37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 189

A RARE CAUSE OF INTESTINAL OBSTUCTION IN AN INFANT; DELAYED PRESENTATION OF JEJUNAL ATRESIA

M Duman Küçükkuray, Ö Balcı, E Ergün, İ Karaman
Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction

Intestinal atresias are the most common cause of neonatal bowel obstruction. Jejunoileal atresias are 46% of these atresias. They usually present in the neonatal period, but diagnosis of type 1 intestinal atresia (web) may be delayed. The jejunum is a rare site of such webs (%8). Here, we present a case of type 1 jejunal atresia with delayed presentation and misdiagnosed as besoar, because of history of pica and foreign body eating.

Case presentation

One and a half year old boy presented with intermittent vomiting episodes for the last 6 months. He was 8.5 kg (<3p) at the admission. He also had a history of pica. As vomiting contents, his family described foreign bodies such as plastic bags and balloon particles. His vomiting periods was associated with the history of bulky foreign body ingestion in his previous hospital admissions. He underwent endoscopy for suspicious pyloric foreign body obstruction. Endoscopy showed mucosal edema, food and foreign body residues in the stomach and they could not pass through the duodenum. He was consulted to us for foreign body obstruction. An upper GI study showed dilated duodenum and proximal jejunal loops and contrast enema passing slowly and tiny to distally. The patient underwent surgery due to obstruction of the proximal small intestine. In the operation, a jejunal web was seen 20 cm distal part of the Treitz. The web was excised with enterotomy. Oral uptake was started on the second postoperative day. The patient was discharged without any problem. He was doing well in his 1 year follw-up

Conclusion

Congenital Type 1 jejunal atresias may rarely present late with abdominal pain, vomiting episodes, abdominal distansion and malnutrition. The extent of clinical symptoms is proportionate to the diameter of the perforation in the web. As in our patient, a history of foreign body eating and preliminary diagnosis of besoar may delay the treatment. Jejunal atresias should also be kept in mind in patients who has recurrent vomiting episodes and growth retardation.

SÜT ÇOCUĞUNDA İNCEBARSAK TIKANIKLIĞININ NADİR BİR NEDENİ; GEÇ BULGU VEREN JEJUNAL ATREZİ OLGUSU

M Duman Küçükkuray, Ö Balcı, E Ergün, İ Karaman
Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D

Giriş

Intestinal atreziler yenidoğan barsak tıkanıklıklarının en sık sebebidir. Bu atrezilerin %46 sını Jejunoileal tıkanıklıklar oluşturur. Genellikle yenidoğan döneminde bulgu verirler ancak tip 1 intestinal atrezilerin (web) tanı almaları gecikebilir. Nadiren jejunumda bildirilmiştir (%8). Bu yazıda geç tanı alan, pika ve yabancı cisim yeme öyküsü olması nedeniyle bezoar ile karışan, bir tip 1 jejunal atrezi olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

Bir buçuk yaşında erkek hasta son 6 aydır olan aralıklı kusma şikayeti ile başvurdu.Hasta başvuru sırasında 8,5 kg (<3p) idi. Hastanın aynı zamanda pika öyküsü mevcuttu. Kusma içeriği olarak aile plastik poşetler, balon parçacıkları gibi yabancı cisimler tarifliyordu. Hastanın mevcut kusma şikayeti daha önceki hastane başvurularında yediği hacimli yabancı cisim öyküsü ile ilişkilendirilmiş.Hastaya pilorda yabancı cisim ön tanısıyla endoskopi yapılmış. Endoskopidemukozal ödem bol gıda ve yabancı cisim artıkları görülmüş, duodenumun ilerisine geçilememiş. Hastabezoara bağlı intestinal tıkanıklık açısından tarafımıza danışıldı. Hastaya çekilen özefagus mide duodenum grafisinde duodenum ve proksimal jejunal ansların dilate olduğu, kontrast maddenin distale çok geç ve az miktarda geçtiği görüldü. Hasta proksimal incebarsaklarda tıkanıklık düşünülerek ameliyata alındı. Ameliyatta Treitz’ın 20 cm distalinde jejunal web olduğu görüldü. Enterotomi yapılarak web eksize edildi.Postoperatif 2. Günde oral başlanan hasta sorunsuz taburcu edildi. 1 yıllık takiplerinde sorun izlenmedi.

Tartışma

Konjenital Tip 1 jejunal atreziler nadiren de olsa yenidoğan döneminde bulgu vermeyip ileri yaşlarda karın ağrıları, kusma epizodları, abdominal distansiyon, büyüme gelişme geriliği ile bulgu verebilirler. Klinik semptomların süresi webdeki deliğin çapı ile ilişkili olarak değişir. Hastamızda olduğu gibi yabancı cisim yeme öyküsü olan hastalarda bezoar öntanısı da hastanın tedavisini geciktirebilir. Tekrar eden ve büyüme gelişme geriliğine neden olabilen kusmaları olan hastalarda, her ne kadar yenidoğan dönemi hastalığı olarak akıllarda yer etmiş olsa da jejunal atreziler de öntanıda akılda tutulmalıdır.

Close