37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 175

Bowel management program (BMP) in the treatment of functional constipation: Preliminary results

M Polat, N Yüksel, E Divarcı, Z Dökümcü, A Çelik, O Ergün, G Özok
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: In this study, we aimed to report preliminary results of patients with functional constipation treated by our bowel management program (BMP).

Methods: We retrospectively analysed the medical records of children who treated in our clinic between January- June 2019. Bowel management program consisted of initial rectal enemas to evacuate colon and continues with laxative administration which controlled by serial radiological imaging studies. Clinical features and treatment outcome of constipation and fecal incontinence were analysed.

Results: 41 patients (21F, 20 M) with a median age of 6.2±4.8 years (6 months-17 years) were treated by BMP. 25 patients (61%) were necessiated frequent rectal enemas for defecation. 27 patients (66%) underwent previous unsuccesfull treatment interventions before admission. Constipation was started since infancy in 13 patients (31%). 16 patients (44%) had fecal incontinence during admission. Four patients (10%) had growth retardation and four patients (10%) had behavioral problems. BMP was started with rectal enemas to evacuate colon in 32 patients (78%) due to moderate or severe fecal impaction. Laxative treatment was started in all patients after evacuation of colon (polietilen glicol, senna based laxatives). Regular defecation was achieved in 29 patients (71%) under laxative treatment without rectal enemas. In nine patients (22%) occasional rectal enemas were necessary. Three patients (7%) do not respond BMP and required frequent rectal enemas. Fecal incontinence was resolved in six of 16 patients (37.5%). In six patients intermittent fecal incontinence was continued (37.5). Daily incontinence was continued four of 16 patients (25%).

Discussion: Higher success rates could be achieved with BMP in patients with functional constipation. Initial evacuation of colon with rectal enemas and regulation of laxative dosage with control radiological imaging studies are necessary to provide successful treatment.

Fonksiyonel konstipasyon tedavisinde bağırsak yönetim programı (BYP): Erken dönem sonuçlar

M Polat, N Yüksel, E Divarcı, Z Dökümcü, A Çelik, O Ergün, G Özok
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada fonksiyonel konstipasyon tedavisinde uygulanan bağırsak yönetim programının (BYP) erken dönem sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında tedavi edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. BYP’de öncelikle direkt karın grafisi ile fekal impaksiyon derecesi belirlendikten sonra, gereken hastalarda rektal lavman uygulandı. Sonrasında başlanan laksatif tedavisinde, kolonun boşaltıldığı direkt karın grafileri ile kontrol edilerek ilaç dozu düzenlendi. Klinik özellikler, konstipasyon ve fekal inkontinansta tedavi sonuçları irdelendi.

Bulgular: Fonksiyonel konstipasyon nedeniyle tedavi edilen 41 hastanın (21 K, 20 E) yaş ortalaması 6,2±4,8 yaştı (6 ay-17 yaş). Başvuru sırasında hastaların %61’inde (25 hasta) defekasyon için aralıklı rektal lavman yapılması gerekmekteydi. Hastaların %66’sında (27 hasta) kliniğimize başvuru öncesi başarısız tedavi girişimleri uygulanmıştı. Konstipasyon, hastaların %31’inde (13 hasta) bebekliğinden beri devam etmekteydi. Başvuru sırasında hastaların %44’ünde (16 hasta) fekal inkontinans mevcuttu. Hastaların %10’unda (4 hasta) gelişim geriliği, %10’unda (4 hasta) çeşitli davranışsal sorunlar mevcuttu. BYP’de fekal impaksiyon derecesi orta veya ağır olan 32 hastada (%78) tedavinin ilk aşaması olan rektal lavmanlarla kolonun boşaltılması gerekti. Tüm hastalarda kolon temizliği sağlandıktan sonra laksatif tedavisi başlandı (polietilen glikol veya sennozid A+B). Tedavi sonrası hastaların %71’inde (29 hasta) rektal lavmana ihtiyaç kalmadan düzenli dışkı çıkışı elde edildi. 9 hastada (%22) aralıklı rektal lavman yapılması gerekmekte iken 3 hastada (%7) sıklıkla yapılan rektal lavman ve düzenli laksatif kullanımına rağmen konstipasyon devam etti. Fekal inkontinans tuvalet eğitimi almış olan 36 hastada tedavi sonrası değerlendirildi. BYP öncesi inkontinan olan 16 hastanın altısında inkontinans (%37,5) tamamen düzeldi. Altı hastada (%37,5) aralıklı inkontinans devam etmekte iken dört hasta (%25) her gün kaçırmaya devam etti.

Sonuç: Fonksiyonel konstipasyonda bağırsak yönetim programı (BYP) ile yüksek oranlarda tedavi başarısı sağlanabilmektedir. Tedavi başarısında öncelikle kolonun lavmanla boşaltılması ve sonrasında başlanan laksatif tedavinin radyolojik görüntülemeler ile kontrol edilerek etkin ilaç dozunun belirlenmesi önemli rol oynamaktadır.

Close