİ Öztorun**, ÇE Afşarlar*, M Altınok*, MN Azılı*, E Şenel**
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:

Filloides tümörü, nadir bir fibroepitelyal neoplazmdır. Pediatrik meme hastalıklarının % 1'inden azını oluşturmasına karşın ergenlik döneminin en sık görülen primer malign meme tümörüdür. Olgu sunumumuzun amacı, çocuklarda nadir görülmesine rağmen memede destruksiyona neden olan hızlı büyüme öyküsü ile başvuran olgularda öncelikle Filloides tümörünü ekarte etmenin önemi ve güvenli cerrahi rezeksiyon şeklini belirlemek için ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemini vurgulamaktır.

Olgu

On iki yaşında kız olgumuz, üç hafta önce başlayan sol memede kızarıklık, ısı artışı ve şişlik şikayetleriyle hastanemiz acil servisine başvurmuştu. İlk olarak mastit ön tanısı ile antibiyotik tedavisi verildiği öğrenilen olgu tarafımıza yakınmasında gerileme olmaması nedeniyle danışıldı. Fizik bakıda sol memede kontür değişikliğine neden olan, areolayı destrükte eden, lokal ısı artışına neden olan kitle palpe edildi. Ultrasonografik incelemesinde sol meme areola altında 6x4.5 cm boyutunda belirgin ödemli fibroglandüler doku izlendi. Kitlede hızlı büyüme öyküsü ve boyutunun büyük olması nedeniyle filloid tümör ön tanısı ile ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Yapılan biyopsi sonucunda benign büyüme paterni lehine değerlendirilen kitleye total eksizyon yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede, mitoz oranı %2’nin altında benign filloides tümör olarak rapor edildi. Üç aylık izlem süresince herhangi bir sorun gelişmedi.

Tartışma

Memede kitle yakınmasıyla başvuran çocuklarda en sık karşılaşılan kitle fibroadenom olmasına karşın nadir görülen filloides tümörü de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Filloid tümörün ultrasonografik bulguları, fibroadenomlardan net ayrım yapmaya izin vermeyebilir. Tanısal amaçlı yapılan iğne biyopsisinin, filloid tümörü fibroadenomdan ayırt edebilme yeteneği sınırlı olmasına rağmen cerrahi eksizyon genişliğine karar vermede yol gösterici olabilmektedir.

Close